انواع حساب معین


مقاله انواع حساب‌ها و کدينگ آنها در حسابداري (حساب‌هاي اصلي و فرعي)

بخشی از متن مقاله انواع حساب‌ها و کدينگ آنها در حسابداري (حساب‌هاي اصلي و فرعي) :

انواع حساب‌ها و کدینگ آنها در حسابداری (حساب‌های اصلی و فرعی)

حساب‌های اصلی: در سیستم حسابداری یک حساب اصلی داریم که عبارت است از مجموعه سلسله مراتبی گروه حساب, دفتر کل, تعدادی طبقه معین (وجود آن اجباری نیست) و نهایتا خود حساب معین. در این مجموعه (حساب معین) نقش اصلی را بازی می‌کند و بقیه فقط برای دسته بندی به کار می‌روند. کلیه اسناد حسابداری حتما باید با استفاده از حداقل یک (حساب معین) و تعدادی حساب فرعی اختیاری ثبت شوند. کد هر حسابی (چه در حساب‌های

اصلی و چه در حساب‌های فرعی) در ساختار سلسله مراتبی حساب‌ها به صورت پیمایش از ریشه درخت تا حساب مورد نظر به دست می‌آید. به این صورت که کد همه حساب‌ها و طبقه بندی‌های پیمایش شده به ترتیب از ریشه تا برگ کنار هم چیده شده و کد حساب مورد نظر به دست می‌آید.

دقت شود که (گروه حساب) اولین سطح درخت حساب‌ها را تشکیل می‌دهد و فقط و فقط همین یک ردیف هم از آن وجود دارد نه کمتر و نه بیشتر. (حساب کل) هم که زیر مجموعه (گروه حساب) است در ردیف دوم درخت قرار داشته و رفتارش کاملا مشابه (گروه حساب) می‌باشد. زیر هر (حساب کل) هم می‌توان هیچی, یکی یا هر تعداد (طبقه معین) به صورت درختی و نامحدود داشت. در واقع (طبقه معین) (در صورت وجود) از سطح سوم شروع و به تعداد دلخواه ادامه دارد. (حساب‌های) معین هم بلافاصله زیر مجموعه یک (حساب کل) یا به صورت زیر مجموعه یکی از (طبقات حساب معین) تعریف می‌شوند. یادآوری می‌گردد که در اسناد حسابداری چیزی که ثبت می‌گردد حساب معین است نه حساب کل یا طبقه معین یا گروه حساب. به عکس زیر دقت کنید:

حساب‌های فرعی: حساب‌های فرعی برای کمک به روشن شدن جزییات اسناد حسابداری به وجود آمده‌اند و ثبت آنها برای اسناد حسابداری ضروری نیست. با کمک حساب‌های فرعی می‌توان گردش مالی را به تفکیک مراکز هزینه, پروژه‌ها, افراد, حساب‌های مختلف و; به دست آورد. سه دسته از حساب‌های فرعی عبارتند از حساب تفصیلی (تفضیلی هم گفته می‌شود), حساب پروژه و حساب مرکز هزینه. ساختار هر سه تای این حساب‌ها کاملا مشابه با هم و به صورت درختی است. هر درخت با هیچی, یکی یا هر تعداد طبقه حساب تودرتو شروع شده و به یک حساب فرعی منتهی می‌شود. به عکس زیر دقت کنید:

انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی
طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.
•طبقه بندی اول
•دارائیها
• بدهیها
•حقوق صاحبان سهام
•هزینه ها

•درآمدها
•حسابهای دوگانه
•حسابهای انتظامی
•طبقه بندی دوم
•حسابهای دائم

•حسابهای موقت
•طبقه بندی سوم
•حسابهای بالا خطی
•حسابهای زیرخطی
طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )
•موجودی نقد
•موجودی نزد بانک مرکزی
•مطالبات از بانک مرکزی
•موجودی نزد بانکها
•اوراق بهادار
•مطالبات از دولت
•تسهیلات اعطائی به بانکها

•تسهیلات دولتی
•تسهیلات غیر دولتی
مطالبات معوق دولتی
مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول

اموال منقول
دارائیهای نامشهود
حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
سپرده های دریافتی از بانکها

