استراتژی Hedging


مديريت استراتژيك صنعتي Hedging Strategies for Protecting Appreciation in Securities and Portfolios استراتژي هاي هجینگ براي درك حمايت از اوراق بهادار وسهام.

Presentation on theme: "مديريت استراتژيك صنعتي Hedging Strategies for Protecting Appreciation in Securities and Portfolios استراتژي هاي هجینگ براي درك حمايت از اوراق بهادار وسهام."— Presentation transcript:

1 مديريت استراتژيك صنعتي Hedging Strategies for Protecting Appreciation in Securities and Portfolios استراتژي هاي هجینگ براي درك حمايت از اوراق بهادار وسهام استاد محترم : جناب آقاي دكتر حجاريان تهيه و تنظيم : الهه بيگدلي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي – گرايش توليد دي ماه 1387 1

2 مقدمه يك استاندارد قانوني توسعه جايگزين نمودن سطح امنيت بالاتري در فرآيند تصميم گيري گوناگوني مي باشد. همچنين يك اعتقاد در حال رشد وجود دارد كه همه استراتژي هاي متنوع مستدل كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرند ، شامل استراتژي هاي هجینگ مي باشند. Hedge : يك استراتژي محافظه كار مي باشد كه مورد استفاده قرار مي گيرد تا كمبود سرمايه را محدود كند ، از طريق اجراي معامله اي كه موقعيت موجود را متعادل مي كند. 2

3 هدف هدف اين مقاله اين است كه برنامه ريزان مالي بايد يك ديدگاه از استراتژي هاي هجینگ اوليه فراهم آورند كه سر راست ترين و محافظه كارترين هستند و كاربردهاي موقعيتي را فراهم مي آورند. بعنوان بخشي از تجزيه و تحليل ، يك بازنگري در جنبه هاي مالياتي استراتژي هاي هجینگ خيلي مهم مي باشد ، زيرا پس اندازهاي مالياتي از مزاياي ابتدايي استراتژي هاي هجینگ هستند. 3

4 وظيفه متنوع ساختن و هجینگ در مقابل كاهش در ارزش نه تنها متنوع ساختن يك استاندارد ضروري براي ارزيابي وظيفه است ، بلكه اجبار در حال توسعه اي وجود دارد مبني بر اينكه همه روش هاي مستدل گوناگون بايد مورد ملاحظه قرار گيرند. 4

5 فروش ساده در مقايسه با استراتژي هاي هجینگ  در اكثر موقعيت ها بطور كامل انتظار داريم فروش بهترين تصميم باشد در زمانيكه متنوع سازي مجدد يك طبقه دارايي ها ضروري است.  تعداد زيادي از قوانين ايالتي سرمايه گذاري اعتباري را يكنواخت مي كنند و نمايندگي هاي تنظيمي ملي نتيجه گرفته اند كه استراتژي هاي هجینگ ذاتأ نه محتاط هستند و نه بي احتياط.  متأسفانه ، استفاده از استراتژي هاي هجینگ براي سهام سرمايه گذاري خصوصي و ائتلاف ها غالبأ حق را به ادراكشان نظير پيچيده ، دارايي هاي پر مخاطره فروگذار كرده اند. 5

6 چشم اندازي از استراتژي هاي هجینگ  در موقعيت هاي مناسب ، مشتريان مي توانند در مورد توانايي هايشان آموزش ببينند تا ريسك را حداقل كنند نه اينكه ريسك را افزايش دهند.  در مركز آنها ، استراتژي هاي هجینگ تدافعي خطر را از كاهش در قيمت به بخش ديگري انتقال مي دهند. 6

7 فروش مختصر استراتژي فروش مختصر فروشي را دربرمي گيرد كه موجودي از بخش سومي قرض گردد. اگر موجودي ارزش را كاهش دهد ، از بازار آزاد با قيمت پايين تر از قيمت فروش ابتدايي خريداري مي شود. اين تكنيك هجینگ نسبتا سرراست مي باشد ، اما مفاهيم مالياتي منفي دارد. فروش مختصر مي تواند موجودي يك شركت را در همان صنعت دربرگيرد كه يك نتيجه دارد ، اما ارتباط كاملي با موجودي كه مورد حمايت قرار مي گيرد ندارد. 7

8 Put option Put option به خريدار Put option اجازه مي دهد تا شمار معيني سهام با قيمت از پيش تعيين شده بدون چهارچوب زماني از پيش تعيين شده را بفروش برساند.  سرمايه گذار درك بالفعل از موجودي اختياري دارد.  حداكثر زيان سرمايه گذار در Put option ميزان پرداختي براي Put option مي باشد.  اگر معامله به شيوه اي مناسب ساختاردهي شود ، ماليات سودهاي سرمايه در موجودي رها مي شود. 8

11 چرا هجینگ، فروش نه ؟ مشتري از درصد بالاي ارزش موجودي انحصاري ناراحت است – كه سهام آن تمركز مي باشد – اما نمي خواهد بفروشد و ماليات هاي سودهاي سرمايه را سرشكن كند. مشتري دارايي زيادي دارد كه با كاهش ذاتي بالقوه مواجه مي باشد ، اما احتمال آن مشخص نيست. مشتري ممكن است موقعيت بزرگي در يك موجودي را به مالكيت درآورد كه محدوديت هاي زيادي بر آن اعمال مي گردد. شخص ممكن است نياز به نقدينگي داشته باشد ، اما نمي خواهد ماليات هاي سود سرمايه را رها كند. 11

