سود هر سهم [EPS] چیست؟


رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P) و رشد سود آتی

در این تحقیق رابطه بین نسبت سود به قیمت هر سهم (نسبت E/P) با رشد فروش آتی و ریسک سیستماتیک سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا سرمایه‌گذاران به کیفیت اطلاعات ارایه شده (سود هر سهم) توجه می‌کنند و انعکاس این موضوع در رشد فروش آتی شرکت و ریسک سیستماتیک سهام تجلی می‌یابد یا خیر؟ همچنین بررسی این مطلب است که آیا بین نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) و رشد فروش آتی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. نمونه این تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 می‌باشد و جهت آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و رشد فروش آتی رابطه منفی وجود دارد. در حقیقت، شرکت‌هایی که نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) بالاتری دارند، رشد فروش کمتری داشته‌اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و ریسک سیستماتیک (β) رابطه معکوس وجود دارد. در واقع، درشرکت‌هایی که نسبت E/P بالاتر بود، ریسک سیستماتیک (β) کمتری ملاحظه گردید. سایر یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین سود هر سهم (EPS) و رشد فروش آتی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نمایانگر وجود یک رابطه معکوس بین سود هر سهم (EPS) و ریسک سیستماتیک (β) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between earnings per share to price ratio (E / P) and future earnings growth

نویسندگان [English]

 • Mohammad reza Nikbakht 1
 • Amir Firooznia 2
 • Hamid Kalhornia 3

1 Associate Professor of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Azad University, Babol Branch, Babol, Iran

3 University of Tehran

چکیده [English]

In this research, the relationship between earnings to stock per price ratio (E / P ratio) with sales future growth and stocks systematic risk in listed companies in Tehran Stock Exchange is investigated. The purpose of the research is to determine whether investors are paying attention to the quality of information presented (earnings per share), and reflects this on corporate future sales growth and the systematic risk of stocks. It also examines whether there is a meaningful relationship between E / P ratio and future sales growth. The sample of this research includes 146 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2016. The linear regression model was used to test the hypotheses. The research findings show that there is a negative relationship between earnings per share (E / P) and future sales growth. In fact, companies that have a higher profit / share / E / P ratio have lower sales growth. Also, the results of the research show that there is a reverse relationship between profit to share price (E / P) and systematic risk (β). In fact, in companies with an E / P ratio, the systematic risk (β) was lower. Other research findings show that there is a positive relationship between earnings per share (EPS) and future sales growth. The results also indicate an inverse relationship between earnings per share (EPS) and systematic risk (β).

کلیدواژه‌ها [English]

 • E / P ratio
 • earnings growth
 • risk or beta factor
 • earnings per share (EPS)
 • Tehran Stock Exchange
مراجع

احمدپور، احمد ، عدیلی، مجتبی و ابراهیمیان، سید جواد (1392). بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیق‌های حسابداری مالی، شماره 4، ص 12-1.

بهنام پور، محمود؛ صفری، علیرضا. (1389). بررسی ارتباط بین نسبت قیمت به سود هر سهم با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده سود هر سهم [EPS] چیست؟ در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری و مدیریت مالی، بهار 1389 - شماره 3(24 صفحه - از 128 تا 151)

بلو، امید و احمدی، ناصر (1394). رابطه اندازه تجدید ارائه سود هر سهم با بازده و نسبت قیمت یه سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، شماره 25، ص 113-101.

پورحیدری، امید و مصطفی دلدار (1391). بررسی تأثیر گروه های تجاری بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مدیریت، شماره 14، ص 94-67.

حسینی، سید علی و بهرامی، محبوبه. (1396). بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک، دانش سرمایه‌گذاری، شماره 21، صص 160-145.

حقیقت، حمید، رحیم پور، محمد، خوانساری، نیکو، قربانی، رامین. (1396). بررسی تاثیر همبستگی بین سود و زمانبندی اعلان آن بر کیفیت اقلام تعهدی .مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 53، صص 112-91.

خدامی‌پور، احمد و محمد قدیری. (1389). بررسی رابطه‌ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفتهای حسابداری، شماره دوم، ص 29-1.

خدامی‌پور، احمد و مصطفی دلدار و محسن چوپانی. (1392). بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 38، ص 167-143.

ستایش، محمد حسین، غفاری، محمد جواد و رستم زاده، ناصر (1391). بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه، تحقیق‌های تجربی حسابداری مالی، شماره 8، ص 146-125.

فروغی, داریوش, حمیدیان, نرگس, محمدیان, مینا. (1394). تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 48، صص 28-1.

قائمی، محمد حسین و وطن‌پرست، محمد‌رضا. (1389). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 12، ص 103-85.

کردستانی، غلامرضا و باقری، مجتبی. (1388). بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش‌بینی سود، تحقیقاتحسابداری، سال اول، شماره1

مدرس، احمد و عباس زاده، محمدرضا. (1387). بررسی تحلیلی تاثیر توانایی پیش بینی اجزای تعهدی و جریآن‌های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده، مجله دانش وتوسعه، سال پانزدهم، شماره 2

Bagella, K., Bechetti, J., Adriani, P. (2012) . Observed and fundamental price-earning ratio: a comparative analysis of high-tech stock evaluation in the US and Europe. Journal of International money and finance, Vol 24, pp 549-581.

Baksink, S. and Rasu. J. (2008). Investment performance of common stocks in relation to their price– earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis. The Journal of Finance, Vol. 32(3), PP.663–682.

Beaver, W., &Morse, D. (1978). What determines price–earnings ratios? Financial Analysts Journal, Vol. 34(4), PP.سود هر سهم [EPS] چیست؟ 65–76.