بدهی به بانک مرکزی
تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی

انواع حسابهای مستقل
هرحساب مستقل یک واحد مالی و حسابداری مستقل با مجموعه ای از حسابهای متوازن می باشد که در آنها وجوه نقد و سایر داراییها, بدهیها, اندوخته ها, مازاد به طور کلی, منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیتها و عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند, ثبت می شود.
شروط لازم و کافی ایجاد هر حساب مستقل:

1- وجود یک واحد مالی مستقل شامل وجوه نقد و سایر دارایی هایی که طبق مقررات به مقاصد و مصارف معین و یا برنامه ها, فعالیتها و طرحهای خاص تخصیص یافته اند.
2- وجود یک واحد حسابداری دوطرفه مستقل که فعالیتهای مربوط به واحد مالی مستقل در آن ثبت می شوند.
سه نوع کلی حسابهای مستقل : الف- وجوه دولتی ب- وجوه سرمایه ای ج- وجوه امانی
حساب مستقل برای وجوه دولتی:

معمولا شامل حسابهای مستقل زیر می باشد:
1- حساب مستقل عمومی
2- حساب مستقل درامد اختصاصی

3- حساب مستقل پروژه های عمرانی
4- حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیون بلندمدت
5- حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص
1- حساب مستقل عمومی: یک واحد حسابداری و مالی مستقل است که در آن فعالیتهای مالی مربوط به داراییها, درامدها و منابع معینی که طبق مقررات برای تامین مالی عملیات, فعالیتها, خدمات جاری, عادی و عمومی هر سازمان دولتی یا غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرند ثبت می شوند.
این حساب ممکن است عناوین دیگری چون: “حساب مستقل عملیاتی” , “حساب مستقل جاری نامحدود”, “حساب مستقل درامد عمومی” یا “حساب مستقل کل” نیز داشته باشد.
مالیاتها, عوارض, جرایم, کمکهای دریافتی از دولت, حق الزحمه خدمات و سایر دریافتها معمولا منابع حساب مستقل عمومی و هزینه های مربوط به اجرای برنامه ها, فعالیتها و عملیات جاری سازمان دولتی معمولا مصارف این حساب مستقل را تشکیل می دهند.
تفاوتهای حساب مستقل عمومی با واحدهای حسابداری مستقل در حسابداری بازرگانی:
1- این حساب مستقل علاوه بر حسابهای عادی, شامل حسابهای بودجه ای برای ثبت درامدهای پیش بینی شده, اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده می باشد.

2- هزینه های حساب مستقل عمومی معمولا به منظور تحصیل درامد انجام نمی شود بلکه هدف اصلی اجرای برنامه ها, فعالیتها و عملیاتی است که در بودجه مصوب پیش بینی شده است بنابراین اصل “تطبیق هزینه ها با درامدهای دوره مالی” به منظور تعیین سود ویژه که هدف اصلی موسسات بازرگانی است, در حسابداری حساب مستقل عمومی دارای کاربرد نیست.

3- با وجود اینکه حساب مستقل عمومی دارای عمر نامحدود می باشد, تداوم فعالیتهای مالی حساب مستقل مذکور مستلزم تصویب بودجه سالانه است.
4- در حساب مستقل عمومی شناخت درامد معمولا بر اساس یکی از مبانی حسابداری تعهدی تعدیل شده یا نقدی صورت می گیرد.

2- حساب مستقل درامد اختصاصی: معمولا برای ثبت فعالیتهای مالی مربوط به دریافت و مصرف درامدهای خاصی که معمولا برای مصارف و مقاصد عملیاتی معین وصول می گردند نگهداری می شود. خصوصیات این حساب مستقل اساسا مشابه با حساب مستقل عمومی می باشد و فعالیتهای مالی آن تا زمانی که مجوز قانونی ایجاد حساب مستقل و وصول درامدهای آن به قوت خود باقی است ادامه می یابد.

3- حساب مستقل پروژه های عمرانی: این حساب مستقل جهت ثبت فعالیتهای مالی مربوط به وجوه و منابع مالی که برای ایجاد یا خرید اموال, ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای اساسی به مصرف می رسند نگهداری می شود. بنابراین این حساب مستقل شامل دریافتها و پرداختهای حاصل از فروش اوراق قرضه عمومی صادره جهت خرید یا احداث اموال و تجهیزات سرمایه ای و کمکهای دریافتی و وجوه انتقالی از سایر حسابهای مستقل برای پروژه های عمرانی می باشد.

