همبستگی منفی یا معکوس


مطالعه ارتباط شاخص‌های جهانی شدن فرهنگی و از خودبیگانگی زنان مقاله

ازخودبیگانگی یکی از موضوعات مهم در تحلیل‌های جامعه‌شناسی برای تبیین رفتار آدمی تلقی می‌شود. تحقیق حاضر با رویکردی جامعه‌شناختی و با استفاده از چارچوب نظری گیدنز، به مطالعه‌ی ارتباط جهانی شدن فرهنگی و ازخودبیگانگی زنان پرداخته است. با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه تعداد 2228 نفر از زنان شهر‌های تهران، شیراز و استهبان با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد میانگین از خودبیگانگی پاسخگویان برابر با 92/18 و میانگین ازخودبیگانگی زنان ساکن در شهرهای تهران و شیراز بیشتر بوده است. نتایج همچنین اشاره داشت به اینکه ارتباط معنادار و مثبتی بین متغیرهای نوگرایی، هویت اجتماعی جدید، دنیاگرایی و آگاهی از جهانی شدن با متغیر ازخودبیگانگی زنان و همبستگی معنادار و منفی بین دو متغیر گفتگو در خانواده و احترام به حقوق زنان و میزان از خودبیگانگی زنان وجود داشته است. آزمون شفه و تی نیز نشان داد که بین شهر محل سکونت و ازخودبیگانگی زنان ارتباط معناداری وجود داشت. یافته‌های مستخرج از سه مدل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای: نوگرایی، احترام به حقوق زنان، گفتگو در خانواده و هویت اجتماعی جدید به میزان 2/27 درصد از تغییرات متغیر از خودبیگانگی زنان شهرهای تهران و شیراز را تبیین کردند.ازخودبیگانگی یکی از موضوعات مهم در تحلیل های جامعه شناسی برای تبیین رفتار آدمی تلقی می شود. تحقیق حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با استفاده از چارچوب نظری گیدنز، به مطالعه ی ارتباط جهانی شدن فرهنگی و ازخودبیگانگی زنان پرداخته است . با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه تعداد ٢٢٢٨ نفر از زنان شهرهای تهران ، شیراز و استهبان با استفاده از نمونه گیری تصادفی سهمیه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد میانگین از خودبیگانگی پاسخگویان برابر با ١٨.٩٢ و میانگین ازخودبیگانگی زنان ساکن در شهرهای تهران و شیراز بیشتر بوده است . نتایج همچنین اشاره داشت به اینکه ارتباط معنادار و مثبتی بین متغیرهای نوگرایی ، هویت اجتماعی جدید، دنیاگرایی و آگاهی از جهانی شدن با متغیر ازخودبیگانگی زنان و همبستگی معنادار و منفی بین دو متغیر گفتگو در خانواده و احترام به حقوق زنان و میزان از خودبیگانگی زنان وجود داشته است . آزمون شفه و تی نیز نشان داد که بین شهر محل سکونت و ازخودبیگانگی زنان ارتباط معناداری وجود داشت . یافته های مستخرج از سه مدل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای : نوگرایی ، احترام به حقوق زنان ، گفتگو در خانواده و هویت اجتماعی جدید به میزان ٢٧.٢ درصد از تغییرات متغیر از خودبیگانگی زنان شهرهای تهران و شیراز را تبیین کردند.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق برای شناخت پایایی گویه های مربوط به متغیرهای : دنیاگرایی ، نوگرایی ، آگاهی از جهانی شدن ، هویت اجتماعی جدید، احترام به قوانین و حقوق زنان و گفتگو در خانواده از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که نتایج هر یک در ادامه خواهد آمد. بنابراین شاخص هایی که برای سنجش این فرآیند مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی ، دنیاگرایی ، نوگرایی ، آگاهی از جهانی شدن ، هویت اجتماعی جدید، احترام به قوانین و حقوق زنان و گفتگو در خانواده . 20 جدول شماره ٤ داده های سه مدل رگرسیونی مربوط به ازخودبیگانگی زنان را در سطح کل ، دو کلان شهر تهران و شیراز و شهر استهبان نشان می دهد: در مدل اول که مربوط به ازخودبیگانگی (کل ) است ، شش متغیر: نوگرایی ، احترام به قوانین و حقوق زنان ، گفتگو در خانواده ، هویت اجتماعی جدید، آگاهی از جهانی شدن و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی وارد معادله شده و توانسته اند ٢٧. از سوی دیگر، همبستگی منفی یا معکوس جهانی شدن که نوعی فرآیند غیر دینی نیز تلقی می شود؛ با تبلیغ ارزش های مادی گرایانه و سکولاریسم و تضاد این ارزش ها با ارزش های جامعه ؛ موجب ایجاد احساس نابسامانی در قواعد و ارزش های اجتماعی ؛ جدایی از ارزش های سنتی و دینی و در نهایت احساس بی هنجاری و آنومی در افراد می گردد بائو و همکاران ، ٢٠٠٦)؛ محسنی تبریزی (١٣٨٠)؛ کلدی و صفی پور(١٣٨١)؛ فروم (١٩٧٦) و علی اکبری دهکردی و همکاران (١٣٩٠) نیز وجود ارتباط معنادار بین جهت گیری مذهبی و باورهای دینی با ازخودبیگانگی را تأیید نموده اند."