Bradshaw, M. (2002). The use of target prices to justify sell-side analysts' stock recommendations. Accounting Horizons, Vol. 16(1), PP. 27–41.

Chen, L. T. W., Davidson, W. N., & Leung, T. Y. (2003). Insider trading returns and dividend signals. International Review of Economics and Finance, Vol. 20, PP. 421–429.

Cheng, H., Karceski , B., Lakonishok., V. (2011) . The level and persistence of growth rates. Journal of Finance, Vol. 58, pp. 643–684.

Fier Field, R. and Khanna, T. and Palepu, K. G. (1996). Estimating the Value of Political Connections, American Economic Review, Vol. 91, PP.1095–1102.

Forster, E., Perotti, E., Lee, ZH. (2009). The Governance Structure of the Japanese Financial Keiretsu, Journal of Financial Economics, Vol. 36, PP.259– 284.

Fuller, L., Huberts, C., Levinson, M. (2008). It’s Not Higgledy-Piggledy Growth. Journal Portfolio Management Winter, Vol 14, PP. 8-45.

Hirst, D., Koonce, L., & Venkataraman, S. (2008). Management earnings forecasts: A review and framework. Accounting Horizons, Vol. 22(3), PP. 315−338.

Kod, W.B. (2003). A new tool in investment decision making. Financial analysts journal. Vol. 19, PP.55-62.

Lin, J. B., Pantzalis, C., & Park, J. C., (2007). Corporate use of derivatives and excess value of diversification. Journal of Banking and Finance, Vol. 31, pp. 889–913.

Liu,Nissim,Thomas. (2002). Equity valuation using multiples. Journal of accounting research 40, pp135-137.

li-wen chen, hsin-yi yu, hsu-huei huang. (2015) . Revisiting earning – price effect: the importance of future earnings"FRL(finance research letters)357. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2015.02.009.

Ponal, S. and Tsaia, H. and Z. Gu. (2005). Financial statement analysis and security valuation. New York: McGraw-Hill.

Rogers. (2009). Dividend policy and business groups: Evidence from Indian firms. International Review of Economics and Finance, Vol. 21, PP. 42–56.

Tang, K. (2008). Forward versus trailing earnings in equity valuation. Review of Accounting Studies, 9(2–3), 301–329.

Tingwu, F. (2014) . The forward ratio and earnings growth.Advances in Accounting, incorporating, Vol 15, PP. 200-215.

Thomas, K., Zhang, L. (2006) . Another look at E/P ratios.Working paper Yale School of Management http://faculty.som.yale.edu/jakethomas/papers/smoothing. accessed on August 3, 2007).

Van der Molen, R. & Lensink, R. (2005). Group Affiliation and Firm Risk: Evidence سود هر سهم [EPS] چیست؟ from Indian Stock Returns, working paper, University of Groningen.

Wan-Ting Wu. (2014). The forward E/P ratio and earnings growth, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Vol 15, pp. 215-231.

Zhang, P., Penman, G. (2002). What determines earnings–price ratios: Revisited. Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 5(3), PP.439–454.

سود هر سهم [EPS] چیست؟

سود نقدی سهام یا DPS چیست؟

24 شهریور

به طور کلی سود هر سهم [EPS] چیست؟ باید گفت برای سود کردن در بورس دو روش وجود دارد یکی افزایش قیمت سهام و دیگری دریافت سود نقدی که DPS بخشی از آن است را شامل می‌شود و از آن‌جایی که سود نقدی ملموس‌تر است معمولا برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر است.

برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال خرید سهام شرکت‌هایی هستند که سود نقدی سهام خوب و قابل ملاحظه‌ای داشته باشند تا با آن درآمد قابل قبولی برای خود ایجاد کنند. سود سهم یک شرکت یا همان سود نقدی سهام که به آن DPS هم گفته می‌شود، حاصل کل مبلغ سود سهام منتسب به هر سهم معوق است که به صاحبان آن سهام پرداخت شده و برای یک دوره سالانه محاسبه می‌شود.

به طور کلی باید گفت برای سود کردن در بورس دو روش وجود دارد یکی افزایش قیمت سهام و دیگری دریافت سود نقدی که DPS بخشی از آن است را شامل می‌شود و از آن‌جایی که سود نقدی ملموس‌تر است معمولا برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر است.

اما به طور کلی می‌توان گفت سود نقدی سهام برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار و سرمایه‌گذاران محافظ کار و سرمایه‌گذارانی که از سود دریافتی برای هزینه‌های زندگی خود استفاده می‌کنند جذاب‌تر است.

در ادامه این مطلب از کارگزاری حافظ از این که سود نقدی سهام یا DPS چیست؟ چگونه محاسبه می‌شود و این که اساسا سود نقدی چه چیزی در مورد یک شرکت می‌گوید و فرق آن با سود هر سهم یا EPS چیست؟ صحبت خواهد شد.

سود نقدی سهام یا DPS چیست؟

برای درک DPS یا همان سود سود هر سهم [EPS] چیست؟ نقدی سهام که مخفف کلمات Dividend Per Share است، درک سود تقسیمی ضروری است. سود نقدی همان پرداخت نقدی به سهامداران است که از سود یک شرکت پرداخت می‌شود و به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت سود نقدی همان سود تخصیص داده شده برای هر برگه سهام در پایان سال مالی است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند پرداخت نقدی را بپذیرند یا آن را سود هر سهم [EPS] چیست؟ به طور خودکار برای خرید سهام اضافی شرکت سرمایه‌گذاری کنند که به عنوان طرح سرمایه‌گذاری مجدد سود سهام (DRIP) شناخته می‌شود.