عمر این حساب مستقل از تاریخ تصویب قانونی هر پروژه شروع و تا تاریخ تکمیل پروژه و انتقال رسمی دارایی های سرمایه ای به سازمان دولتی ادامه می یابد, ولی حسابهای اسمی حساب مستقل مذکور جهت انواع حساب معین تسهیل در تهیه صورتهای مالی سالانه معمولا در پایان سال بسته می شوند.
دارایی های ثابت یا بدهی های بلندمدت حصل از اجرای پروژه ها معمولا در حساب مستقل پروژه های عمرانی ثبت نمی شود ولی دارایی هایی که به وجه نقد تبدیل و برای پروژه مصرف می شوند در حساب مستقل مذکور منعکس می گردند. به همین ترتیب فقط بدهیهایی که باید از محل داراییهای حساب مستقل پداخت شوند در این حساب مستقل نگهداری می شوند. در نتیجه مازاد این حساب مستقل نمایانگر مابه التفاوت داراییهای جاری با انواع حساب معین بدهی های جاری یا به عبارت دیگر نشان دهنده وجوه و منابع مالی موجود برای انجام هزینه های حساب مستقل مذکور می باشد.

کدینگ حساب خلاصه سود و زیان

کدینگ حساب خلاصه سود و زیان :کدینگ حساب خلاصه سود و زیان نیز یکی از حساب هایی است که در طی مراحل اختصاص کد به همه حساب ها باید اعداد آن را نیز مشخص نمود . تعریف کد های مشخص برای این حساب که تمامی شرکت ها از آن استفاده کنند ، کار معقولی نخواهد بود ، چرا که هر مجموعه ممکن است کد های مخصوص به خود را تعریف کند ، بنابراین در ادامه کلیت اختصاص کد و تعریفی از حساب های شرکت ها را خواهیم داشت .

کدینگ حساب خلاصه سود و زیان

یکی از موضوعاتی که حسابدار ها و شرکت حسابداری در تنظیم رویداد ها و تراکنش های مالی مد نظر قرار می دهند کدینگ حسابداری است . کدینگ نوعی دسته بندی عمومی حساب ها می باشد که معمولاٌ نوع آن درختی است . این دسته بندی درختی دارای لایه ها و کد هایی به عنوان سرشاخه و زیر شاخه می باشد که در اصطلاح این حرفه به آن ها کدینگ حسابداری گفته می شود .

لایه ها در اصل سطوح دسته بندی حسابدار برای صورت های مالی هستند که باعث طبقه بندی تراکنش های مالی می شوند . در کدینگ حسابداری نوع شرکت و حجم معاملات آن نقش تعیین کننده ای دارد . و هر چه حجم معلملات افزایش یابد کد های تختصاص یافته به ان می تواند بیشتر باشد .از کدینگ حسابداری عمدتاً برای ارائه گزارشات مالی ، تنظیم صورت های مالی ، ترازمال و دفتر مالی استفاده می شود .

بنابر تعاریف بالا در هر دوره حسابداری ، حسابدار ممکن است یک سری کدینگ جدید را برای حساب های شرکت تعریف کند . آن ها باید دقت داشته باشند که در انجام مراحل اختصاص کد به حساب ها چنانچه یک کد در لایه های پایین تر درج شود باید در لایه های بالاتر هم تعریف شده باشد و یا متصل به آن ها باشد .

لایه های کدینگ حساب خلاصه سود و زیان

معمولا برای کدینگ حسابداری ۴ لایه تعریف می شود ، این ۴ لایه را در ادامه مطلب خواهید دید

