استراتژی کانال پویا


0

تاثیر رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی های بازاریابی

امروزه رقابت بین شرکت ها نسبت به گذشته با چالش ها و تنوع بیشتری مواجه است. با توجه به گسترش مباحث بازاریابی و درک نقش موثر مدیران بازاریابی در موفقیت شرکت، بسیاری از شرکت ها برای موفقیت و پایداری در این محیط پویا و رقابتی به استفاده از این مباحث جدید در مدیریت شرکت روی آورده اند. با اینکه این فنون جدید مطرح شده در مسائل بازاریابی و رقابت می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعالان این عرصه باشد، عدم تناسب آن با موقعیت و شرایط خاص هر شرکت به ویژه استراتژی های بازاریابی متفاوت شرکت ها، عاملی در ناکامی و شکست شرکت ها خواهد بود. یکی از این مباحث رابطه گرایی و استفاده از هنجارهای رابطه ای در روابط b2b می باشد که باعث شده است شرکت ها تمایل زیادی به ایجاد روابط بلندمدت و پایدار با شرکای تجاری خود مثل عرضه کنندگان و توزیع کنندگان کالاهایشان داشته باشند (لیو و همکاران، 2008). اگرچه تحقیقات پیشین در این زمینه اندک می باشد اما تحقیقاتی مانند پسوان و همکاران، بلک سان و همکاران و لاسر و کر نشان می دهد که با وجود اینکه استفاده از هنجارهای ارتباطی برای کنترل روابط بین شرکای تجاری بخصوص در کنترل کانال های بازاریابی از طریق افزایش تعهد، اعتماد و همکاری به ایجاد روابط پایدارتر کمک می کند، اما این امر بر سایر فعالیت های شرکت خصوصا استراتژی های شرکت نیز تاثیر گذار است. هدف این مطالعه بررسی این مطلب است که تولیدکنندگان در صورت استفاده از رابطه گرایی و هنجارهای ارتباطی در کنترل رفتار کانال های بازاریابی و توزیع، از کدام یک از استراتژی های بازاریابی استفاده می کنند. چهارچوب مفهومی این تحقیق شامل چهار متغیر اصلی، رابطه گرایی که از سه بعد یکپارچگی نقش ، عمل متقابل و همکاری و منافع مشترک تشکیل شده است، به عنوان متغیر مستقل و استراتژی های بازاریابی تهاجمی ، رهبری قیمت و تمرکز محصول به عنوان سه متغیر وابسته، می باشد. مدیریت کانال بازاریابی یکی از وظایف استراتژیک مدیران می باشد. مدیران همواره با روابط کاری متغیری مواجه هستند که نیازمند مدیریت صحیح می باشد. اگرچه استفاده از هنجارهای ارتباطی قوی و رابطه-گرایی در کانال های بازاریابی شرکت در بین اکثر تولیدکنندگان رو به افزایش است، وجود رابطه گرایی در زنجیره عرضه و کانال های بازاریابی شرکت با همه استراتژی های بازاریابی تناسب و همخوانی ندارد، در نتیجه عدم آگاهی از این امر به ویژه برای شرکت هایی مانند شرکت های تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی که با تنوع محصولات فراوانی رو به رو هستند و برای ارائه محصولات خود از استراتژی های مختلف بازاریابی استفاده می کنند، سبب ناکامی شرکت در محقق ساختن اهداف و همچنین شکست در عرصه رقابتی خواهد شد.فرضیه های تحقیق: 1) رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی تمرکز محصول تاثیر دارد. 2) رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی بازاریابی تهاجمی تاثیر دارد. 3) رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی رهبری قیمت تاثیر دارد. به منظور آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای شامل 27 سوال تخصصی استفاده گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی تحقیق، از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار spss15 استفاده شده است.برای اندازه گیری پایایی از شاخص آلفای کرونباخ و نرم افزار spss15 استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی خوب پرسشنامه بود. روش نمونه-گیری تصادفی ساده در جمع آوری داده های لازم به کار گرفته شد که به حجم نمونه 77 تایی منجر گردید. تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده نیز به وسیله روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار " warppls3" صورت پذیرفت. تحقیق حاضر دارای 3 فرضیه بوده که پس از آزمون، 2 فرضیه تأیید و 1 فرضیه رد شد . در بررسی رابطه بین رابطه گرایی در کانال های بازاریابی و استراتژی تمرکز محصول، مشخص گردید که رابطه گرایی بر استراتژی تمرکز اثر معناداری ندارد و فرضیه اول رد می شود. در بررسی تاثیر رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی تهاجمی، مشخص گردید که این دو متغیر دارای رابطه مثبت و معناداری می باشند و فرضیه دوم تأیید می گردد. در بررسی اثر رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی رهبری هزینه، مشخص گردید که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بنابراین فرضیه سوم تأیید می گردد