12 تجزيه و تحليل مالياتي استراتژي هاي هجینگ ماليات ها عامل كليدي هستند در ارزيابي اينكه چگونه به مؤثرترين شيوه ريسك را در سهام مشمول ماليات حداقل كنند.  از طريق فروش ، مسئوليت مالياتي محاسبه مستقیمی مي باشد كه با استفاده از دوره كوتاه مناسب و سرمايه دوره بلند نرخها را بدست آورده و ضررهاي سرمايه موجود را جبران مي كنند.  از طريق استراتژي هاي هجینگ ، هزينه هاي معامله بويژه ماليات ها كمتر قابل سنجش هستند. قوانين فروش سازنده قوانين استرادل 12

13 قوانين فروش سازنده فروش سازنده معامله اي است كه استراتژی Hedging دارنده يك سهام به يكي از سه معامله زير وارد شود :  فروش مختصر همان دارايي يا دارايي ذاتأ يكسان  يك قرارداد جبراني با رجوع به همان يا دارايي ذاتأ يكسان  يك قراداد رو به جلو يا قراردادهاي معامله سهام يا كالا به منظور تحويل در آينده تا همان دارايي يا دارايي ذاتأ يكسان را تحويل دهند. استراتژي هاي معامله فروش سازنده محرك آنهايي هستند كه تقريبأ همه سود و زيان را حذف مي كنند. 13

14 قوانين فروش سازنده حلقه اي كه سود و زيان فراهم مي كند نبايد بعنوان فروش سازنده مورد ملاحظه قرار گيرد ، مگر آنكه ارزش موجودي را در يك رديف نسبتأ معين ثابت كند. هر هجینگ كه تلاش مي كند سود و زيان را كنترل كند ، بايد با احتياط مورد ارزيابي قرار گيرد. 14

15 قوانين استرادل 1. يك استرادل زماني اتفاق مي افتد كه يك سرمايه گذار موجودي را مالكيت مي كند و سپس به موقعيت متعادل كننده وارد مي شود. گزينه اي نظير موجودي يا موجودي اساسأ يكسان يك موقعيت با توجه به دارايي هاي اساسأ مشابه يا مرتبط يك شركت همان صنعت همان عوامل اقتصادي تغييرا ت در ارزش منصفانه بازار 2. يك استرادل بنظر نمي رسد در يك موقعيت جبراني در موجودي اساسأ مشابه باشد. 3. موجودي اي كه قبل از ژانويه 1984 حاصل شده است ، موضوع قوانين استرادل نمي باشد. 15

16 مفاهيم مالياتي قانون استرادل در چهارچوب استرادل يك تعليق در دوره هاي هولدينگ سود سرمايه اي وجود دارد كه در طول زمان جبران مي شوند. نتيجه گيري غير جاري براي زيان ها ميزان هر سود غيرواقعي در موقعيت هاي جبران را ناديده مي گيرد. همه هزينه هاي حمل و نقل و هزينه بهره ( شامل بودجه احتياطي ) در طول دوره جبران سرمايه گذاري شده اند و به اساس موجودي تحت تملك اضافه شده اند. 16

17 اقتصادهاي استراتژي هاي هجینگ اوليه چندين خروجي ممكن بايد مدلسازي شوند ، با استفاده از نرخ هاي متنوع درك ، ماليات بندي و تأثيرات اقتصادي ديگر. استفاده از ائتلاف هاي خانوار 17

18 نتيجه در حاليكه تصميم فروش معمولأ ساده ترين است ، پيشنهادات متناوبي استراتژي هاي هجینگ را دربرمي گيرند كه براي كاربرد ممكن ارزيابي شوند. استراتژي هاي هجینگ مورد استفاده قرار مي گيرند تا به شيوه اي مؤثر ريسك را مديريت نمايند. برنامه ريزان مالي ممكن است فرصت هايي براي استراتژي هاي هجینگ ببينند كه مشاوران سرمايه گذاري و اتحاديه ممكن است از آن آگاه نباشند. 18

استراتژی تأمین فارکس

تأمین عموماً به عنوان استراتژی ای قلمداد می شود که از سرمایه گذاران در برابر رخ دادهایی که می توانند منجر به زیان استراتژی Hedging شوند محافظت می کند.

ایدۀ اصلی در پس تأمین ارز، خرید یک ارز و فروش ارز دیگر به امید جبران زیان های معاملۀ اول با سود معاملۀ دوم است. این استراتژی، بخصوص در مواقعی که ارزها همبستگی دارند عمل خواهد کرد.

به منظور تأمین ارز به محض اینکه در جهتی غیرمنتظره حرکت کرد شما باید ارز دومی را در معامله ای بر خلاف جهت معامله ای که دارید بخرید. این استراتژی بر خلاف سایر استراتژی ها برای کسب سود نیست و هدفش کاهش زیان و عدم اطمینان می باشد.

این یک نوع خاص از استراتژی است که هدف اصلی اش کاهش زیان و افزایش احتمال برد است.

در اینجا به عنوان مثال از یکی از جفت ارزها استفاده می کنیم و سعی می کنیم یک تأمین ایجاد کنیم. فرض کنید که دلار در یک زمابندی خاص تقویت می شود و برخی از جفت ارزها که شامل USD می شوند مقادیر متفاوتی را نشان می دهند. مانند جفت ارز GBP/USD که بطور مثال 0.60% افت کرده است، جفت ارز JPY/USD که 0.75% افت کرده است و جفت ارز EUR/USD که 0.30% افت کرده است. بهتر است به عنوان یک معاملۀ هدایتی جفت ارز EURUSD را در نظر بگیریم که ریزش کمتری دارد و به همین دلیل اگر جهت بازار تغییر کند آن را نشان می دهد و بیش از دیگر جفت ارزها بالا می رود.