 • لایه اول یا گروه حساب های شرکت : این لایه را گروه های ترازنامه و سر فصل های اصلی سود و زیان تشکیل می دهند . بنابر این می توان تمامی بدهی های جاری و غیر جاری ، درآمد ها و هزینه ها ، سرمایه گذاران و حقوق مرتبط با آن ها و ذی نفعان دیگر را در این لایه تعریف کرد . این لایه معمولاً شامل اعداد یک یا دو رقمی است .
 • لایه دوم یا لایه حساب های کل : در این لایه معمولاً صورت های حساب های مالی تعریف می شود . نیازها و فعالیت های شرکت از عوامل اصلی این لایه هستند و گروه حساب های شرکت را به ارقام کوچک تر تقسیم می کند که با عنوان حساب کل هم شناخته می شود . در این بخش از ارقام ۲ یا ۳ رقمی استفاده می کنند ، البته برخی نیز اعداد یک رقمی در نظر می گیرند .
 • لایه سوم مرتبط با حساب های معین شرکت است : در این لایه تمامی حساب های کل به حساب های ریزتری تقسیم می شوند که در اصطلاح حسابداری به حساب معین معروف هستند . در این لایه کد های ۲ رقمی استفاده می شود .
 • لایه چهارم مرتبط با حساب های تفضیلی شرکت است ، این ارقام حساب های ریز شده معین هستند که در اصطلاح به حساب تفضیلی در حسابداری شناخته می شوند و در طبقه بندی شرایط راحت تری را ایجاد می کنند و شناسایی حساب از این طریق تسهیل می شود . بهترین حالت برای تعریف کد های این لایه استفاده از حساب های یونیک و منحصر به فرد است ، این کار باعث می شود همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای یک حساب منحصر به فرد و یک کد شناخته شده باشند .کدینگ ها می توانند عدد یا حروف را به خود اختصاص دهند و به همین خاطر درکل شما شاهد سه نوع کدینگ خواهید بود .
 • تجمیع حروف اول هر اسم
 • استفاده از سریال های دنباله دار
 • کاربرد سیستم کدینگ توده ای

انواع حساب ها درحسابداری برای اختصاص کدینگ حساب خلاصه سود و زیان توسط شرکت حسابداری

حساب های تراز نامه ای : این گروه حساب هایی را شامل می شود که وضعیت مالی یک مؤسسه را منعکس می کنند و تمامی حساب های دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سهام را در خود جای می دهد .

حساب های سود و زیان : این حساب درآمد ها و هزینه های شرکت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد و بیانگر سود یا زیان ده بودن مجموعه خواهد بود .

حساب های انتظامی : حساب هایی که دارای اثرات مالی نیستند و تنها در یاد داشت ها ، همراه صورت های مالی و در پایان هرسال ارائه می شوند .

انواع-حساب-ها-درحسابداری-برای-اختصاص-کدینگ

انواع حساب ها از لحاظ مدت زمان نگهداری در کدینگ حساب خلاصه سود و زیان

دائمی : به اقلامی که مانده آن ها بعد از پایان هر دوره مالی به سال بعد منتقل می شود ، حساب های دائمی می گویند . حساب های موجود در تراز نامه از این دست هستند .

موقت : حساب هایی که مانده آن ها به سال بعد منتقل نمی شوند و با تهیه ترازنامه خاتمه پیدا می کنند . حساب صورت سود و زیان از این دست می باشد .

صورت حساب سود و زیان همان طور که از نامش پیداست جهت تعیین سود یا زیان ویژه واحد مالی تهیه می شود و شامل خلاصه ای از درآمدها و هزینه ها برای یک دوره زمانی معین می باشد .

این صورت حساب معمولا به دو طریق تهیه می شود :

 • تک مرحله ای
 • دو مرحله ای

صورت حساب سود و زیان به روش تک مرحله ای :در این روش ابتدا کلیه درآمد ها یکجا و در ادامه تمامی هزینه ها در زیر آن ها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آن ها به سود یا زیان قبل از کسر مالیات می رسیم که با کسر مالیات (در صورتی که موسسه دارای سود داشته باشد) به سود یا زیان بعد از کسرعوارض یا همان سود یا زیان ویژه خواهیم رسید .

صورت حساب سود و زیان به روش دو مرحله ای : در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده می شود و در ادامه هزینه های عملیاتی را قید می کنند تا از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی برسند . در مرحله بعد درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی را ثبت می کنند تا از تفاضل این مرحله و مرحله قبلی به سود و زیان قبل از کسر مالیات برسند ، در نهایت نیز با کسر مالیات به سود و زیان بعد از کسر مالیات یا همان سود و زیان ویژه خواهند رسید .