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همراستایی استراتژی های سازمان با استراتژی های بازاریابی در شرکت های برتر صنایع غذایی کشور

همسویی استراتژیک، به بکارگیری فناوری اطلاعات به شیوه­ای شایسته و بهنگام و در توازن با استراتژی­ها­، اهداف و نیاز­های کسب و کار اشاره دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه همسویی استراتژیک­، وجود ارتباط مثبت و مؤثر بین استراتژی­های رقابتی­، فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی را نشان می­دهد و مدیرانی که در سازمانهایشان موفق به ایجاد همسویی استراتژی­های سازمانی و بازاریابی شده­اند، تاکید می­کنند که ایجاد .

بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی

شرکت‌هایی که دارای قابلیت حس‌گری بالایی هستند، بهتر می‌توانند با بازار ارتباط برقرار کنند و اطلاعات راهبردی مورد نیاز خود را دریافت نمایند. شواهد نشان می‌دهد که سازمان‌های حس‌گر، سطوح بالاتری از قابلیت‌های بازاریابی حیاتی (قابلیت فروش، قابلیت مدیریت بازاریابی، قابلیت تحقیقات بازار، قابلیت توسعه محصول، قابلیت قیمت‌گذاری، قابلیت توزیع، قابلیت ترفیع) را به نسبت سایر سازمان‌ها دارا می‌باشند. این پژ.

استراتژی بازاریابی هوشمند

به نظر می رسدکه استراتزی هیا بازاریابی از جمله استراتژی های مفید و کارساز برای خلق مزیت رقابتی پایدار باشند هر چند که وجود سایر استراتژی های وظیفه ای نیز لازم می باشد بنا بر یک رویکرد ترکیبی یک پارچه سازمان ها می توانند استراتژی های بازاریابی خود را بر مبنای قابلیت ها و توانمندی های داخلی و جایگاه خارجی ( محیط و بازار ) توسعه دهند در راستای پایداری مزیت رقابتی استراتژی های بازاریابی دو نقش اساس.

بررسی رابطه و تاثیر طرح بازاریابی بر بهبود عملکرد بازاریابی در صنعت پتروشیمی

Marketing plan is a powerful tool to achieve organizational objectives, seize the opportunities and successfully compete with the rivals. A marketing plan is mandatory to advance the commercial objectives and efficient management in any organization. A reliable tool for evaluating the significant role of a corporation's marketing plan would be its marketing performance assessment. Marketing per.

بازاریابی معاصر در ایران: بررسی روایی بازاریابی رابطه مند (مراوده مند) در شرکت های بزرگ تولیدی

پژوهش حاضر پژوهشی بین پارادایمی است. این پژوهش با لحاظ هر دو پارادایم اصلی بازاریابی - در هر دو بعد گرایش و عمل - در یک چارچوب مفهومی، م یکوشد به بررسی وضعیت امروزین بازاریابی در شرکت های بزرگ تولیدی ایرانی بپردازد. گرچه پژوهش های متعددی از اثر مثبت اتخاذ گرایش و عمل بازاریابی مراوده مند بر خروجی های کسب و کار خبر داده اند، اما نتایج این پژوهش به شکل محکم و معناداری به چنین نتیجه ای دست نیافته .

نقدی بر فلسفه های بازاریابی

فلسفه ی منفعت طلبی در بازاریابی مشکلاتی را برای جامعه امروزی به وجود آورده است و این مشکلات باعث پیدایش نظریه های انتقادی در حوزه بازاریابی شده که عمدتا ریشه در جامعه شناسی مطالعات فرهنگی و. دارند. با طرح نظریه های انتقادی مباحثی مانند نوع دوستی راهبردی – نظریه قراردادهای اجتماعی – بازاریابی روشنگرانه – چارچوب اخلاق بازاریابی – بازاریابی سبز – بازاریابی محیطی و. طرح گردید. در هر یک از این ن.