پس از خرید جفت ارز EURUSD نیاز به جفت ارز دیگری داریم که به عنوان یک تأمین عمل کند. بار دیگر نگاهی به مقادیر ارزها می اندازیم و ارزی را انتخاب می کنیم که نسبتاً ضعیف تر است. که در اینجا و در این مثال آن ارز، JPY می باشد و جفت ارز EUR/JPY می تواند گزینۀ خوبی باشد. بنابراین می توانیم با فروش EURJPY معاملۀ خریدمان روی EURUSD را تأمین کنیم.

نکتۀ مهم و لازم به ذکر در اینجا این است که تأمین ارز علاوه بر کاهش خطر با کاهش سود نیز همراه است بنابراین استراتژی تأمین نمی تواند تضمین کنندۀ سودهای کلان باشد بلکه فقط سرمایه تان را تأمین می کند و به شما کمک می کند تا از زیان فرار کنید یا اینکه لااقل زیان را کاهش دهید. هرچند، اگر این استراتژی به درستی بکار گرفته شود می تواند هر دو معامله را به سود برساند.

هج کردن (Hedging) در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

هج کردن (Hedging) در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

بازار ارزهای دیجیتال هر روز در حال توسعه و پیشرفت است و این موضوع افراد زیادی را به فکر کسب درآمد از بازار رمزارزها می‌اندازد. اما واقعیت این است که همان اندازه که در این بازار می‌شود درآمد کسب کرد و پول‌دار شد به همان اندازه هم ممکن است که سرمایه اولیه از دست برود. این همان واقعیتی که از آن به عنوان ریسک‌پذیری در بازار یاد می‌شود.

در شرایطی که همه از ریسک کردن در بازار آگاه هستند و می‌کوشند آن را به حداقل برسانند، هج کردن به عنوان یک استراتژی برای پوشش‌دهی ریسک بازار روی کار آمده است. در این مطلب با مفهوم هج کردن (Hedging)، چگونگی آن، مزایا و معایب آن آشنا خواهیم شد.

هج کردن یا Hedging چیست؟

بیشتر وقت‌ها دانستن معنای لغوی یک کلمه باعث می‌شود مفهوم آن کلمه را بهتر درک کنیم؛ Hedging به فارسی به معنی پوشش دادن و در امان نگهداشتن بخشی از چیزی به‌کار می‌رود.

هج کردن در بازار معاملات یعنی کاهش دادن میزان ریسک سرمایه‌گذاری و در اصل یک استراتژی برای اینکه روی ریسک بازار پوشش بگذاریم. باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که وقتی در معاملات از استراتژی هج کردن استفاده کنید مقدار سودی که در ان معامله به دست می‌آورید ممکن است نسبت به زمانی که بدون هج کردن عمل می‌کنید، کمتر باشد.

هج کردن استراتژی Hedging راهی برای کاهش ضررهای بزرگ در وضعیتی است که بازار روند نزولی در پیش گرفته است. یعنی وقتی مشاهده می‌کنید که یک سهام نرخ نزولی دارد و شما راهی جز ورود به ترید ندارید بخشی از آن را هج می‌کنید. بنابراین ضرر کمتری متحمل خواهید شد.

زمانی از استراتژی Hedging استفاده می‌شود که احتمال می‌دهید ممکن است تغییرات ناگهانی در نرخ ارز و دارایی شما پیش آید. به همین دلیل از به دست آوردن سود بیشتر صرفه نظر می‌کنید و سعی می‌کنید از این طریق سرمایه‌تان را حفظ کنید. حالا که با این استراتژی و زمان استفاده از ان آشنا شدید، لازم است بدانید که در چه مواردی هج کردن ضروری است؟

ضرورت Hedging چیست؟

 • محافظت از دارایی برای جلوگیری از ضررهای بزرگ

همانطور که می‌دانید بازار کریپتوکارنسی بسیار پرنوسان است و قیمت ارزهای دیجیتال در عرض چند دقیقه افزایش یا کاهش چشم‌گیری را تجربه می‌کند. این نوسانات قیمت باعث افزایش ریسک از دست دادن یک پوزیشن می‌شود. بنابراین تریدرها برای جلوگیری یا حتی معکوس کردن فرآیند ضرردهی در چنین رویدادهایی از تکنیک هج کردن استفاده می‌کنند.

اهمیت حفاظت از سود بیشتر زمانی است که مثلاً سود کسب شده حاصل از پامپ قیمت رمزارز باشد. در این صورت، تریدر از استراتژی پوشش ریسک برای حفاظت از سود به‌دست آمده در برابر سقوط یا اصلاح استفاده می‌کنند. با این حال، این کار مقدار سود احتمالی که می‌توان به‌دست آورد را کاهش می‌دهد. اما کسب سود کم بسیار بهتر از دست دادن تمام دارایی‌هاست.

اصول سه‌گانه Hedging چیست؟

اگر درباره پوزیشن خود بیش از حد نگرانید، بستن کامل یا کاهش اندازه آن گزینه مطمئن‌تری است. اما اگر می‌خواهید دارایی خود را حفظ کنید و سودی واقع‌بینانه کسب کنید هج کردن می‌تواند به شما کمک کند. پیش از اعمال استراتژی‌های پوشش ریسک، اصول زیر را به یاد داشته باشید:

تریدر باید پوزیشنی را باز کند که برعکس پوزیشن فعلی او باشد. مثلاً اگر افزایش قیمت را پیشبینی می‌کنید، باید در موقعیت خرید یا لانگ قرار بگیرید.

تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تعیین یکپارچگی بازار، سرعت معاملات و قدرت نقدشوندگی دارایی، نقدینگی رمزارزهای جدید را بررسی می‌کنند. اهمیت این کار در معامله دارایی در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون لغزش یا اسلیپیج (Slippage) است.