به صورت حساب سود و زیان ، صورت حساب درآمد عملیات نیز گفته می شود . مهم ترین بخش این گزارش مالی قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را نشان می دهد و مشخص می کند که آیا واحد تجاری در طول دوره مالی فعالیتش سود آور بوده است یا خیر.

انواع و فرآیند تقسیط در نرم افزار حسابداری سپیدار

یکی از موارد محتمل در فرآیند کاری شرکتها، تقسیط دریافت یا پرداختها است. در یک بنگاه اقتصادی ممکن است برای ترغیب مشتریان به خرید، وامهای بانکی دریافتی و وامهای کارمندی پرداختی، و یا پرداختهای دیگر نیاز به قسط بندی مبالغ مربوطه باشد. در این مقاله انواع و فرآیند تقسیط در نرم افزار حسابداری سپیدار را بررسی خواهیم کرد. در نهایت به نمونه سند حسابداری صادر شده خواهیم پرداخت.

انواع و فرآیند تقسیط سپیدار

انواع تقسیط در نرم افزار حسابداری سپیدار

با مراجعه به فرم “تقسیط جدید” در منوی شرکت نرم فزار سپیدار، انواع تقسیط، به شرح ذیل، قابل انتخاب میباشد.

 • وام کارمندی
 • فاکتور فروش
 • فاکتور خرید (کالا و یا خدمت)
 • رسید انبار
 • وام بانکی
 • سایر دریافتنی
 • سایر پرداختنی

با مشخص شدن نوع تقسیط اسناد مربوطه فابل دسترسی میباشد.

نکته: توجه داشته باشید پیش از ثبت تقسیط لازم است سند مربوطه به شرح ذیل صادر شده باشد.

 • اعلامیه پرداخت وام به کارمند جهت تقسیط وام کارمندی
 • فاکتور فروش به مشتری جهت تقسیط فاکتور فروش
 • فاکتور خرید (کالا یا خدمت) از تامین کننده جهت تقسیط فاکتور خرید
 • رسید انبار (از تامین کننده، سایر و …) جهت تقسیط رسید انبار
 • رسید دریافت وام از بانک جهت تقسیط وام بانکی

با توجه به نوع تقسیط انتخاب شده، قسمت های مختلف فرم تکمیل یا غیر فعال خواهند شد. در این مقاله به عنوان نمونه به تقسیط وام بانکی و جزییات آن خواهیم پرداخت.

تقسیط وام بانکی در نرم افزار حسابداری سپیدار

اطلاعات اولیه

با انتخاب “وام بانکی” بعنوان نوع تقسیط، تفصیلی بانک، که در تفصیلی های سایر تعریف شده، قابل انتخاب میباشد. در صورتی که وام دریافتی شامل بهره و جریمه میشود، انواع حساب معین باید حساب های مربوطه تعریف گردد. برای مثال از “بهره و کارمزد آتی تسهیلات دریافتی” به عنوان معین بهره میتوان استفاده کرد. همچنین میتوان معین جریمه را “هزینه جریمه دیرکرد وامها” انتخاب کرد. پس از ورود تاریخ و مبلغ کل وام، قسمت اطلاعات فرم تکمیل است.

اطلاعات اولیه تقسیط نرم افزار حسابداری سپیدار

ایجاد اقساط

با انتخاب گزینه “ایجاد اقساط” در قسمت پایین فرم، امکان ورود اطلاعت مربوط به هر قسط میسر میباشد. برای نمونه در این فرم تعداد ۱۲ قسط با بهره ماهیانه ۴.۵ درصد و جریمه ۷ درصد تکمیل شده است.

ایجاد اقساط نرم افزار حسابداری

که در آن مبلغ اقساط تا سه رقم روند و به قسط آخر افزوده خواهد شد. با انتخاب گزینه “محاسبه” و تایید اقساط ایجاد شده و در لیست مربوطه ثبت خواهند شد. با ذخیره فرم اطلاعات تقسیط در نرم افزار حسابداری سپیدار ثبت خواهد شد.

تسویه قسط با رسید

در صورتی که اقساط بصورت روتین پرداخت گردد، از طریق گزینه “تسویه با رسید” اطلاعات پرداخت ثبت میگردد. با انتخاب قسط مربوطه و استفاده از این گزینه، اعلامیه پرداخت مربوطه باز میشود. مطابق روال معمول اطلاعات پرداخت تکمیل خواهد شد.