آزمون همبستگی

آزمون همبستگی یکی از پرکاربردترین آزمون های آماری می باشد. در این آزمون به بررسی همبستگی و میزان ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته می شود. به عنوان مثال میزان همبستگی قد، وزن و میزان سن افراد با این آزمون مورد بررسی قرار می گیرد و ارتباط بین 3 متغیر با هم مورد سنجش قرار می گیرد.

نوع محصول: کتاب
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 750 کیلوبایت

توضیحات

آزمون همبستگی یکی از پرکاربردترین آزمون های آماری می باشد. در آن به بررسی همبستگی و میزان ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته می شود. به عنوان مثال میزان همبستگی اطلاعات آماری مانند قد، وزن همبستگی منفی یا معکوس و میزان سن افراد با آن مورد بررسی قرار می گیرد و ارتباط بین 3 متغیر با هم مورد سنجش قرار می گیرد. ضریب همبستگی بین دو متغیر می تواند مثبت و یا منفی باشد. که خود بیان کننده ارتباط همسو و یا معکوس بین متغیرها می باشد. در این آموزش سه ضریب همبستگی و چگونگی و زمان استفاده از آن ها در تحقیق های مختلف مورد بحث قرار می گیرد. در این بخش شما موارد زیر را فرا می گیرید.

کادر Test Of Significance آزمون دو طرفه آزمون یک طرفه ضرایب همبستگی ضریب پیرسون ضریب تاوکندال ضریب اسپیرمن

جدول همبستگی ارزها چیست؟

همبستگی جفت ارزها

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی قیمت یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، قیمت جفت ارز دیگری کاهش می یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقا همان جفت ارز سقوط می کند به نظر میرسد که جفت ارز دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می کنند. اگر پاسخ شما ” بله ” می باشد، پس شما شاهد پدیده ی همبستگی بین ارزها بوده اید . اگر پاسختان ” خیر ” است، پس با خواندن این مقاله می توانید به خوبی بفهمید که جدول همبستگی جفت ارزها چیست و چه فایده ای دارد؟

همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی، همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند به انگلیسی آن را currency correlation می گویند. این همبتسگی به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت یا کاملا بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه ی زمانی حرکت می کنند .

وقتی که با ارزها معامله می کنید باید حتما خاطرتان باشد که چون ارزها به صورت جفتی معامله می شوند بنابراین هیچ جفت ارزی به صورت جدا و منفرد عمل نمی کند و همه آنها به نوعی به هم وابسته هستند .

اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنی که هیچ در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به ویژه اگر با این موضوع که چگونه ارتباط بین ارز ها می تواند مقدار ریسک درگیر شما را تحت تاثیر قرار می دهد آشنایی ندارید.

همبستگی به صورت ضریب همبستگی که بین 1- و 1+ دمی باشد، محاسبه می شود . همبستگی مثبت کامل با ضریب همبستگی 1+ ) ) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100 % مواقع هم جهت با هم حرکت خواهند کرد.

همبستگی منفی کامل با ضریب همبستگی 1- ) ) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100 % مواقع خلاف جهت هم حرکت خواهند کرد. اگر همبستگی صفر باشد، گفته می شود که حرکت بین دو جفت ارز همبستگی صفر دارند یا فاقد همبستگی می باشند و کاملا غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملا تصادفی حرکت می کنند .

جدول همبستگی جفت ارزها

تا اینجا دانستید که جفت ارزها چگونه با هم ارتباط دارند و وابسته به هم هستند. ضریب همبستگی با عددی خود نشان می دهد که تا چه اندازه دو جفت ارز به هم وابسته هستند. اما جدول همبستگی جفت ارزها چگونه خوانده می شود.