نکته مهم این است که تعیین DPS شرکت، دقیق‌ترین راه برای تعیین میزان درآمد دریافتی از سرمایه‌گذاری به صورت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران است.

نحوه عملکرد سود نقدی سهام

اکثر شرکت‌هایی که سود تقسیمی پرداخت می‌کنند این کار را به صورت سالیانه انجام می‌دهند. برای محاسبه DPS شرکت، مبلغ کل سود سهام پرداخت شده را بر تعداد کل سهام عادی منتشر شده تقسیم می‌کنند. فرمول به این شکل است:

DPS = مجموع سود سهام پرداخت شده – هرگونه سود ویژه/ سهام برجسته

در حالی که سرمایه‌گذاران می‌توانند سود نقدی یا DPS یک شرکت را، خودشان محاسبه کنند، اما از آن‌جایی که این سود در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مشخص می‌شود، اطلاعیه این مجمع چند روز قبل در سامانه کدال منتشر می‌شود.

یک نکته مهم در سود نقدی سهام که سهامداران باید به آن دقت داشته باشند این است که پرداخت یا عدم پرداخت DPS ضرورتا به معنای خوب یا بد بودن یک شرکت نیست. چون گاهی شرکت‌های بورسی در مجامع سالیانه خود تصمیم می‌گیرند که سود نقدی را به سهامداران پرداخت نکنند و به این ترتیب تمام EPS را در حساب اندوخته‌شان ذخیره می‌کنند.

برآورد سود نقدی سهام

اگر شرکتی سابقه پرداخت درصد ثابتی از درآمد خود را به عنوان سود نقدی سهام داشته باشد، می‌توان از طریق صورت سود و زیان شرکت تخمین زد که DPS چگونه خواهد بود. در ادامه مراحل و روش معین کردن سود نقدی آورده شده است:

 • تعیین تعداد سهام معوق.
 • تقسیم درآمد خالص بر تعداد سهام موجود.
 • با بررسی سودهای تقسیم سود قبلی، نسبت پرداخت را تخمین بزنید.
 • برای دریافت DPS برآورد شده، نسبت سود تقسیمی را بر درآمد خالص هر سهم ضرب کنید.

سود سهام و DPS ابزار اندازه‌گیری قدرت شرکت هستند. ثبت سود سهام ثابت یا افزایش سود سهام اغلب نشانه‌ای از انتظارات مثبت برای رشد آینده شرکت دارد و می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند و منجر به افزایش قیمت سهام یک شرکت شود.

توجه به این نکته ضروری است که شرکتی که به طور مداوم درصدی از سود خود را به عنوان سود سهام پرداخت کرده است، ممکن است در صورت رکود کسب‌وکارش، پرداخت سود سهام را کاهش دهد.

EPS یا سود هر سهم، جایگزین سود نقدی

یکی دیگر از معیارهای سرمایه‌گذاران برای ارزیابی قدرت یک شرکت و چشم اندازهای آینده آن سود هر سهم (EPS) یا همانEarnings Per Share است. EPS تخصیص سود هر سهم مشترک را در رابطه با کل سود شرکت اندازه‌گیری می‌کند.

نکته مهم این است که بخشی از EPS که بین سهامداران تقسیم می‌شود همان سود نقدی یا DPS است که به آن سود نقدی می‌گویند.

سرمایه‌گذاران همچنین به نسبت پرداخت سود نقدی یک شرکت (DPS) هم دقت می‌کنند، که نسبت سود سهام پرداخت شده به سهامداران نسبت به کل درآمد خالص ایجاد شده توسط شرکت است.

DPR یک شرکت لزوما نشانه‌ای از خوب یا بد بودن سود هر سهم [EPS] چیست؟ یک شرکت نیست. در عوض، DPS می‌تواند به سرمایه‌گذاران نشان دهد که آیا یک شرکت به احتمال زیاد بازدهی را در قالب درآمد (از طریق سودهای منظم و قابل ملاحظه) ارائه می‌دهد یا این کار را از طریق رشدی که امید است قیمت سهم بالاتری را در پی داشته باشد ارائه می‌دهد.

DPS در مقابل EPS

در حالی که هر دو سود هم DPS و EPS بازتاب سودآوری یک شرکت هستند، فقط DPS است که به سرمایه‌گذار این حس را می‌دهد که سرمایه‌گذاری چقدر درآمد از طریق پرداخت سود تقسیمی ارائه می‌دهد. در ادامه نگاهی به آنچه که هر یک از این دو سود ارائه می‌دهند، خواهیم انداخت.

سود نقدی سهام هر سهم برای سرمایه گذاران به چه معناست؟

محاسبه DPS برای سرمایه گذاران با درآمد (اغلب افراد بازنشسته) که می‌خواهند سرمایه‌گذاری آنها جریان ثابتی از بودجه را از طریق پرداخت سود تقسیمی فراهم کند، مفید است. شرکتی با DPS قابل اعتماد یا رو به رشد در طی چند سال سرمایه‌گذاری جذابی برای این نوع سرمایه‌گذاران است.

DPS پایین به طور خودکار نگرانی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری را نشان نمی‌دهد. ممکن است به این معنا باشد که شرکت در عوض سود خود را در تحقیق و توسعه یا سایر زمینه‌هایی که باعث رشد می‌شود سرمایه‌گذاری می‌کند، نه این‌که پول را از طریق سود سهام به سرمایه‌گذاران بازگرداند. از نظر تئوری، این انتخاب سود بیشتری را به دنبال خواهد داشت چون منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود.

سود نقدی سهام به کلیه افرادی که قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه سهام شرکت را خریده باشند تعلق می‌گیرند بنابراین اگر سهامداری حتی از چند روز قبل از تشکیل مجمع یا چند رو زبعد از تخصیص سهام، سهام یک شرکت را بخرد، می‌تواند سود نقدی یا DPS را دریافت کند.