مشخص است که تنوع‌بخشی به پرتفولیو یکی از بهترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه است. شما می‌توانید پوزیشن‌های مختلف را برای بیت کوین، اتریوم، Link و سایر توکن‌های موجود بازار باز کرده تا سبدی متنوع داشته باشید.

معرفی انواع استراتژی‌های هج کردن

برای استفاده از روش Hedging و حفظ دارایی (به دست آوردن سود مطمئن) می‌توانید 4 استراتژی را انتخاب کنید. شامل:

فروش استقراضی یا Short Selling

فروش استقراضی نوعی تکنینک معاملاتی است. معامله‌کننده در این استراتژی پیشبینی می‌کند که قیمت دارایی مورد نظر خود کاهش خواهد یافت. بنابراین آن را قرض می‌گیرد تا بفروشد. سپس با قیمت کمتر دارایی را بازخرید کرده و علاوه‌بر پرداخت قرض، از اختلاف قیمت فعلی سود می‌کند.

معاملات آتی در Hedging

قراردادهای آتی (Futures) بخشی از ابزارهای معاملاتی هستند که به‌عنوان معاملات مشتقات شناخته می‌شوند. اصطلاح قرارداد آتی به توافقی برای برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ مشخص در یک قیمت معین اشاره دارد. از آن‌جایی که بازار ثانویه وجود دارد، قراردادهای آتی را می‌توان قبل از تاریخ توافق شده فروخت.

به دلیل نوسانات ارزهای دیجیتال، اکثر تریدرها زمانی که قیمت‌ها پایین است خرید می‌کنند و زمانی که قیمت‌ها بالا هستند می‌فروشند. با این حال، چنین خرید و فروش‌هایی می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران سود احتمالی خود را از دست بدهند. معاملات آتی ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که پوزیشن خود را تا تاریخ معینی حفظ کرده و با این کار سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری را به حداکثر برسانید.

قراردادهای دائمی

قراردادهای دائمی، نوعی از معاملات مشتقات هستند که به شما امکان می‌دهند ارزش یک دارایی پایه را بدون تعیین تاریخ بخرید یا بفروشید. شما می‌توانید انتخاب کنید که کی وارد شوید یا از آن خارج شوید. قراردادهای دائمی قدرت خرید بیشتری (به کمک معاملات اهرمی) را نسبت به معاملات اسپات به شما ارائه می‌دهند. چون می‌توانید بهتر از بازار نوسان‌گیری کنید.

معاملات آپشن

آپشن نوع دیگری از معاملات مشتقات در کریپتو هستند. تریدرها این حق را دارند که دارای اصلی را با قیمتی خاص قبل از یک تاریخ معین بخرند یا بفروشند. اما اجباری برای این کار وجود ندارد. می‌توانید از معاملات آپشن به‌عنوان راهی برای محدود کردن ضرر در بازارهای نزولی استفاده کنید.

مفهوم Fully Hedged یعنی چه؟

عبارت Fully Hedged در معاملات رمزارزها به‌معنای این است که تریدر به‌صورت همزمان پوزیشن شورت و لانگ باز کرده است. معامله‌گران این کار را زمانی انجام می‌دهند که پیشبینی مسیر حرکت قیمت بسیار دشوار باشد. مثلاً با کاهش ناگهانی قیمت اتریوم، معامله‌گر در پوزیشن شورت سود کرده در حالیکه با باز کردن پوزیشن لانگ ضرر می‌کند. زمانی که تریدر مطمئن می‌شود که قیمت از این پایین تر نمی‌رود می‌تواند پوزیشن خود را ببندد. در مورد لانگ هم تریدر صبر می‌کند تا قیمت در نقطه ورود اصلاح شود و سپس از پوزیشن لانگ خارج شود یا منتظر می‌ماند تا قیمت بالاتر رفته و از آن سود کسب کند.

مزایای Hedging چیست؟

 • استفاده از ابزارهای مشتقات مانند معاملات آتی به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امکان می‌دهد تا ریسک را کاهش دهند.
 • این استراتژی یک روش موثر برای کسب سود واقع بینانه است.
 • تاثیر نوسانات قیمت بر پرتفولیوی تریدر را کاهش می‌دهد.
 • هج کردن بینش جدیدی را در مورد تحرکات بازار ایجاد می‌کند.
 • شروع و استفاده از این استراتژی آسان است.
 • برای رمزارزهای بسیاری می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید.

معایب Hedging چیست؟

 • هج کردن، میزان سود احتمالی را محدود می‌کند.
 • در این استراتژی باید بازار را رصد کنید.
 • به‌عنوان استراتژی کوتاه‌مدت مفید نیست.
 • از آن‌جایی که برای هج کردن باید یک پوزیشن دیگر باز کنید، اسپرد (اختلاف قیمت میان بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش) از هر دو معامله حاصل می‌شود. اگر بازار تغییر نکند، اجرای معامله Hedge ضرورتی ندارد و اسپرد بیشتری کسر می‌شود.

آیا Hedging هیچ ریسکی ندارد؟

مفهوم Hedging و اصول آن بسیار ساده به‌نظر می‌رسد. مگر چیزی جز فروش در قیمت بالا و خرید در قیمت پایین‌تر است؟ واقعیت این است که هج کردن یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است. شما باید به‌طور مداوم بازار را رصد کنید، اخبار را دنبال کنید، پروژه را از نظر تکنیکال و فاندامنتال تحلیل کنید، چارت قیمتی را بررسی کنید و از همه مهم‌تر تجربه ترید داشته باشید. باید اصول تحلیل تکنیکال را بدانید تا بتوانید پیش‌بینی کنید چه زمانی قیمت برای هج کردن کاهش می‌یابد.