استراتژی کانال پویا

مدیر پویامدیر پویامدیر پویامدیر پویا

آنالیز SWOT در بازاریابی

آنالیز SWOT در بازاریابی و استفاده از آن در تدوین استراتژی

در این نوشته مدیر پویا درباره استفاده از آنالیز SWOT در بازاریابی و تدوین استراتژی‌های بازاریابی براساس نتایج این آنالیز با شما صحبت می‌کنم. این آنالیز به شما کمک می‌کند تا هم محیط داخلی و هم محیط بیرونی کسب و کار خود را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهید.

چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول و ماتریس بوستون (BCG)

هر محصولی که در بازار ارائه می‌شود دارای یک چرخه عمر محصول (به انگلیسی: Product Life Cycle) است. به عنوان مثال، زمان گذشته است و بعد از این که سال‌ها از گوشی‌ای موبایل معمولی اولیه استفاده کردیم، خوشبختانه اکنون گوشی‌های هوشمند وارد بازار شده‌اند. همین محصولات هم پیوسته در حال توسعه بوده و مدل‌ها و تکنولوژی‌های قدیمی‌تر آنها از رده خارج می‌شوند و مدل‌های جدیدتر جای آنها را می‌گیرند.

تعریف بازاریابی

تعریف بازاریابی چیست؟ (تعریف مارکتینگ)

در این نوشته مدیر پویا به ارائه تعریف بازاریابی به صورت ساده و شفاف می‌پردازیم. برای به دست آوردن درک درستی از تعریف بازاریابی، نیاز به شناخت مفاهیم اساسی بازاریابی چون تاریخچه بازاریابی، فلسفه و همچنین فرآیند بازاریابی وجود دارد. لذا این مطالب در این مقاله در کنار هم و به صورت یک زنجیر به ترتیب مطرح شده‌اند.

تهیه انگیزه نامه یا SOP

تهیه انگیزه نامه یا SOP برای درخواست استخدام

با توجه به این که بسیاری از افراد در جستجوی پیدا کردن فرصت‌های استخدامی در خارج از کشور هستند، در این مقاله در مورد تهیه نامه هدف برای درخواست استخدام صحبت می‌کنیم. اولین قدم برای تعیین مطالب قابل ارائه در نامه هدف این است که موقعیت کاری مورد درخواستتان را آنالیز کنید.

نامه هدف یا SOP

نامه هدف یا SOP (انگیزه نامه) چیست؟

برای هر آگهی استخدام ده‌ها و شاید هم صدها نامه هدف یا SOP (به انگلیسی: Statement of Purpose) و درخواست ارسال می‌شود. همچنین دانشگاه‌ها نیز تعداد درخواست‌های بیشتری را نسبت به ظرفیت پذیرش دانشجو در هر ترم دریافت می‌کنند.

ذکر مهارت ها و دستاوردها در رزومه و انگیزه نامه

ذکر مهارت ها و دستاوردها استراتژی کانال پویا در رزومه و انگیزه نامه

بدون شک بازتاب و ذکر مهارت ها و دستاوردها در رزومه حرفه ای مهمترین کاری است که باید در حین نگارش رزومه و انگیزه نامه انجام دهید. حتی می‌توان گفت کارکرد رزومه و SOP این است که مهارت‌ها و دستاوردهای شما را به کارفرما و یا استاد دانگاه نشان بدهد.

انگیزه نامه یا SOP

انگیزه نامه یا SOP برای پذیرش تحصیلی

انگیزه نامه یا SOP یکی از مدارکی است که لازم است در کنار سایر مدارک برای درخواست پذیرش تحصیلی ارائه شود. اگر در مورد فرآیند اخذ پذیرش تحصیلی و حتی یافتن موقعیت شغلی در خارج از ایران مطالعه و تحقیق کرده باشید، حتما می‌دانید که نحوه نگارش انگیزه نامه یا SOP اهمیت زیادی دارد.

نکات رزومه نویسی

نکات رزومه نویسی برای بازاریابی شخصی

یک ضرب المثل انگلیسی می‌گوید اولین تاثیر، قویترین و در واقع مهمترین تاثیر است. رزومه نویسی مهارتی کلیدی است که فرد می‌تواند برای جستجوی فرصت‌های پیش رو از آن کمک بگیرد.