نکته: در این اعلامیه پرداخت، نوع سایر میباشد لذا اختصاص حساب معین الزامی است. مثلا “حسابهای پرداختنی بلند مدت” ویا “وامهای پرداختنی بلند مدت” به عنوان حساب معین بدهکار انتخاب گردد.

نکته: امکان ثبت پرداخت، با عددی غیر از مجموع اقساط انتخاب شده وجود ندارد.

محاسبه جریمه دیرکرد اقساط

در صورتی که پرداخت اقساط به تعویق بیافتد، جریمه دیرکرد باید لحاظ گردد. با انتخاب “محاسبه جریمه” ورود تاریخ پرداخت جدید، تعداد اقساط مشمول جریمه مشخص میگردد. با تایید این فرم طبق نرخ جریمه اعلام شده محاسبات انجام میشود.

جریمه دیرکرد قسط سپیدار سیستم

مجدد میتوان تسویه با رسید را انتخاب و اعلامیه پرداخت مربوطه را تکمیل کرد.

نکته: در چنین حالتی مبلغ پرداختی، شامل اصل قسط، بهره و جریمه خواهد بود. سند حسابداری آن بدیل شرح خواهد بود.

سند حسابداری تقسیط نمونه نرم افزار سپیدار

تسویه دستی اقساط

در مواردی که نیاز باشد میتوان اقساط را بصورت دستی تسویه نمود. برای این کار کافی است رکورد مورد نظر انتخاب و “تسویه دستی” تکمیل گردد.

برگشت از تسویه

در صورتی که نیاز به حذف تسویه های ثبت شده باشد، کافی است برای اقساط مدنظر گزینه “برگشت تسویه” انتخاب گردد.

در هر مرحله از فرآیند تقسیط در نرم افزار حسابداری سپیدار، میتوان جمع کل و مانده را مشاهده کرد.

تقسیط نرم افزار حسابداری سپیدار

اطلاعات بیشتر

درصورت نیاز به راهنمایی در مورد تقسیط و دموی نرم افزار حسابداری سپیدار با ما در ارتباط باشید.

کدینگ حسابداری

توضیح خدمت کدینگ حسابداری

علم حسابداری نوعی مهارت با چاشنی علم و هنر می باشد که برای ثبت و نگهداری اطلاعات و مدارک مالی و در مواردی تجزیه و تحلیل آنها در یک شرکت یا سازمان به کار گرفته می شود. به همین ترتیب یکی از مواردی که حسابداران در تنظیم رویداد ها و تراکنش های مالی در شرکت ها باید مد نظر داشته باشند، کدینگ حسابداری ( کدینگ حساب ) می باشد. به دلیل اینکه در فرآیند حسابداری، رویدادهای مالی به تعدد و در انواع مختلفی وجود دارند این رویدادها را می بایست در دسته های گوناگون و در زیرمجموعه های فرعی طبقه بندی کرد، در صورت عدم این کار حالتی در هم ریختگی و بی نظمی به وجود می آید که همه فعالیت های بعدی در حسابداری را متاثر می کند. به این دسته بندی رویدادهای مالی و تعیین کردن سطوح مختلف در آن و تشکیل شاخه های اصلی و فرعی یک درخت را کدینگ حسابداری می نامند.

کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری از نظر معنای لغوی همان شماره سرفصل های حسابداری است. کدینگ حساب، به طبقه بندی و مرتب کردن سرفصل های حسابداری گفته می شود. کدینگ حساب ها از پایه های اولیه و اصلی در حسابداری است.

کدینگ حسابداری در راستای تجزیه و تحلیل و دریافت گزارشات برای هر سرفصل در حسابداری و همچنین آسان بودن در دستیابی به اطلاعات بکار گرفته می شود و سر فصل های حسابداری را نیز به شکل سازماندهی شده و مرتب در می آورد. این دسته بندی ها دارای سطوح و زیرشاخه هایی می باشند که در حسابداری به اصطلاح کدینگ حسابداری گفته می شود.