چگونه می‌توان از سود نقدی سهام شرکت‌های بورسی مطلع شد؟

شرکت‌های بورسی هر ساله پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود اطلاعات کلی را از سود نقدی شرکت در سایت کدال گزارش می‌کنند.

بنابراین اگر شخصی می‌خواهد از سود نقدی سهام شرکتی مطلع شود باید به سایت کدال مراجعه کند و نماد آن شرکت را جستجو کند تا اطلاعیه مربوط به خلاصه تصمیمات مجمع عمومی آن شرکت را که حاوی اطلاعاتی از جمله DPS و EPS است را بررسی کند.

نحوه و مهلت قانونی پرداخت سود نقدی سهام چیست؟

همه شرکت‌هایی که DPS آن‌ها مشخص شده و در مجمع تصمیم بر تقسیم آن گرفته شده است باید حداکثر طی 8 ماه از زمان برگزاری مجمع عمومی عادی خود سود نقدی را به حساب سهامداران واریز کنند. نکته مهم این است که زمان پرداخت سود نقدی هم در سایت کدال با عنوان زمان‌بندی پرداخت سود 12 ماهه قرار داده می‌شود.

نکته مهمی که سهامداران باید به آن دقت داشته باشند این است که با اعلام برگزاری مجمع عمومی سالیانه، نماد بورسی در سایت TSETMC به حالت متوقف در می‌آید و بنابراین در آن زمان امکان فروش و خرید آن سهام وجد ندارد اما بعد از برگزاری مجمع و مشخص شدن سود، سهامداران می‌توانند بدون نگرانی از عدم تخصیص سود نقدی سهام خود، سهام آن شرکت را بفروشند.

نحوه پرداخت سود نقدی سهام هم با توجه به تعداد سهام سرمایه‌گذار تعیین می‌شود. نحوه دریافت سود نقدی شرکت هم توسط خود شرکت مشخص می‌شود. گاهی شرکت مراجعه حضوری به بانک را برای دریافت سود مشخص می‌کند که دراین روش یک بانک از سمت شرکت مشخص می‌شود و سهامدار باید با در دست داشتن کد بورسی و کارت ملی خود به یکی از شعب آن بانک مراجعه کند. روش دیگری هم ارسال اطلاعات بانکی خود برای شرکت است که در این روش سهامدار باید کلیه اطلاعات بانکی خود را به شرکت مربوطه ارسال کند.

اما اکنون با فعال شدن سامانه سجام، معمولا سود نقدی از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران واریز می‌شود.

پرداخت سود نقدی آیا بر قیمت سهام تاثیر دارد؟

بله! با تصویب پرداخت سود نقدی در مجمع یک نماد، نماد آن شرکت بعد از ممنوع شدن مجدد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود و میزان سود تقسیمی که در مجمع تایید شده از قیمت سهم کسر می‌شود. به این ترتیب قیمت سهم در زمان بازگشایی با قیمت روز قبل از مجمع که منهای سود تقسیمی شده است خواهد بود. البته نکته مهم این است که قیمت می‌تواند دستخوش عرضه و تقاضا شود، یا بالاتر برود یا پایین‌تر.

نتیجه‌گیری

همانطور که گفته شد DPS یک شاخص مهم برای سرمایه‌گذاران است زیرا مبلغی که شرکت به عنوان سود سهام پرداخت می‌کند مستقیما به درآمد سهامداران تبدیل می‌شود. و به زبان ساده می‌توان گفت این ساده‌ترین عددی است که یک سرمایه‌گذار می تواند برای محاسبه سود سهام در مدت زمان طولانی استفاده کند.

تعریف سود هر سهم (EPS)

تعریف سود هر سهم (EPS) : پس از محاسبه ی سود خالص سال مالی، که از کسر نمودن هزینه های عملیاتی، مالی و مالیاتی از میزان فروش بدست می آید، اگر سود خالص را بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم کنیم، سود هر سهم یا EPS هر سهم بدست خواهد آمد که مخفف عبارت انگلیسی earning per share است.