درست است که سرمایه‌گذاران از استراتژی هج کردن برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند، اما هیچ تضمینی برای بدون ریسک بودن این روش نیست. بهترین رویکرد هنگام به‌کارگیری این استراتژی، در نظر گرفتن مزایا و معایب پوشش ریسک برای هر دارایی به‌صورت جداگانه است.

همچنین باید بررسی کنید که آیا مزایای Hedging به هزینه‌هایی که به همراه خواهد داشت می‌ارزد یا خیر. نباید فراموش کنید در برخی موارد، مثل زمانی که بازار خنثی است هج کردن می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

جمع‌بندی

در این مقاله با هج کردن Hedging به عنوان روشی برای کاهش ریسک و حفظ دارایی آشنا شدیم. Hedging راهی برای کاهش ضررهای بزرگ در وضعیتی است که بازار روند نزولی در پیش گرفته است. یعنی وقتی مشاهده می‌کنید که یک سهام نرخ نزولی دارد و شما راهی جز ورود به ترید ندارید بخشی از آن را هج می‌کنید. بنابراین ضرر کمتری متحمل خواهید شد.

می‌دانید که بازار کریپتوکارنسی به صورت مداوم در حال نوسان است. این نوسانات به تریدرها می‌گوید که اصلا بعید نیست خیلی ناگهانی نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند. این همان موضوعی است که به ریسک‌پذیری بازار اشاره دارد. در چنین شرایطی تریدر با در نظر گرفتن احتمال سقوط بازار به استراتژی Hedging متوسل می‌شود تا دارایی خود را حفظ کند. اما هیچ یک از این اطلاعات به معنی از بین رفتن کامل ریسک در ترید نیست. برای استفاده از این روش باید همواره بازار را رصد کنید و اطلاعات زیادی به دست آورید.

راهنمای استراتژی معاملاتی هدجینگ Zen8 در فارکس

هدجینگ

ممکن است شما چیزهای بسیار بدی در مورد هدجینگ شنیده باشید. اما در این مواقع باید بدانید که بین یک واقعیت و یک نظر، تفاوت هایی وجود دارد.

از خودتان بپرسید که آیا معامله گران مخالف هدجینگ، یک حقیقت را می گویند یا یک نظر شدید الحن را؟!

بنابراین یک ذهن باز داشته باشید و خودتان مفید بودن یا نبودن هدجینگ برای معاملاتتان را پیدا کنید.

حقیقت: هیچ کس نمی داند که دقیقاً چه اتفاقی در بازارها خواهد افتاد. بعضی از معامله گران در حدس زدن بسیار ماهر هستند. اما واقعیت این است که هیچ کس نمی تواند ۱۰۰٪ درست پیش بینی کند. Zen8 به جای اینکه دائماً شما را متوقف کند، به شما کمک می کند تا شرایط را بپذیرید و با آن کنار بیایید.

Hedging در بازارهای مالی عبارت است از بکاری گیری یک استراتژی با استفاده از ابزارهای خاص برای جبران زیان ناشی از هرگونه حرکت پیش بینی نشده قیمت.

بسیار خب، من هدجینگ Zen8 را دوست دارم چون:

 • این روش هدجینگ بسیار ساده است و هیچ قانون پیچیده ای وجود ندارد که لازم باشد آن را به خاطر بسپارید.
 • این استراتژی، با ثبات ترین و سودآورترین استراتژی برای من بوده است. البته هیچ چیز مفت و مجانی وجود ندارد، بنابراین بازده ماهیانه آن نسبتاً کم است. من شخصاً به دنبال حدود ۰.۵ تا ۲ درصد سود در ماه هستم.
 • نیازی به تصمیم دقیقاً درست من نیست. در واقع، ممکن است من در یک مورد کاملاً اشتباه کنم و همچنان سود کنم.
 • بسیار قابل تنظیم و شخصی سازی است. هدجینگ را می توانیم متناسب با دیدگاهمان از بازار تغییر دهیم. فقط نیاز به کمی تمرین است تا بفهمیم که چه چیزی برایمان بهتر است.
 • من می توانم از سود مثبت بهره مند شوم و تا مدت ها درآمد منفعل داشته باشم.

حالا جنبه های منفی آن:

 • از آنجایی که این روش انعطاف پذیری بسیار بالایی دارد، هیچ قانون سفت و سختی وجود ندارد. اگر شما یک برنامه معاملاتی بسیار سازمان یافته را ترجیح می دهید، پس احتمالاً این روش به درد شما نمی خورد.
 • من از توقف ضرر استفاده نمی کنم. بله درست خواندید. زیرا پوزیشن های من هج شده اند (پوشش ریسک)، اگر از یک طرف ضرر کنم، هدجینگ از طرف دیگر آن را جبران می کند.
 • اگر از راهنمایی های مربوط به ریسک پیروی نکنید، ممکن است در موقعیتی گیر بیفتید که نتوانید به راحتی از آن خلاص شوید. که واقعاً، واقعاً، واقعاً می تواند بد باشد. از دستورالعمل ها پیروی کنید آنگاه Zen8 می تواند بسیار سرگرم کننده باشد.

دیدگاه ها نسبت به روش Zen8

هدجینگ ممکن است وجهه بسیار بدی در دنیای معامله گری داشته باشد زیرا طرفداران هدجینگ ممکن است تعداد آیتم های خود را بیش از حد بالا ببرند و خود را در چاله ای بیندازند که نتوانند به سادگی از آن خارج شوند. من چندین بار دیده ام که این اتفاق برای معامله گران برجسته افتاده است.