در زیر شما شاهد جدول همبستگی جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن هستید و می توانید به خوبی اعداد بین -1 و +1 را مشاهده کنید که در جدول قرار دارند.

جدول همبستگی جفت ارزها

برای مثال شما می توانید مشاهده کنید که در عرض یک ماه، جفت ارز دلار/ین بیشتری همبستگی را با جفت ارز یورو/ین داشته است. این نشان می دهد که در طول یک ماه اگر شما بخواهید معامله ای انجام دهید می توانید این دو جفت ارز را با هم در نظر بگیرید. بنابراین اگر شما 1 لات از جفت ارز یورو/ین را بخرید و 1 لات از جفت ارز دلار/ین، می توانید مطمئن باشید که در عرض یک ماه به اندازه هم سود یا ضرر خواهید کرد. اگر دلار/ین پایین بیاید به دلیل همبستگی اش جفت ارز یورو/ین هم پایین خواهد آمد. برای همین است که جدول همبستگی جفت ارزها برای افرادی مناسب است که دوست دارند چندین جفت ارز را خرید و فروش کنند و سود بیشتری بدست آورند.

برای مثال اگر شما مطمئن هستید که در عرض یک هفته یک جفت ارز چند پیپ بالاتر خواهد رفت می توانید جفت ارزهای با همبستگی مثبت با آن را پیدا کنید و آنها را نیز وارد معاملات خود کنید تا سود بیشتری ببرید.

اصلا کار عاقلانه ای نیست که بخواهید جفت ارزی را بخرید و جفت ارز دیگری را که همبستگی مثبت بالایی با آن دارد را بفروشید چون با این همبستگی منفی یا معکوس کار ضرر خواهید کرد. این جدول به شما نشان می دهد که چگونه معاملات خود را به خوبی تنظیم کنید.

از آن سو اگر شما مطمئنید که جفت ارزی همبستگی منفی یا معکوس پایین خواهد آمد بنابراین با جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بفهمید که کدام جفت ارزها در جهت عکس حرکت می کنند و با پایین آمدن این جفت ارز بالا خواهند رفت. با این بررسی ها شما فرصت های معاملاتی بسیار خوبی بدست خواهید آورد.

راهنما برای بررسی جدول همبستگی جفت ارزها

شما می توانید از راهنمای زیر برای آنالیز اعداد همبستگی جفت ارزها استفاده کنید:

-1 : این نشان دهنده همبستگی معکوس کامل است. با دیدن این عدد شما می توانید بفهمید که یک جفت ارز کاملا برعکس یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.8 : این عدد نشان دهنده همبستگی معکوس خیلی قوی است. این عدد نشان دهنده این است که یک جفت ارز به طور خیلی قوی برخلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.6 : همبستگی معکوس قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی قوی بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.4 : همبستگی معکوس معمول را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای متوسط بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

-0.2 : همبستگی معکوس ضعیف را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای ضعیف بر خلاف یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0 : عدد صفر نشان دهنده عدم وابستگی است. این یعنی دو جفت ارز هیچ ارتباطی به هم ندارند و حرکت آنها نسبت به یکدیگر کاملا تصادفی می باشد.

0.2 : همبستگی ضعیف را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای ضعیف هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.4 : همبستگی معمول را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز با اندازه ای متوسط و معمولی هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.6 : همبستگی قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی قوی و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند.

0.8 : همبستگی خیلی قوی را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی بسیار قوی و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند. با این عدد همبستگی شما می توانید با اطمینان بالا دریابید که اگر یک جفت ارز بالا ببرد جفت ارز دیگر نیز بالا خواهد رفت و اگر پایین بیاید پایین خواهد آمد.

1 : همبستگی کامل را می توان با دیدن این عدد دریافت. این عدد نشان می دهد که یک جفت ارز به شکلی کامل و هم جهت با یک جفت ارز دیگر حرکت می کند. برای مثال این یعنی اگر یک جفت ارز 100 پیپ بالا برود، جفت ارز دیگر هم 100 پیپ بالا خواهد رفت.

شما با این اعداد می توانید به خوبی بفهمید که جفت ارزها چگونه نسبت به هم حرکت می کنند و شما با استفاده از آنها می توانید به معاملات خود تنوع بدهید و سود خود را بیشتر کنید.

نتیجه گیری

منظور از همبستگی جفت ارزها این است که وقتی یک نرخ یک جفت ارز تغییر پیدا کند، جفت ارز دیگری هم با توجه به آن دچار نوسان شود. ارتباط این جفت ارزها می توانید منفی یا مثبت باشد.