تعریف سود تقسیمی هر سهم (DPS) : بنا به تشخیص مجمع عمومی(انواع مجامع در مطلبی دیگر توضیح داده میشود) و تصویب اکثریت سهامداران آن تمام یا بخشی از EPS( سودی که شرکت به ازای هر سهم ساخته است) بین سهامداران تقسیم می گردد را سود تقسیمی یا DPS هر سهم می نامند و مخفف عبارت انگلیسی per share dividend است. البته به جز تصمیم و رای اکثریت سهامداران عوامل دیگری در تعیین این سود نقش دارند که عبارتند از کف و سقف قانونی آن، قوانین مرتبط به اندوخته قانونی و سود تقسیمی و غیره که در این مطلب مورد بحث نیستند. مفهوم بیست و ششم: ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)
ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV یک شرکت سرمایه‌گذاری با ویژگی‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (Unit Trust)، حاصل تفاوت کل دارایی‌ها منهای کل بدهی‌های آن است. در ارزشیابی شرکت‌ها،NAV را از طریق تفاوت ارزش دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها محاسبه می‌کنند و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک،NAV را از طریق کسر بدهی صندوق از ارزش روز کل پرتفوی به دست می‌آورند.مفهوم بیست و ششم: ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)
ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV یک شرکت سرمایه‌گذاری با ویژگی‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (Unit Trust)، حاصل تفاوت کل دارایی‌ها منهای کل بدهی‌های آن است. در ارزشیابی شرکت‌ها،NAV را از طریق تفاوت ارزش دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها محاسبه می‌کنند و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک،NAV را از طریق کسر بدهی صندوق از ارزش روز کل پرتفوی به دست می‌آورند.به‌عنوان نمونه در مثال فوق اگر تعداد سهام جاری شرکت 400 میلیون سهم باشد NAV هر سهم 2000 ریال محاسبه خواهد شد.
با منطق پیش گفته،NAV هر سهم نیز باید روزانه محاسبه شود. بایست توجه داشت که تعداد سهام جاری چنین شرکت‌هایی نیز غالباً روزانه تغییر می‌کند. چون سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ویژگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا یونیت‌تراست در هر زمان قابل بازخرید است.مفهوم ICO و IPO چیست؟
عرضه اولیه سکه و عرضه اولیه سهام هردو سبب افزایش منابع مالی بیزینس می‌شوند. درواقع این دو روش به مردم فرصت می‌دهند تا در یک بیزینس سرمایه‌گذاری کنند. مرتبه و اهداف بیزینس تعیین‌کننده چگونگی انتخاب استراتژی مناسب است.
به‌ طور کلی شرکت‌های باسابقه از طریق IPO سرمایه جمع‌آوری می‌کنند درحالی‌که استارت آپ‌ها و شرکت‌های نوپا از طریق ICO از کمک‌های مالی استفاده می‌کنند.
IPO/ عرضه اولیه سهام IPO مخفف عبارت Initial Public Offering و به معنای عرضه اولیه سهام است. به‌طورکلی IPO به عمومی شدن بیزینس‌های مستقر کمک می‌کند. اگر شما هم می‌خواهید وارد بورس اوراق بهادار شوید لازم است این فرایند رسمی را طی کنید.
به زبان ساده از طریق IPO می‌توانید سهام شرکت خود را به‌صورت عمومی به مردم عرضه کرده و وجوهی را جمع‌آوری کنید
این کار یک گام بلند در بیزینس شما خواهد بود، چراکه به شما امکان دسترسی به مقدار زیادی سرمایه را داده و درنهایت سبب گسترش و رشد بیزینس شما می‌شود؛ بنابراین تنها درصورتی‌که به سطح بالایی از بلوغ و ثبات مالی رسیده باشید IPO ایده بسیار خوبی برای بیزینس شما خواهد بود.

الزامات IPO
برای ثبت‌ یک IPO، باید بیانیه‌ای را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارائه دهید. این بیانیه شامل یک دفترچه راهنما متشکل از ریسک‌های موجود و صورت‌های مالی، برای نمایش به سرمایه‌گذاران بالقوه است. در طول در این مراحل لازم است با متخصصانی مانند وکلا، پذیره نویسان و حسابداران مشورت کنید. به‌محض انتشار این دفترچه راهنما برای عموم، شما وارد یک پروسه جدیدی شده و از طریق ملاقات با سرمایه‌گذاران بالقوه برای فروش سهام خود تلاش خواهید کرد. اساساً دفترچه راهنما مانند رزومه و پروسه‌های بعدازآن مانند مصاحبه شغلی عمل می‌کنند.

الزامات سرمایه‌گذار
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیزینس‌هایی که در شرف عمومی شدن هستند، سرمایه‌گذاران بالقوه مشتاق می‌توانند فرم‌های S-1 ثبت‌شده در SEC را جستجو کرده و در صورت یافتن IPO شرکتی که قصد سرمایه‌گذاری در آن رادارند لازم است پیش از هر چیزی در یک شرکت کارگزاری ثبت‌نام کنند.

نحوه عملکرد IPO
هنگامی‌که مشخص شد فعالیت شرکت شما از طریق IPO ادامه خواهد داشت لازم است سود سرمایه‌گذاران را مشخص کرده و منتظر بمانید تا پذیره نویسان قیمت را تعیین کنند. درصورتی‌که کسب‌و‌کار شما با موفقیت در یک IPO ثبت شود، شرکت شما دیگر به‌صورت خصوصی متعلق به شما نخواهد بود. سرمایه‌گذارانی که سهام شرکت شمارا خریداری می‌کنند، به‌عنوان یکی از مالکین جدید شرکت شناخته می‌شوند.مزایای IPO چیست؟مزایای اصلی عرضه اولیه سهام عبارت‌اند از:

افزایش فرصت‌های تجاری
زمانی که شرکت خود را از طریق IPO در عرضه عمومی قرار می‌دهید، درواقع شرکت را در معرض دید افراد و سازمان‌هایی قرار می‌دهید که احتمالاً در غیر این صورت هرگز از وجود بیزینس شما مطلع نمی‌شدند. این امر سبب افزایش فرصت‌های تجاری شده و شانس موفقیت شمارا افزایش می‌دهد.

جذب استعدادهای برتر
اگر از طریق IPO سرمایه جمع‌آوری کنید، می‌توانید از طریق گزینه‌هایی مانند ارائه سهام و سایر مزایای چشم‌گیر، کارمندان باکیفیت استخدام کنید.

بهبود اعتبار شرکت
به‌طورکلی شرکت‌های عمومی احترام بیشتری نسبت به شرکت‌های خصوصی در میان مردم‌دارند. اگر از طریق IPO به یک شرکت تجاری عمومی تبدیل شوید، نسبت به سایر رقبای خصوصی خود بهتر و کارآمدتر به نظرخواهید رسید.