تجارپ نسل جدید تجارت الکترونیک

تجارپ نسل جدید تجارت الکترونیک و پاسخ به چالش‌های کاربران آنلاین

با وجود این که اکوسیستم تجارت آنلاین از انواع وبسایت‌های همکاری در فروش، بازارگاه‌ها و سامانه‌های فروشگاه ساز اشباع شده، اما هنوز بسیاری از چالش‌های خریداران […]

شرکای کسب و کار

تهیه بوم مدل کسب و کار – بخش نهم: شرکای کسب و کار

شرکای کسب و کار شما در بوم مدل کسب و کار اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارند. معمولا کارآفرینان ایده‌هایی را دارند که اجرای آنها بدون کمک دیگران امکان پذیر نیست. این کمک می‌تواند به صورت سرمایه گذاری نقدی بر روی ایده کسب و کار باشد و یا این که ممکن است ارائه خدمات تخصصی و یا سایر موارد مورد نیاز باشد.

فعالیت های کلیدی

تهیه بوم مدل کسب و کار – بخش هشتم: فعالیت های کلیدی

همانطور که از عنوان آن پیداست، فعالیت های کلیدی مهمترین وظایفی هستند که یک کسب و کار باید برای رسیدن به هدف تجاری خود انجام دهد. برای موفقیت، یک شرکت باید اقدامات مهم و کلیدی را انجام دهد که به طور پایه‌ای به الگوی تجاری آن شرکت ارتباط دارند.

منابع کسب و کار

تهیه بوم مدل کسب و کار – بخش هفتم: منابع کسب و کار

یکی از بخش های مهم در نوشتن بوم مدل کسب و کار منابع کسب و کار است. این کار به معنای برنامه ریزی برای منابعی است که کسب و کار به آنها احتیاج دارد.

  • فیلتر بر اساس

تکنیک های مذاکره

تکنیک های مذاکره که هر مذاکره کننده ای باید بداند

در این نوشته مدیر پویا در مورد تکنیک های مذاکره با شما صحبت می‌کنم. ممکن است این سوال را مطرح کنید که بعضی از این تکنیک‌ها اخلاقی نیستند و چه دلیلی وجود دارد که شما آنها را یاد بگیرید؟

مذاکره فروش

مذاکره فروش ابزاری برای موفقیت کسب و کار

مذاکره فروش یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت کسب و کار به حساب می‌آید. مذاکره بیشتر از هر چیز یک تکنیک و فن است و لازم است که آن را فرا بگیریم. خبر خوب این است که مهارت مذاکره فروش اکتسابی است. پس با تمرین به دست می‌آید.

تکنیک های فروش

مهمترین تکنیک های فروش که هر کسی باید بداند

در این نوشته مدیر پویا با شما درباره مهمترین تکنیک های فروش صحبت می‌کنم که هر کسی باید بداند. وقتی می‌گوییم هر کسی، یعنی این نوشته نه تنها برای افرادی که در زمینه فروش و بازاریابی مشغول هستند مفید است، بلکه افرادی که به هر شکلی با دیگران در تعامل و ارتباط هستند به این مهارت‌ها و تکنیک‌ها نیاز دارند.

آنالیز SWOT در بازاریابی

آنالیز SWOT در بازاریابی و استفاده از آن در تدوین استراتژی

در این نوشته مدیر پویا درباره استفاده از آنالیز SWOT در بازاریابی و تدوین استراتژی‌های بازاریابی براساس نتایج این آنالیز با شما صحبت می‌کنم. این آنالیز به شما کمک می‌کند تا هم محیط داخلی و هم محیط بیرونی کسب و کار خود را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهید.

چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول و ماتریس بوستون (BCG)

هر محصولی که در بازار ارائه می‌شود دارای یک چرخه عمر محصول (به انگلیسی: Product Life Cycle) است. به عنوان مثال، زمان گذشته است و بعد از این که سال‌ها از گوشی‌ای موبایل معمولی اولیه استفاده کردیم، خوشبختانه اکنون گوشی‌های هوشمند وارد بازار شده‌اند. همین محصولات هم پیوسته در حال توسعه بوده و مدل‌ها و تکنولوژی‌های قدیمی‌تر آنها از رده خارج می‌شوند و مدل‌های جدیدتر جای آنها را می‌گیرند.