طبقه بندی حساب ها

برای طراحی کدینگ در حسابداری می بایست به این ساختار و لایه ها دقت کرد:
طبقه اول : گروه حساب
این لایه از گروه ترازنامه و سر فصل های اصلی سود و زیان تشکیل می شود. می توان همه بدهی های جاری و غیر جاری، درآمد و هزینه، سرمایه گذاران و حقوق مربوط با آن ها و سایر ذی نفعان را در این بخش تعریف نمود. این طبقه معمولا شامل اعداد ( کد ) یک یا دو رقمی می باشد.
طبقه دوم : حساب کل
در این قسمت معمولا صورت حساب های مالی تعریف می شود. معمولا نیازها و فعالیت های مجموعه از عوامل اصلی این لایه است و گروه حساب های شرکت را به کدهای کوچک تر تقسیم می کند که به حساب کل تبدیل می شوند. برای این قسمت از ارقام ۲ یا ۳ رقمی معمولا استفاده می شود.
طبقه سوم : حساب معین
در این سطح همه حساب های کل، به حساب های ریزتری تقسیم می شوند که در حسابداری به حساب معین معروف می باشند. در این لایه کد ها به صورت ۲ رقمی تعریف می شوند.
طبقه چهارم : حساب های تفصیلی
حساب تفصیلی حساب های ریز شده معین می باشند که در اصطلاح به حساب تفصیلی در حسابداری شناخته می شوند و در طبقه بندی وضعیت راحت تری را ایجاد می کنند و شناسایی و دسترسی به حساب ها را راحت تر می کنند. بهترین روش برای تعریف کد های این قسمت استفاده از حساب های خاص و منحصر به فرد می باشد. این کار باعث می شود کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای یک حساب مخصوص به خود و یک کد معرف باشند.

کاربرد کدینگ در حسابداری

همه اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت اسناد حسابداری خود و ارائه گزارش هایی مانند تراز آزمایشی، به کدینگ حسابداری احتیاج دارند. کدینگ ها در سیستم حسابداری مختلف برای شناسایی بهتر و راحت تر حساب ها مورد استفاده واقع می شوند.
گروه حساب ها انواع حساب معین به عبارتی حساب های اصلی هستند که دسته بندی کلی طبق این گروه پایه ریزی می شود. حساب کل نزد اداره دارایی و سازمان امور مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و جزئیات آن‌ها هم برای گزارش به این سازمان‌ها تسلیم می شود.
حساب معین سومین دسته می باشد، این طبقه معمولا برای گزارش ‌دهی و تصمیم‌ گیری استفاده می شود و حساب‌ های تفصیلی، حساب ‌هایی هستند که نزد هر سازمان به طور سلیقه ای و بر اساس نوع گزارشات مد نظرشان تعریف می‌شوند. اگر در سیستم کدینگ انواع حساب معین حساب تفصیلی به حساب معین متصل شود، آن را استاندارد و در غیر از این صورت، آن را شناور گویند.

انواع کدینگ

• کدینگ حفظی:
این نوع کدینگ از اسم سرفصل ها استفاده می کند و آنها را مخفف می کند تا به حالتی غیر قابل حدس در آید.
برای مثال: ح پ که به معنی حساب های پرداختنی می باشد یا ب ت که همان بهای تمام شده می باشد.
• کدینگ متوالی:
این کدینگ به همه گروه ها، کل و معین اعدادی متوالی می دهد که حساب ها را با کمک این اعداد تشخیص می دهند.
برای مثال: کد هزینه ها ۶ می باشد
به این مدل کدینگ، کدینگ سریالی هم می گویند.
• کدینگ توده ای:
در این مدل کدینگ، یک سری از کد ها صرفا به حساب‌ های یک دوره مالی مشخص اختصاص می یابد.
• کدینگ سلسله مراتبی:
در این حالت کدینگ، چند سرشاخه وجود دارد و زیرشاخه‌ ها هم کدهایی دارند که اعداد اول آن‌ها با کد سرشاخه مربوطه یکسان است.
این کدینگ ها با توجه به احتیاجات هر شرکت یا مجموعه توسط مدیر مالی، حسابدار و حسابرس پیشنهاد می شود. بعضی نرم افزارهای مالی دارای امکانات مختلف برای تغیرات در طراحی کدینگ هستند که برای اجرای یک سیستم کدینگ کاربردی هستند.
بعضی از نرم‌افزار های حسابداری بصورت پیش فرض دارای کدینگ حسابداری هستند و بعضی از آن ها با توجه به نوع فعالیت شرکت دارای کدینگ خدماتی، کدینگ پیمانکاری، کدینگ بازرگانی، کدینگ صنعتی ( کدینگ بهای تمام شده ) هستند