من می خواستم از بروز این اتفاق جلوگیری کنم، بنابراین Zen8 را طراحی کردم تا یک تعادل منطقی بین موقعیت های معاملات فروش و خرید حفظ شود.

بله، این کار ممکن است سود شما را کاهش می دهد، اما در عین حال احتمال اینکه پوزیشن های شما تغییر رویه داده و به ضررتان تمام شوند را از بین می برد.

بهترین راه برای درک این مسئله، بررسی یک مثال است:

من دوست دارم همه چیز را ساده نگه دارم، بنابراین در درجه اول روی یک جفت ارز با یک اسپرد کم تمرکز می کنم. از آنجایی که نقد شونده ترین EURUSD جفت ارز موجود است، من آن را انتخاب می کنم.

در همین دستورالعمل که در حال نگارش آن هستم، طرف فروش به من سود می دهد و من برای داشتن پوزیشن خرید باید سود بپردازم. بنابراین ترجیح می دهم که به دنبال یک معامله خرید خوب باشم، اما فرصت های فروش خوب را هم رد نمی کنم. این به این دلیل است که من در طرف خرید بیشتر سود می کنم و مجبورم مدت بیشتری در معاملات فروش خود بمانم. اگر به همین منوال پیش برود، پوزیشن فروش بزرگتری نسبت به پوزیشن خرید به من داده و من سود می کنم. شما می توانید در هر دو طرف، معامله کنید، این به خود شما بستگی دارد.

شما می توانید از هر روش ورودی که به نفعتان است استفاده کنید، اما من حمایت و مقاومت ساده را دوست دارم.

حال بیایید دو حساب خود را تعیین کنیم، یکی خرید، یکی فروش. از آنجایی که در ایالات متحده هستم، نمی توانم خرید و فروش را در یک حساب واحد داشته باشم. حتی اگر در ایالات متحده نیستید، ممکن است بخواهید دو حساب جداگانه داشته باشید زیرا این کار ریسک شما را کاهش می دهد. اگر در یک حساب اشتباه کنید، ضرر فقط به یکی از حساب های شما وارد می شود.

در هنگام شروع کار باید از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. من در این مورد بسیار قاطع هستم. درست است که این روش ساده است، اما باید چندین بار تمرین کنید و اشتباه کنید تا یاد بگیرید چگونه باید از پس آن بر بیایید.

بسیار خب، فرض کنید که من ۱۰۰۰ دلار برای معامله دارم. من با استفاده از یک حساب کوچک آزمایشی به شما نشان می دهم که این کار را می توان حتی در یک حساب کوچک نیز انجام داد. من پول خود را به طور مساوی بین دو حساب خرید و فروش تقسیم می کنم. به خاطر داشته باشید که هدف من این است که در سریع ترین زمان ممکن به یک وضعیت ثابت برسم.

موجودی حساب ها:

از آنجایی که من از طرف فروش سود می برم، ابتدا می خواهم تمرکز خود را روی پیدا کردن یک معامله فروش قرار دهم. شما می توانید از هر روش ورودی که می خواهید استفاده کنید، اما حمایت و مقاومت بهترین روش برای من است.

این مثال از سطحی است که من برای فروش انتخاب می کنم (خط نارنجی):

هدجینگ

بگذارید فرض کنیم که من یک فرصت خوب پیدا کردم و ۱۰۰۰ نانو لات فروختم. حالا باید آن معامله را در طرف خرید هج کنم.

شما می توانید ۱ به ۱ هج کنید، اما در این شرایط من ترجیح می دهم که هج را در حدود ۵۰٪ نگه دارم. این کار به من اجازه می دهد تا به نقطه سر به سر برسم. چند بار تمرین کنید تا بفهمید که چه چیزی برای شما بهتر است.

پوزیشن های من اکنون به این شکل است:

پوزیشن ها:

– خرید: ۵۰۰ نانو لات

– فروش: ۱۰۰۰ نانو لات

در اینجا می توانیم مزایای نانو لات ها را ببینیم. آنها به من این امکان را می دهند که ریسک خود را به طور دقیق هج کنم.

مدتی می گذرد و من متوجه می شوم که در مورد گزینه معامله فروش اشتباه کرده ام. پوزیشن ها اکنون به این شکل هستند.

پوزیشن ها:

– خرید: ۵۰۰ نانو لات همراه با ۳.۰۰ دلار (سود)

– فروش: ۱۰۰۰ نانو لات همراه با ۶.۰۰ دلار (ضرر)

در معاملات جهت دار عادی، در این مرحله ما احتمالاً تمام معاملات را می بندیم و ضرر می کنیم. اما با Zen8 در واقع حتی می توانیم سود کسب کنیم.

من پوزیشن خریدی که ۳.۰۰ دلار سود کرده است را می بندم.

اما به جای اینکه معامله فروش را به طور کامل ببندم، فقط به اندازه ای آن را می بندم که ضرر آن به اندازه ۵۰٪ سودم باشد.

بنابراین در این مثال، من ۲۵۰ نانو لات را می بندم و فقط ۱.۵۰ دلار ضرر می کنم. به این ترتیب، من در نهایت با سود خالص ۱.۵۰ دلار معامله را تمام می کنم.

اکنون پوزیشن های من به این شکل هستند:

– خرید: بدون پوزیشن

– فروش: ۷۵۰ نانو لات همراه با ۴.۵۰ دلار (ضرر)

در مرحله بعد من باید پوزیشن فروش خود را هج کنم، بنابراین یک هج ۵۰٪ در حساب خرید قرار می دهم.