تعریف بازاریابی

تعریف بازاریابی چیست؟ (تعریف مارکتینگ)

در این نوشته مدیر پویا به ارائه تعریف بازاریابی به صورت ساده و شفاف می‌پردازیم. برای به دست آوردن درک درستی از تعریف بازاریابی، نیاز به شناخت مفاهیم اساسی بازاریابی چون تاریخچه بازاریابی، فلسفه و همچنین فرآیند بازاریابی وجود دارد. لذا این مطالب در این مقاله در کنار هم و به صورت یک زنجیر به ترتیب مطرح شده‌اند.

تهیه انگیزه نامه یا SOP

تهیه انگیزه نامه یا SOP برای درخواست استخدام

با توجه به این که بسیاری از افراد در جستجوی پیدا کردن فرصت‌های استخدامی در خارج از کشور هستند، در این مقاله در مورد تهیه نامه هدف برای درخواست استخدام صحبت می‌کنیم. اولین قدم برای تعیین مطالب قابل ارائه در نامه هدف این است که موقعیت کاری مورد درخواستتان را آنالیز کنید.

نامه هدف یا SOP

نامه هدف یا SOP (انگیزه نامه) چیست؟

برای هر آگهی استخدام ده‌ها و شاید هم صدها نامه هدف یا SOP (به انگلیسی: Statement of Purpose) و درخواست ارسال می‌شود. همچنین دانشگاه‌ها نیز تعداد درخواست‌های بیشتری را نسبت به ظرفیت پذیرش دانشجو در هر ترم دریافت می‌کنند.

ذکر مهارت ها و دستاوردها در رزومه و انگیزه نامه

ذکر مهارت ها و دستاوردها در رزومه و انگیزه نامه

بدون شک بازتاب و ذکر مهارت ها و دستاوردها در رزومه حرفه ای مهمترین کاری است که باید در حین نگارش رزومه و انگیزه نامه انجام دهید. حتی می‌توان گفت کارکرد رزومه و SOP این است که مهارت‌ها و دستاوردهای شما را به کارفرما و یا استاد دانگاه نشان بدهد.

درباره مدیر پویا

هدف این تیم کمک به رشد کسب و کارها و افرادی است که می‌خواهند از توانمندی‌ها و پتانسیل‌هایشان بهترین استفاده را بکنند. مدیر پویا در سال 1394، توسط پویا محمدی، دانش آموخته رشته MBA دانشگاه People آمریکا و رشته مهندسی دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شد.

ما کاری که انجام می‌دهیم را دوست داریم و می‌خواهیم دوست تجاری شما باشیم. به شما کمک می‌کنیم تا بهتر ببینید، بهتر تصمیم بگیرید و در مرحله اجرا نیز قوی‌تر عمل کنید.

پرفروش‌ترین‌ها

موضوعات

آخرین مطالب

0

نمونه رزومه کارشناس فروش و بازاریابی

رزومه اینفوگرافیک

0

چطور رزومه اینفوگرافیک تهیه کنیم؟

رزومه تحصیلی

0

رزومه تحصیلی چیست؟ نکات مهم درباره نوشتن رزومه تحصیلی

مهارت های فردی در رزومه

0

نشان دادن مهارت های فردی در رزومه

نحوه نوشتن سوابق تحصیلی در رزومه

0

نحوه نوشتن سوابق تحصیلی در رزومه

نوشتن توضیحات شغلی در رزومه

2

نحوه نوشتن سوابق شغلی در رزومه

مهارت یادگیری چابک

0

۴ پیشنهاد برای بهبود مهارت یادگیری چابک

مدیریت رفتار سازمانی

0

فقدان مدیریت رفتار سازمانی و تاثیر آن در کارآیی افراد

طرح بازاریابی یک صفحه ای

6

تهیه طرح بازاریابی یک صفحه ای در ۹ قدم ساده

تکنیک های مذاکره

2

دوره استراتژی های مبتنی بر کانال‌ها

استراتژِی مبتنی بر کانال ها

در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای فراوانی برای تشخیص قیمت و زمان خرید سهم هست اما برخی از این ابزارها نسبت به بقیه ساده‌تر و دارای کاربرد بیشتری هستند که یکی از آنها معاملات با استفاده از کانال‌ها است.