معایب بالقوه IPO چیست؟
تعدادی از معایب IPO عبارت‌اند از:

طولانی بودن پروسه
شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین معایب IPO طولانی بودن پروسه آن است، چراکه معمولاً این فرایند شش ماه یا حتی بیشتر از آن نیز به طول می‌انجامد. طولانی شدن این پروسه به دلیل وجود قوانینی است که قبل از به فروش گذاشتن سهام باید از آنها پیروی کنید.
قیمت بالا
اگر مایل به طی کردن مسیر IPO باشید برای تهیه پذیره‌نویسی، بایگانی، بازپرداخت و موارد دیگر، با هزینه‌هایی مواجه خواهید شد. این هزینه‌ها به‌سرعت جمع شده و ممکن است خسارت مالی به شما وارد کند.صندوق قابل معامله یا ETF چیست؟
صندوق‌های قابل معامله برای اولین بار در حدود سال 1993 به بازار وارد شدند. از آن زمان تا کنون، این صندوق‌ها محبوبیت فراوانی پیدا کرده‌اند. بدین صورت که امروزه ETF یکی از محبوب‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری است. این امر در درجه اول به این دلیل است که صندوق‌های قابل معامله به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که اوراق بهادار متنوعی را خریداری کنند، بدون آنکه با سرمایه‌ زیادی صرف کنند و درگیری زیادی با معاملات داشته باشند. «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در سود هر سهم [EPS] چیست؟ بورس» (Exchange-Traded Fund) یا به اختصار ETF نوعی از اوراق بهادار است که خود شامل مجموعه‌ای از اوراق بهادار مانند سهام است که اغلب تابع شاخص‌های معین بازار سرمایه به حساب می‌آیند. البته ETFها می‌توانند در هر بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند یا استراتژی‌های خاص خود را داشته باشند. ETF از بسیاری جهات شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است. با این حال، ETF در طول روز در بازار بورس و معاملات (درست مثل سهام عادی) قابل معامله است. برای آشنایی با مفهوم سهام، پیشنهاد می‌کنیم آموزش «سهام چیست و سهامدار کیست؟ — به زبان ساده» را مطالعه کنید. صندوق قابل معامله در واقع سبدی از اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه، کالاهای اقتصادی یا ترکیب این‌ها) است و می‌توان آن را در بورس خرید و فروش کرد. ETFها دو ویژگی‌ جذاب دارند: یکی اینکه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سبد متنوعی دارند و دیگر آنکه مانند سهام قابل معامله هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری در سهام و سرمایه‌گذاری مختلط، همه می‌توانند صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز باشند. برای آشنایی بیشتر با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و موضوعات مربوط به آن، می‌توانید به فیلم آموزش تامین مالی در بازار سرمایه مراجعه کنید. در این آموزشِ ۱۵ ساعت و ۵۳ دقیقه‌ای، می‌توانید با انواع بازارهای مالی آشنا شوید. در درس اول این آموزش، با بازارهای مالی و بازارهای تابعه آن‌ها آشنا خواهید شد. درس دوم درباره نرخ بهره و نحوه تعیین آن و درس سوم درباره نرخ بهره و ارزش‌گذاری اوراق قرضه است.

EPS چیست؟

EPS مخفف earning per share و به معنی درآمد هر سهم می باشد که برابر با نسبت سود یک شرکت به تعداد سهام عادی در دست سهامداران آن است. eps همچنین یک جزء اصلی در محاسبه ارزیابی سهام با توجه به قیمت آن است.

یکی از جنبه‌های مهم EPS که معمولا در محاسبات نادیده گرفته می‌شود، میزان سرمایه موردنیاز برای ایجاد درآمد خالص است. دو شرکت می‌توانند رقم EPS یکسانی داشته باشند اما یکی از آنها این رقم سود به ازای هر سهم (EPS) را با سرمایه‌گذاری کمتری بدست آورده است.

شرکتی که با سرمایه کمتری بتواند سود بیشتری بسازند کارآمدتر از دیگریست و اگر همه فاکتورهای دیگر مساوی باشد، معمولا شرکت بهتری برای سرمایه‌گذاری است.

فرمول محاسبه EPS EPS چیست؟

هرگاه کل سود شرکت پس از کسر مالیات را به تعداد سهام شرکت تقسیم نماییم؛ سود هر سهم بدست می‌آید.عدد حاصل از این تقسیم، به عنوان شاخص سودآوری یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرمول محاسبه EPS به شکل زیر است:

EPS چیست؟ فرمول محاسبه EPS – تفاوت EPS و DPS

انواع EPS

EPS دنباله‌دار یا تحقق یافته (Trailing EPS)

در این نوع EPS که بر اساس بر اساس عدد سال قبل است، از چهار سه‌ ماهه درآمد قبلی و اعداد واقعی به جای پیش‌بینی استفاده می‌شود. نسبت P به E اغلب با استفاده از EPS دنباله‌دار محاسبه می‌شود، زیرا نشان دهنده آن چیزی است که در واقعیت اتفاق افتاده است، نه آنچه که ممکن است رخ دهد.

EPS جاری (Current EPS)

به طور معمول، چهار سه ماهه از سال مالی جاری را شامل می‌شود که برخی از آن‌ها ممکن است سپری شده و برخی هنوز به مرحله بعدی نرسیده باشند. در نتیجه، برخی از داده‌ها بر اساس ارقام واقعی و برخی بر اساس پیش‌بینی است.

EPS پیش‌بینی شده (Forward EPS)

این نوع EPS مبتنی بر اعداد و داده‌های آینده بوده و برای مدت زمانی (مثلاً چهار سه‌ ماهه) در آینده پیش‌بینی می‌شود. مقدار این EPS توسط تحلیلگران یا خود شرکت انجام می‌شود.

این EPS بر اساس برآوردها است و سرمایه‌گذاران اغلب به EPS پیش‌بینی شده به این دلیل علاقه‌مند هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری را بر اساس برآورد درآمد آینده شرکت پیش‌بینی کنند.