پوزیشن ها:

– خرید: ۳۷۵ نانو لات همراه با ۰ دلار (منهای اسپرد)

– فروش: ۷۵۰ نانو لات همراه با ۴.۵۰ دلار (ضرر)

توجه کنید که چگونه پوزیشن ها کوچکتر می شوند. طبع انسانی به شما می گوید که برای جبران ضررهای خود، از پوزیشن های بزرگتر استفاده کنید. اما این کار می تواند شما را خیلی سریع به دردسر بیندازد. زیبایی نانو لات ها در این است که به شما این امکان را می دهند تا پوزیشن های خود را به صورت دلخواه تنظیم کنید تا بتوانید ریسک و پاداش خود را به طور دقیق بسنجید و ریسک خود را کاهش دهید.

حال بیایید فرض کنیم که همانطور که من از همان ابتدا انتظار داشتم، قیمت در نهایت حرکت نزولی را شروع کند. بعد از یک پیشروی خوب، پوزیشن های من احتمالاً به این شکل هستند.

پوزیشن ها:

– خرید: ۳۷۵ نانو لات همراه با ۶.۷۵ دلار (ضرر)

– فروش: ۷۵۰ نانو لات همراه با ۹.۰۰ دلار (سود)

در این مرحله، من هر دو طرف را با سود ۲۵/۲ دلار می بندم. بنابراین کل سود در این مثال ۳.۷۵ دلار (۱.۵۰ دلار + ۲.۲۵ دلار) یا ۰.۳ درصد حساب ۱۰۰۰ دلاری است.

شاید شما با خودتان فکر کنید که این یک سود خیلی کم است.

درست است، اما هدف Zen8 دستیابی به سود ثابت است، نه سودهای بزرگ.

اگر بتوانید چند مورد از این معاملات را با هم ترکیب کنید، به راحتی می توانید به ۱٪ -۲٪ سود در ماه برسید.

بسیاری از مدیران صندوق دوست دارند این بازده را داشته باشند.

شما می توانید بدون تأکید بر توقف ضرر یا از دست دادن هدف سود خود، به این بازده برسید. اگر حساب بزرگتری دارید، فقط چند صفر به اعداد بالا اضافه کنید.

یک نکته دیگر، من در آخر ماه با انتقال پول بین حساب ها، موجودی آنها را با هم برابر می کنم. این کار تضمین می کند که من مارجین کافی برای معامله در هر حساب را دارم. این امر کمک می کند تا دو حساب خود را در یک کارگزار یکسان داشته باشید.

Zen8 پیشرفته

این یک نمونه بسیار ساده از روش استفاده از Zen8 برای درآمدزایی از طریق دو پوزیشن بود. اما این فقط یک نمونه کوچک از آن است.

تصور کنید که چگونه می توانید با پوزیشن های مختلف در هر دو جهت معامله کنید تا از حرکت های کوچک بازار سود ببرید. چند پوزیشن کوچک را در اوج های مهم نگه دارید و آنها را برای بعد ذخیره کنید یا یک پوزیشن برای کسب درآمد منفعل ایجاد کنید.

همچنین می توانید تا جایی که می توانید برای سودبری فوری خرید و فروش کنید. آیا می خواهید سریعاً ۱۰۰ دلار سود کنید؟ خب این کار را بکنید، می توانید یک معامله را بارها و بارها انجام دهید. تا زمانی که پوزیشن شما به درستی هج شود، بدست آوردن سود ناچیز جرم نیست.

همچنین برای بهره مندی از سطوح کلیدی در زمانی که از کامپیوتر استراتژی Hedging خود دور هستید، از دستورهای توقف ضرر و دستورات ورود استفاده کنید.

تأکید می کنم که شما باید با یک حساب آزمایشی تمرین کنید تا قلق کار با آن دستتان بیاید. اما پس از اینکه کاملاً آن را درک کردید، متوجه خواهید شد که این روشی است که می تواند یک گزینه خوب برای افزودن به مجموعه سلاح های شما برای معامله گری باشد.

استراتژی دیگری که می توانید از قبل آن را تنظیم کنید، استراتژی استردل است. این زمانی است که معاملات خرید و فروش را در یک سطح تنظیم می کنید و یک هدف سود کوچک در هر طرف قرار می دهید. اگر این کار را در دوره های بی ثبات مثلاً زمان باز شدن بورس نیویورک انجام دهید، این می تواند راهی آسان برای سود کردن چند پیپ حتی در هنگام خواب باشد.

فرصت ها بی شمارند بنابراین از امتحان کردن چیزهای جدید نترسید.

معامله گری ایمن

هشدار: زمانی که شروع به معامله گری با این روش هدجینگ کردید، می توانید فوراً سوددهی را ببینید. حتی ممکن است خود را یک همه چیز دان بزرگ تصور کنید.

اما همین جا دست نگه دارید، چون ممکن است به خودتان مغرور شوید و گرفتار پوزیشنی شوید که ۱۰۰۰ پیپ یا بیشتر ضرر می کند. این شکنجه است.

پس متواضع باشید و نظم داشته باشید. همیشه به دنبال فرصت هایی باشید که ضررهای خود در یک پوزیشن را به سود خالص تبدیل کنید و معاملات فردی خود را نسبتاً کوچک نگه دارید.

قبل از اینکه یک پوزیشن جدید باز کنید، از خودتان بپرسید که اگر بازار ۱۰۰۰ پیپ علیه شما پیش برود، چه اتفاقی برای حساب های شما خواهد افتاد. اگر از نظر روحی یا مالی نتوانستید از پس آن برآیید، این به این معنی است که معاملات شما بیش از حد بزرگ است.

به خاطر داشته باشید که هدف شما در اینجا این است که همیشه به دنبال ثبات باشید یا اینکه هیچ پوزیشنی نداشته باشید. همچنین هج کردن خودتان را فراموش نکنید، فرقی نمی کند که حواس جدی شما به شما چه چیزی می گوید؛ در غیر این صورت اتفاقات بسیار بدی می تواند رخ دهد.