معرفی دوره

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پربازده‌ترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی استفاده از «کانال‌ های قیمتی» است. از علل این امر یکی این است که در بیشتر موارد، قیمت تمایل دارد تا در چهارچوب یک ساختار کانالیزه به حرکت بپردازد و لذا فرصت‌های معاملاتی که براساس کانال‌های قیمتی پدید می‌آیند بسیار پرشمار بوده و امکان معاملات متعدد را فراهم می‌کنند. علت دیگر پربازده بودن استراتژی‌های مبتنی‌بر کانال‌ها، وضعیت بسیار مناسب نسبت ریوارد به ریسک (Reward/Risk Ratio) است به‌ طوریکه در بیشتر موارد، معاملات مبتنی بر کانال‌ها دارای نسبت R/R بیشتر از ۱ هستند. برآیند این عوامل باعث می‌شود تا امید ریاضی «استراتژی‌های مبتنی‌بر کانال‌ها» مثبت بوده و زمینه مناسبی جهت سودآوری معامله‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند، فراهم گردد.

در دوره حاضر کوشیده می‌شود تا ضمن تعریف کانال‌ها و تشریح انواع مختلف آنها بر حسب معیارهای گوناگون و کاربردهای مختلف کانال‌ها در مباحث تحلیل گری، چندین استراتژی سودآور معاملاتی نیز همراه با جزئیات عملیاتی به مخاطب ارائه شود. به منظور تفهیم هر چه بهتر این استراتژی‌ها، از نمونه‌های پرشماری در بازارهای گوناگون و در چهارچوب‌های زمانی مختلف بهره برده‌ایم تا مخاطب به‌صورت کامل به این راهبردها تسلط کافی را پیدا کند.

هدف دوره

  • تعریف کانال‌ها و تقسیم‌بندی آن‌ها برحسب معیارهای مختلف
  • ارائه استراتژی‌های معاملاتی مبتنی‌بر کانال‌ها همراه با مثال‌های پرشمار
  • تشریح دیگر کاربردهای تحلیلی کانال‌ها در برآورد مسیر آتی بازارهای مالی

هزینه و مدت دوره

دوره حضوری
مدت دوره ۳ ساعت (۱ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره ۹۰۰,۰۰۰ ریال
پیش‌نیاز دوره

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

مراحل شرکت در دوره آنلاین

مرحله اول: ارسال پیامک از سوی آموزش آگاه به منظور عضویت در گروه تلگرام کلاس آموزشی مربوطه (پیامک مربوطه ۲ الی ۳ روز قبل از تشکیل کلاس ارسال می‌شود)

مرحله دوم: مشاهده ویدیوهای آموزشی استفاده از نرم افزار آموزش مجازی کارگزاری آگاه

مرحله سوم: ورود به محیط نرم افزار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور (نام کاربری، ایمیل ثبت شده در زمان ثبت نام و کلمه عبور شماره موبایل ثبت شده در سیستم است)

جزئیات خبر

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

تبدیل‌شدن به یک معامله گر موفق هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است؛ اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است، در آن احتمال شکست نیز وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد.

در این مقاله سعی بر آن است برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق، مطالب کاربردی ارائه گردد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

یک معامله گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیرقابل‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد؛ بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نگردد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به‌صورت زیر است:

ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

تفاوت میان سرمایه گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌کارگیری عوامل روان‌شناختی می‌تواند استراتژی کانال پویا کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی موردنظر سرمایه گذار برای سرمایه گذاری، منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌گردد. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، برخی بازه زمانی میان‌مدت و برخی در بازه زمانی بلندمدت فعالیت کنند؛ بنابراین می‌بایست سرمایه گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به‌عنوان‌مثال اگر معامله در بازار بورس به‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین نماید. ازآنجایی‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک استراتژی کانال پویا روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه گذاران تنها با به‌کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌عنوان‌مثال در تحلیل تکنیکال؛ برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین‌تر و کف ها پایین‌تر می‌شود. به‌طورکلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌گردد. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هرچقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم می‌بایست بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌عنوان‌مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می‌بایست روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد؛ یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ نمود. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم برخلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله می‌بایست قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد؛ بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه می‌بایست برای هر سرمایه گذار به‌عنوان اولویتی مهم و اساسی مدنظر قرار گیرد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود؛ زیرا با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست؛ چراکه ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد؛ بنابراین یادگیری و آموزش‌های لازم و همچنین استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال، ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای جهت تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر سرمایه گذار الزامی است.

جزئیات خبر

بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز، بورس تهران در حالی به استقبال تعطیلات کرونایی رفت که فقط یک قدم تا ورود به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی فاصله دارد.