سود هر سهم EPS چیست؟

سود هر واحد سهم یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت سهم است. همچنین یکی از مؤلفه‌های اصلی است که برای محاسبه قیمت به درآمد (P/E) استفاده می‌شود (E در P/E به EPS اشاره دارد).

با تقسیم قیمت سهم یک شرکت بر سود هر سهم، سرمایه‌گذار می‌تواند ارزش سهام را با توجه به ارزش بازار بررسی کند. EPS یکی از شاخص‌هایی است که می‌توان از آن برای انتخاب سهام استفاده کرد.

مقایسه EPS در شرایط مطلق ممکن است معنای چندانی برای سرمایه‌گذاران نداشته باشد، زیرا سهامداران عادی دسترسی مستقیم به درآمد ندارند. در عوض، سرمایه‌گذاران EPS را با قیمت سهام مقایسه می‌کنند تا ارزش درآمد و دیدگاه معامله‌گران در مورد رشد آینده آن را مشخص کنند.

EPS چیست؟ فرمول محاسبه EPS – تفاوت EPS و DPS

تعدیل EPS چیست؟

تعدیل به معنای متعادل‌سازی است. تعدیل EPS به این معناست که با بررسی مشخص می‌شود سود پیش‌بینی شده کمتر یا بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده درآمده است. وقتی گفته می‌شود یک سهم تعدیل EPS دارد به زبان ساده یعنی اینکه سود سهم قرار است کم یا زیاد شود. تعدیل مثبت به معنای افزایش سود و تعدیل منفی به معنای کاهش سود است.

معنی DPS چیست؟

کلمه dps مخفف عبارت dividend per share است.dps آن قسمتی از eps است که بین سهامداران تقسیم می شود.درصد سود تقسیمی یا dps در بین شرکتها متفاوت است.

شرکت‌ها سیاست‌های متفاوتی درخصوص تقسیم سود دارند.برخی ترجیح می‌دهند بیشتر سود سهام را بین سهامداران تقسیم کنند.اما برخی دیگر درصد کمی از سود را تقسیم کرده و بخش عمده آن را به تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انجام طرح‌های توسعه‌ای، اختصاص می‌دهند.

حال اینکه چه مقدار از eps به عنوان dps بین سهامداران تقسیم شود،در مجمع شرکت تصمیم گیری می شود

تفاوت EPS و DPS چیست؟ EPS چیست؟

dps در واقع بخشی از eps است. جنس هردوی آنها از سود شرکت است. تفاوت در این است که در بیشتر مواقع با هم برابر نیستند.معمولا مقدار dps از eps شرکت کمتر است. چون شرکتها علاقه دارند بخشی از سود را نزد خود نگهدارند. اما گاهی نیز ممکن است به دلایلی dps از eps بیشتر شود.

مثلا شرکت علاوه بر سود امسال، ازسود انباشته ای که از سال گذشته داشته است نیز مقداری را تقسیم کند. این کار باعث می شود که مقدار dps از مقدار eps بیشتر شود.

مفهوم DPS و EPS در بورس چیست؟ و کابردشان

مفهوم DPS و EPS در بورس چیست؟ و کابردشان

در دنیای بورس و سهام اصطلاحات زیادی به کار رفته است و ممکن است با شنیدن این اصطلاحات، معنی آنها برایتان سوال باشد. یکی از این از اصطلاحات رایج، درآمد هر سهم یا EPS و سود سهام به ازای هر سهم (DPS) است که در این مقاله درباره آن صحبت خواهیم کرد:

منظور از EPS چیست؟

درآمد هر سهم یا EPS یک معیار متداول است که برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها استفاده می‌شود. این می‌تواند به عنوان ارزش درآمد در هر سهم سهام مشترک شرکت تعریف شود.

چگونه درآمد هر سهم EPS محاسبه می‌شود؟

درآمد هر سهم با تقسیم درآمد خالص شرکت بر تعداد کل سهام برجسته محاسبه می‌شود. به طور کلی، آنها به دو روش مختلف محاسبه می‌شوند:

1- درآمد هر سهم: درآمد خالص پس از مالیات/تعداد کل سهام
2- درآمد وزنی برای هر سهم: (درآمد خالص پس از مالیات – کل سود سهام) /تعداد کل سهام

سود سهام به ازای هر سهم (DPS) چیست؟

سود هر سهم (DPS) مجموع سود سهام اعلام شده توسط یک شرکت برای هر سهم عادی موجود است. این رقم با تقسیم کل سود سهام پرداخت شده توسط یک واحد تجاری، از جمله سود سهام موقت، در یک دوره زمانی، معمولاً یک سال، بر تعداد سهام عادی منتشر شده محاسبه می‌شود.

مفهوم DPS چیست؟

DPS یک معیار مهم برای سرمایه‌گذاران است زیرا مبلغی که یک شرکت در سود سهام پرداخت می‌کند مستقیماً به درآمد سهام‌دار تبدیل می‌شود. این ساده‌ترین رقمی است که یک سرمایه گذار می‌تواند برای محاسبه پرداخت سود سهام خود از مالکیت یک سهام در طول زمان استفاده کند.
رشد DPS در طول زمان همچنین می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که مدیریت یک شرکت معتقد است که رشد درآمد آن می‌تواند پایدار باشد.