حسابداری تسهیلات | ثبت تسهیلات

حسابداری تسهیلات | ثبت تسهیلات - ایلیا حساب | روشهای ثبت تسهیلات دریافتی | تسهیلات در حسابداری | حساب و سرفصل تسهیلات | اعزام حسابدار جهت ثبت حساب تسهیلات

چند لحظه صبر کنید.

امتیاز : 4.6
تعداد رای : 204

حسابداری تسهیلات | ثبت تسهیلات

حسابداری تسهیلات | ثبت حسابداری تسهیلات

قبل از هرچیزی بهتر است برای مشاهده و محاسبه انواع جرایم مالیاتی یه سری به نرم افزار تحت وب محاسبه جرایم بزنید و از حساسیت حرفه حسابداری مطلع شوید که بدونید تک تک ثبت های حسابداری مهم و روی مباحث مالیاتی تاثیر گذار می باشد، که این موضوع حتما باعث بیشتر شدن دقت شما عزیزان به این مطلب می شود ):):

دو روش جهت ثبت وام دریافتی:

۱.روش خالص:

موقع دریافت وام میزنیم بانک بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار،،،، زمان پرداخت قسط وام میزنیم تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک بستانکار

۲.روش ناخالص:

موقع دریافت وام میزنیم بانک بدهکار و بهره تحقق نیافته(یا بهره سنوات آتی) بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار،،، موقع پرداخت قسط وام میزنیم تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بهره تحقق نیافته بستانکار و بانک بستانکار،،،،

طبق اصول حسابداری بدهی ها باید به ارزش فعلی ثبت و گزارش شوند و هر دو روش درسته، در روش ناخالص بهره تحقق نیافته کاهنده تسهیلات مالی است و در معین تسهیلات مالی با ماهیت بدهکار تعریف میشه تا از تسهیلات مالی کسر بشه و تسهیلات به ارزش فعلی ثبت و گزارش بشه،،،،

بهترین روش هم روش خالص است برای ثبت تسهیلات دریافتی.،،

اگر تسهیلات دریافتی بلند مدت باشه آن انواع حساب معین قسمت از اقساطی که مربوط به دوره جاری و سال آتی باشه به حساب حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت(در گروه بدهی های جاری و در معین تسهیلات مالی) انتقال میدیم و همچنین اگر روشمون ناخالص باشه بهره تحقق نیافته رو هم از معین تسهیلات مالی بلند مدت به تسهیلات مالی انتقال میدیم :

تسهیلات مالی بلند مدت(معینش وام پرداختنی. ) بدهکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی در گروه بدهی های جاری) بدهکار و حصه جاری تسهیلات بلند مدت(در معین تسهیلات مالی) بستانکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی بلند مدت) بستانکار،،،

سرفصل وام دریافتی :

بدهی های غیرجاری»»تسهیلات مالی بلند مدت

»»وام های پرداختنی بلند مدت»»وام بانک .

کوتاه مدت : بدهی های جاری»»تسهیلات مالی»»وام های پرداختنی کوتاه مدت»»وام بانک .

سرفصل بهره تحقق نیافته یا بهره سنوات آتی : بلند مدت : بدهی های غیرجاری»»تسهیلات مالی بلند مدت»»بهره تحقق نیافته»»بهره تحقق نیافته وام بانک . کوتاه مدت : بدهی های جاری»»تسهیلات مالی»»بهره تحقق نیافته»»بهره تحقق نیافته وام بانک. (ماهیت : بدهکار) سرفصل حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت: بدهی های جاری»»تسهیلات مالی»»حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت»»حصه جاری وام بانک . (ماهیت : بستانکار) سرفصل هزینه بهره : درآمد ها و هزینه ها غیر عملیاتی»»هزینه های مالی»»هزینه بهره»»هزینه بهره وام بانک . (البته تفصیلی نیاز نیست) (ماهیت : بدهکار) گروه»»کل»»معین»»تفصیلیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.