سید محمد هادی موسوی مدیر سرمایه گذاری شرکت تحلیلگر امید در گفتگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: "دلار" محدوده مقاومتی مهمی را پشت سر گذاشته که علاوه بر عوامل مختلف اثرگذار بر نرخ ارز و درگیری های افغانستان و کرونا، خبر برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه بانک مرکزی و افزایش انتظارات تورمی هم در رشد روزهای اخیر نرخ ارز موثر بوده است.

وی افزود: به هر حال به نظر می رسد دلار میل به عقب نشینی ندارد و مقاومت بعدی، ۳۰ هزار تومان خواهد بود. نکته اینجاست که اظهارنظرها در مورد کاهش نرخ ارز و وعده دلار ۱۵ هزار تومانی در دولت قبل و نیز احتمال سرکوب نرخ ارز در دولت آقای رئیسی، مانع رشد بازار سرمایه شده بود؛ اما با رشد نرخ ارز در روزهای اخیر و کاهش خوشبینی ها به نتیجه مذاکرات وین، احتمال کاهش نرخ ارز را بسیار ضعیف کرده است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ بهره بین بانکی هم نسبتا با ثبات بوده و میانگین نرخ بهره در بازار بین بانکی، هفته سوم مرداد، حدود ۱۸.۱۸ درصد بوده است و بهره بازار ثانویه(اوراق اخزا) هم حدود ۲۱ درصد است. با توجه اینکه دولت برای تامین کسری بودجه، به سمت تنخواه بانک مرکزی متمرکز شده و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش داشته است. بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار پولی در بازار بین بانکی سیاست های انبساطی در پیش گرفته که این امر باعث شده در بازار بین بانکی بتواند جذب نقدینگی داشته باشد، فروش اوراق دولتی طی این هفته از حدود ۷ هزار میلیارد تومان به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم کمتر از میزانی است که در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، اعضای پیشنهادی کابینه دولت هم مشخص شده اند و به نظر می رسد برخی از افراد پیشنهادی برای کابینه از جمله سازمان برنامه و بودجه، ضعیف تر از انتظارات بوده و پتانسیل تحول آفرینی چندانی ندارند و از این رو، بازار سرمایه نسبت به کابینه دولت، واکنش مثبتی نشان نداده است.

موسوی با اشاره به تاثیر قیمت های جهانی بر سودآوری شرکت های بزرگ بورسی، اضافه کرد: قیمت های جهانی در کوتاه مدت با ثبات به نظر می رسد؛ اما هنوز می توان تارگت های بالاتری برای کامودیتی ها متصور بود. بعنوان مثال سقف قیمت روی یا اوره یا نفت خام جهانی بالاتر از قیمت های فعلی است و چه بسا سایر کامودیتی ها نیز همچون مس تا محدوده سقف های قبلی رشد کنند. بنابراین ریسک خاصی متوجه صنایع وابسته به قیمت های جهانی نیست و می توان سهام صنایع کامودیتی محور بالاخص سهام هلدینگ های بزرگ این گروه را ارزنده ارزیابی کرد. کما اینکه با وجود رشد بازار سرمایه از کانال ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی تا نزدیکی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، فروشنده زیادی در این گروه ها مشاهده نمی شود و اکثر صندوق ها، دنبال گزینه های مناسب برای خرید هستند.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دلیل افزایش عرضه های روز شنبه گفت: شاید بعضی فعالان بازارسرمایه از تعطیلات چند روزه اطلاع داشتند و همین بهانه ای برای فروش و خروج نقدینگی از سهام و نیز صندوق های درآمد ثابت شد. ضمن اینکه شاخص کل به نزدیکی مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی رسیده که محدوده مهمی برای بازار است و در صورت تداوم شیب افزایشی نرخ دلار، انتظار می رود شاخص کل به سمت کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی حرکت کند. البته در صورت اصلاح نرخ ارز، بازار سرمایه هم یک استراحت زمانی در پیش خواهد داشت. در مجموع در حال حاضر انتظار ریزش بازار سرمایه نمی رود؛ اما یک دوره استراحت در بازار محتمل است. چشم انداز مبهم اقتصادی کشور ما موجب شده نگاه اکثر سرمایه گذاران به بازار سرمایه، نگاهی کوتاه مدت باشد و سرمایه گذاری های یکساله، به زعم بسیاری از فعالان این بازار، سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود که امیدواریم این نگاه، بلندمدت تر شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.