محاسبه DPS

DPS با تقسیم کل سود سهام پرداخت شده توسط یک تجارت، از جمله سود سهام موقت، در یک دوره زمانی، معمولاً یک سال، بر تعداد سهام عادی منتشر شده محاسبه می‌شود. DPS یک شرکت اغلب با استفاده از سود پرداختی در سه ماهه اخیر استخراج می‌شود که برای محاسبه بازده سود نیز استفاده می‌گردد.
به عنوان مثال، فرض کنید شرکت ABC در سال گذشته در مجموع 237000 دلار سود سهام پرداخت کرده است، که طی آن سود یکباره ویژه به مبلغ 59250 دلار وجود دارد.
شرکت ABC دو میلیون سهم دارد، بنابراین DPS آن (237,000-59,250 دلار) /2,000,000 = 0.09 دلار برای هر سهم است.
یا می‌توان گفت DPS = EPS x DPR
DPR مخفف شده عبارت Divident Payout Ratio به معنی نسبت پرداخت سود سهام است.

نمونه هایی از سود سهام به ازای هر سهم DPS

افزایش DPS یک راه خوب برای نشان دادن عملکرد قوی یک شرکت به سهام‌دارانش است. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند، روی افزودن به DPS خود تمرکز می‌کنند. بنابراین شرکت‌ها تمایل دارند رشد ثابت DPS را به رخ بکشند. به عنوان مثال، کوکاکولا از سال 1920 سود سه ماهه پرداخت کرده است و حداقل از سال 1996 به طور مداوم DPS سالانه را افزایش داده است (تعدیل برای تقسیم سهام).

اهمیت درآمد هر سهم EPS

وقتی صحبت از اندازه گیری جایگاه مالی و سودآوری شرکت می‌شود، نکات زیر نشان دهنده اهمیت سود هر سهم است.

1- به مقایسه عملکرد شرکت‌های امیدوار کمک می‌کند تا به انتخاب مناسب‌ترین گزینه سرمایه گذاری کمک کند.

2- EPS همچنین می‌تواند برای مقایسه جایگاه مالی یک شرکت طی این سال‌ها استفاده شود. شرکت‌هایی که افزایش EPS پایدار دارند می‌توانند یک گزینه سرمایه‌گذاری مطمئن باشند. در مقابل، EPSهای نامنظم شرکت‌ها معمولاً توسط سرمایه‌گذاران فصلی ترجیح داده نمی‌شوند.

3- EPS بالاتر به معنای سودآوری بیشتر است که نشان می‌دهد شرکت ممکن است با گذشت زمان پرداخت سود سهام را افزایش دهد.

4- EPS نه تنها به اندازه‌گیری جایگاه مالی فعلی یک شرکت کمک می‌کند بلکه به پیگیری عملکردهای گذشته خود نیز کمک می‌کند.

محدودیت‌های EPS

اگرچه درآمد هر سهم، یک ابزار مالی قدرتمند محسوب می‌شود، اما باید به خاطر داشته باشید که EPS سهم، خود اشکالاتی دارد. در اینجا محدودیت‌هایی وجود دارد که هم صاحبان مشاغل و هم سرمایه گذاران باید به خاطر بسپارند:

1- بیشتر صاحبان مشاغل تمایل دارند EPS را دستکاری کنند تا سرمایه‌گذاری خود را به طور مکرر سودآور کند. با این حال، بسیاری از این تلاش‌ها برای کوتاه مدت انجام می‌شود، که اغلب در طولانی مدت سودآوری کسب و کار را مختل می‌کند.

2- جریان نقدی در محاسبه EPS در نظر گرفته نمی‌شود، به این معنی که EPS بالا ممکن است به طور دقیق سلامت مالی شرکت را نشان ندهد.

3- جریان نقدی جنبه مهمی از سنجش یک همراه است. جریان نقدی در محاسبه EPS فاکتورسازی نشده است، به این معنی که EPS بالا هنوز هم ممکن است برای سنجش بدهی یک شرکت ناکارآمد باشد.

EPS مناسب چند است؟

EPS سودآوری شرکت را با نشان دادن پول یک تجارت برای هر سهم از سهام خود نشان می‌دهد. رقم EPS با تقسیم سود خالص شرکت توسط سهام ممتاز سهام مشترک تعیین می‌شود. با این حال، هرچه تعداد EPS بالاتر باشد، شرکت سودآورتر خواهد بود. در واقع افزایش EPS و نظم افزایش آن نشان دهنده ثبات شرکت است. در مقابل EPS نامنظم گزینه خوبی نیست.

تفاوت بین سود هر سهم (EPS) و سود سهام (DPS) چیست؟

مفهوم DPS و EPS در بورس چیست؟ و کابردشان

سود سهم و سود سهام هر سهم، هر دو نشان‌دهنده چشم‌انداز آتی شرکت از نظر بازده سهام و درآمد تخصیص یافته به هر سهامدار است. با این حال، این دو از این جهت با یکدیگر متفاوت هستند که سود هر سهم، ارزش دلار درآمد خالص موجود برای هر یک از سهام باقیمانده شرکت را اندازه‌گیری می‌کند.

در حالی که سود سهام به ازای هر سهم، بخشی از سود را نشان می‌دهد که به عنوان سود سهام پرداخت می‌شود. ارزش سود هر سهم به سرمایه‌گذار، ایده‌ای از ارزش سود قابل انتظار می‌دهد، زیرا سود سهام بخشی از سود خالص شرکت است که بین سهامداران توزیع می‌شود.

سود هر سهم سودآوری شرکت را اندازه گیری می‌کند و هر چه EPS بالاتر باشد بهتر است. با این حال، سود سهام بالاتر به ازای هر سهم ممکن است نشان دهنده این باشد که شرکت نمی‌تواند وجوه کافی را دوباره در شرکت سرمایه گذاری کند. این را باید با توجه به این واقعیت در نظر گرفت که یک شرکت با نرخ رشد بسیار بالا معمولاً به جای پرداخت سود سهام، درآمد مازاد را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.