منظور از همبستگی مثبت یعنی این که اگر جفت ارز برای نمونه صعود پیدا کند جفت ارز دیگر هم صعود داشته باشد. همبستگی منفی هم برعکس است یعنی یک جفت ارز بر خلاف جفت ارز دیگر حرکت می کند.

میک تی پی

اگر دوست دارید به صورت درست و اصولی فارکس را بیاموزید؛ مجموعه میک تی پی گزینه ای عالی برای شما خواهد بود. میک تی پی سالهاست که در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را به شما ارائه دهید.

میک تی پی به خوبی شما را با جوانب فارکس آشنا خواهد کرد و به شما یاد خواهد داد که چگونه در این بازار پرنوسان و خطرناک حرکت کنید تا به سود خوبی برسید. میک تی پی به شما یاد می دهد که چگونه از استراتژی های معاملاتی مناسب استفاده کنید، چگونه بهترین اهرم ها را استفاده کنید، چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و چگونه کمتری ضرر را متحمل شوید.

مهم تر از همه این که فارکس به شما یاد می دهد که چگونه روند دارایی ها در فارکس را تحلیل کنید تا بتوانید از فرصت های معاملاتی به خوبی استفاده کنید. تحلیل های بنیادی و تکنیکال به خوبی توسط میک تی پی به شما آموزش داده می شود و شما قادر خواهید بود تا از شاخص ها و اندیکاتورهای متنوع برای تحلیل و بررسی دارایی های مختلف فارکس استفاده کنید و بهترین معاملات را انجام دهید.

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.

ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است.

ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

Correlation Coefficient

که در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معنای کوواریانس، corr نماد معمول برای همبستگی (کورولیشن) پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.

در نظریه احتمالات؛ امید ریاضی، میانگین، مقدار مورد انتظار یا ارزش مورد انتظار یک متغیر تصادفی گسسته برابر است با مجموع حاصل‌ضرب احتمال وقوع هر یک از حالات ممکن در مقدار آن حالت. در نتیجه میانگین برابر است با مقداری که بطور متوسط از یک فرایند تصادفی با بی‌نهایت تکرار انتظار می‌رود.

کواریانس یا هم‌وردایی (Covariance):

در نظریه احتمالات، اندازه تغییرات هماهنگ دو متغیر تصادفی است. (اگر دو متغیر یکی باشند کواریانس برابر واریانس خواهد شد). چنانکه دو متغیر تصادفی ناوابسته باشند کواریانس آنها صفر خواهد بود.

ضریب همبستگی پیرسون ( Pearson Correlation Coefficient):
روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود.

ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient):

در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود. ضریب همبستگی‌ای که بر اساس رتبهٔ داده‌ها محاسبه می‌شود، توسط اسپیرمن محاسبه شده‌است.

انحراف معیار(Standard deviation):

نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمالی یا متغیر تصادفی است و نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است.

افزونه تحلیل داده اکسل – کوواریانس و همبستگی

برای شناسایی اینکه آیا متغیرها با یکدگیر رابطه دارند و می توان با استفاده از یا چند متغیر، دیگری را مورد بررسی قرار داد، می توان از شاخص هایی مانند کوواریانس و همبستگی استفاده کرد.

کوواریانس شاخصی همبستگی منفی یا معکوس است که میزان در هم تنیدگی دو متغیر را نشان می دهد و هرچقدر مقدار مطلق آن بیشتر باشد، رابطه بین دو متغیر بیشتر خواهد بود. حال اگر مقدار مثبت باشد این رابطه به صورت مستقیم بده و اگر منفی باشد این رابطه به صورت معکوس است. در صورتی مقدار کوواریانس نزدیک به صفر باشد، آنگاه می توان گفت رابطه معنا داری بین دو متغیر وجود ندارد.

همبستگی یا همان ضریب همبستگی نیز مقدار کوواریانس تقسیم بر رادیکال واریانس هرکدام از متغیرها است. بنابراین شاخص همبستگی بین یک و منفی بوده و هرچقدر به این دو عدد نزدیک تر باشد رابطه بین دو متغیر نیز بیشتر است (در حالت مثب رابطه مستقیم و در حالت منفی رابطه معکوس است). همچنین در صورتی که این مقدار به صفر نزدیک باشد، آنگاه می توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود ندارد.

اگر بخواهیم کوواریانس یا همبستگی در اکسل را بدست آوریم، می توانیم گزارشی سریع و ساده را با استفاده از افزونه تجزیه و تحلیل داده (data analysis ad ins in Excel) بدست آوریم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.