ضریب جینی چیست؟


جینی ضریب

جینی، ضریب (Gini Coefficient)
(یا: شاخص جینی) شاخصی اقتصادی برای نشان دادن توزیع ثروت در میان مردم. بالابودن این شاخص ضریب جینی چیست؟ در یک کشور نشانگر بالابودن اختلاف طبقاتی در آن است. این شاخص معیار دقیق تری از درآمد سرانه است که صرفاً درآمد متوسط جامعه را نشان می دهد و به اختلاف درآمد فقیر و غنی در آن جامعه اشاره ای ندارد. ضریب جینی به لحاظ ریاضی معمولاً براساس منحنی لورنز۱ توصیف می شود. در این نمودار، محور افقی درصد مردم و محور قائم درصد درآمد آن هاست. در این نمودار خط ۴۵درجه توزیع برابری کامل درآمدها را نشان می دهد: در سمت چپ نمودار، درصد مردم بیشتر از درصد درآمد آنهاست؛ و در سمت راست، درصد درآمد بیشتر از درصد مردمی است که آن درآمد را دارند. شاخص جینی را می توان به صورت ریاضی به صورت نسبت مساحت منطقۀA (مساحت بین خط برابری و منحنی لورنز) و مساحت منطقۀ A+B (مساحت کل زیر خط برابری) نشان داد. شاخص جینی را معمولاً به صورت درصد بیان می کنند. عدد صفر نشانگر برابری کامل و بالارفتن این عدد به معنای نابرابری بیشتر است. مثلاً ضریب جینی سیرالئون ۶۲ است، حال آنکه ضریب جینی سوئد ۲۵ و ضریب جینی ژاپن ۲۴.۹ است.

ضریب جینی چیست؟

ضریب جینی چیست؟

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می ضریب جینی چیست؟ شود. این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد: یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می دهد در حالیکه ضریب جینی بالاتر ضریب جینی چیست؟ توزیع نابرابر را مشخص می کند.

صفر یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و عدد یک یعنی نابرابری مطلق به گونه ضریب جینی چیست؟ ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد. درآمد جینی مشروط بر این است که هیچ کس دارای درامد و ثروت خالص منفی نباشد. در دنیای حاضر، ضریب جینی بین ۰.۲۳۰ در سوئد تا ۰.۷۰۷ در نامیبیا متغیر است البته تمامی کشورها در این ارزیابی وارد نشده اند.

شاخص جینی همان ضریب جینی است که بصورت درصد بیان شده و مسلماً قابل فهم تر است. برای مثال شاخص جینی سوئد ۲۳ درصد خواهد بود.

ضریب جینی توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال ۱۹۱۲ اعلام شد. این مفهوم همچین برای مطالعه بر مفهوم تراکم زیستی قابل استفاده است بطوریکه در نموداری نسبت تراکم انواع گونه ها در برابر نسبت تراکم هر فرد یا هرگونه قرار می گیرد.

در حالیکه بیشتر ملتهای توسعه یافته اروپایی و کانادا دارای شاخص جینی بین ۲۴ و ۳۶ هستند، ایالات متحده ـمریکا و مکزیک شاخص جینی بالای ۴۰ درصد دارند که نشان می دهد این کشور دارای نابرابری بیشتری در ثروت و درآمد هستند (در حالیکه شاخص جینی در کشور ما طبق آمار ویکی پدیا ۴۲ درصد می باشد).

با استفاده از جینی می توان تفاوت در کمیت خدمات رفاه اجتماعی و سیاستهای حقوق و دستمزد را بهتر درک کرد. البته ضریب جینی چیست؟ باید دانست که جینی گاهی اوقات ممکن است گمراه کننده باشد بخصوص زمانی که می خواهیم مقایسه های سیاسی بین کشورهای بزرگ و کشورهای کوچک انجام دهیم.

یکی از مزایای نمودار جینی این است که برای استان های مختلف یک کشور نیز قابل استفاده است یا برای مقایسه بین شهرنشینان و روستانشینان. جینی اصول مخصوص به خود را دارد مثلا در آن نامی از اشخاص پردرامد یا کم درامد برده نمی شود. بستگی به میزان جمعیت یک کشور نیز ندارد.

از معایب ان: اقتصادهایی با درآمد مشابه و شاخص جینی مشابه باز هم ممکن است که درامدهای بسیار متنوع داشته باشند و این به دلیل نوع طراحی سیستم جینی است که گاهی یک ایراد به حساب می آید.

مفاهیم: ضریب جینی (Gini coefficient) چیست؟

همشهری‌آنلاین: یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.

ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient)

از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است.

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.

هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

شاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می‌کنند.

علت افزایش ضریب جینی در دولت روحانی چیست؟

اقتصادنیوز: میانگین ضریب جینی از سال ۶۳ تا سال ۹۹ حدود ۰.۴۱۷ است، همچنین بررسی ها نشان می دهد نرمال ضریب جینی در اقتصاد ایران حدود ۴ است. بنابراین عملکرد دولت روحانی در خصوص ضریب جینی ضریب جینی چیست؟ ضریب جینی چیست؟ نامناسب نبوده است.

علت افزایش ضریب جینی در دولت روحانی چیست؟

بررسی ها نشان می دهد ضریب جینی در دولت های یازدهم و دوازدهم افزایش را تجربه کرده است، به بیان دیگر در دوران زمام داری حسن روحانی در دولت های یازدهم و دوازدهم نابرابری درآمدی افزایش یافته است. اما با این وجود میانگین ضریب جینی در دولت روحانی از میانگین ضریب جینی در سال های پس از انقلاب پایین تر است. حال چگونه ممکن است با وجود افزایش ضریب جینی در هشت ساله گذشته هنوز هم میانگین ضریب جینی در این دوره از میانگین چهل سال گذشته پایین تر است؟ در ادامه گزارش به پاسخ این سوال و روند ضریب جینی ضریب جینی چیست؟ در دولت روحانی پرداخته شده است.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «درجه نابرابری در دوران روحانی/ فاصله دره فقر تا قله ثروت» بخوانید.

مرکز آمار ضریب جینی در سال ۹۹ را منتشر کرد

اقتصاد نیوز : ضریب جینی از ۰.۳۹۹۲ در سال ۹۸ به ۰.۴۰۰۶ در سال ۹۹ رسیده است، به بیان ساده تر نابرابری درآمدی ایرانیان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است.

مرکز آمار ضریب جینی در سال 99 را منتشر کرد

همچنین سهم بیست درصد افراد فقیر جمعیت ایران از درآمد ضریب جینی چیست؟ کل در سال ۹۹ تنها ۵.۸ درصد بوده و این در حالیست که سهم بیست درصد ثروتمند جامعه از کل درآمد بالغ بر ۴۷ درصد برآورد شده است. با وجود اینکه ضریب جینی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است اما هنوز به سطح ضریب جینی در سال ۹۷ نرسیده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد شدت نابرابری درآمدی در مناطق شهری ایران نسبت به نابرابری در مناطق روستایی بیشتر است.

ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که برای سنجش نابرابری درآمدی و مطلوبیت توزیع درآمد ضریب جینی چیست؟ از آن استفاده می شود. این ضریب هرچه به صفر نزدیک تر باشد نابرابری درآمدی کمتر و هرچه به یک نزدیک تر باشد ضریب جینی چیست؟ وضعیت توزیع درآمد در جامعه نامطلوب تر است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «افزایش نابرابری درآمدی ایرانیان در سال 99» بخوانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.