تمرین با یک یک حساب آزمایشی یا فارکس تستر را شروع کنید. در ابتدای کار به هیچ وجه به طور زنده با این روش هدجینگ معامله نکنید! همچنین با اندازه لات کوچکتر از چیزی که فکر می کنید ایمن است، شروع کنید. به من اعتماد کنید، همه چیز خیلی سریع می تواند از کنترل خارج شود.

وقتی به نقطه ای رسیدید که با مبالغ قابل توجه معامله می کنید، آنگاه باید ریسک کارگزار را نیز در نظر بگیرید. هرگز تمام وجوه خود را در یک کارگزار نگه ندارید. حتماً مقداری از سرمایه معاملاتی خود را در یک کارگزار دوم یا حتی سوم قرار دهید. اتفاقات غیر منتظره می توانند حتی معتبرترین کارگزاران را از پا در آورند.

اما اگر با سرمایه کم شروع کنید و بفهمید که چه چیزی برای شما مفید است، این روش می تواند یک روش فوق العاده سرگرم کننده برای استراتژی Hedging معامله گری باشد.

سه توصیه استراتژیک به سرمایه‌گذاران پیش از ادغام اتریوم

سه توصیه استراتژیک به سرمایه‌گذاران پیش از ادغام اتریوم

انتقال مورد انتظار شبکه اتریوم از الگوی اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) قرار است در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر مصادف با ۲۴ تا ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۱ انجام شود و در سال گذشته، تحلیلگران و تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال بحث‌های بسیاری در مورد این ارتقا و پیامدهای احتمالی آن داشتند و این بحث‌ها و اختلاف‌نظرها همچنان ادامه دارد.

اکنون در این مقاله از سرمایکس، می‌خواهیم به سه استراتژی که تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند بعد یا قبل از رخ دادن ارتقا آن‌ها را انجام دهند، بپردازیم.

توکن‌های اتر خود را نگه دارید تا توکن‌های جدید احتمالی را به دست بیاورید

انجام اولین استراتژی پیشنهادی بسیار ساده است. سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی اتریوم (ETH) را از صرافی‌ها خریداری کرده و آن را در کیف پول صرافی نگه دارند. دقت کنید که اگر توکن‌های اتر خود را در کیف پول شخصی خودتان نگهداری می‌کنید، باید بدانید که آیا کیف پول شما از توکن‌های احتمالی جدید پشتیبانی می‌کند یا خیر.

اگر کیف پول یا صرافی که از خدمات آن استفاده می‌کنید از ادغام اتریوم پشتیبانی نکند، شما نمی‌توانید توکن‌های جدید احتمالی را دریافت کنید. صرافی سرمایکس به زودی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۷، زمانی که بیت‌کوین کش به عنوان فورکی از بیت‌کوین ایجاد شد، دارندگان بیت‌کوین به مقدار مساوی دارایی خود بیت‌کوین کش دریافت کردند که بعد از مدتی قیمت هر توکن بیت‌کوین کش به ۱۶۵۰ دلار رسید. تنها در بازار صعودی سال ۲۰۲۱، بیت‌کوین کش توانست بیش از ۸۰۰ دلار رشد داشته باشد.

به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که اتریوم مانند بیت‌کوین، دو توکن برای دو شبکه خود ارائه دهد. البته لازم به ذکر است که این تنها در صورتی ممکن است که شبکه اثبات کار اتریوم به وجود خود ادامه دهد.

پیرو این موضوع، برخی از تحلیلگران می‌گویند که احتمال می‌رود توکن‌های شبکه اتریوم ۱ یا همان شبکه اثبات کار اتریوم بلافاصله و به سرعت کاهش یا افزایش پیدا نکند. کارشناسان زیادی شبکه اثبات سهام اتریوم را به متمرکز بودن متهم می‌کنند و همین موضوع ممکن است باعث شود که شبکه اثبات کار اتریوم به رهبری استخراج‌کنندگان بتواند جایگاه خود را حفظ کند و حتی در آینده پیشرفت هم بکند.

معاملات فیوچرز کوتاه‌مدت

بسیاری در مورد اینکه ارتقا ادغام اتریوم با موفقیت انجام خواهد شد یا خیر، تردید دارند. این افراد صرفاً تحلیلگران و کارشناسان نیستند، بلکه خود سرمایه‌گذاران و تریدرهای معمولی هستند که نسبت به این موضوع تردید دارند. سال ۲۰۲۲ چندان سال خوبی برای بازار سرمایه به خصوص بازار ارزهای دیجیتال نبود. بیت‌کوین تمام سودهای سالانه خودش را از دست داد، اکوسیستم ترا و چندین اکوسیستم دیگر سقوط کردند و پروتکل سلسیوس ورشکسته شد و کاربران دسترسی به دارایی‌های خودشان از دست دادند. کاملاً طبیعی است که سرمایه‌گذاران اکنون احساس خشم یا تردید کنند، زیرا قرار است دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، دچار تغییراتی اساسی شود.

هج کردن (Hedging) گزینه‌ای برای سرمایه‌گذارانی است که نسبت به موفقیت‌آمیز بودن ادغام شک و تردید دارند. هج کردن را استراتژی Hedging می‌توان نوعی استراتژی پوشش ریسک قلمداد کرد. به‌عبارت ساده، هج کردن اقدامی است که برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. اکنون یکی از آن استراتژی‌ها در ارتباط با اتر، استراتژی اتر بلند‌مدت است، استراتژی که بسیاری از طرفداران و سرمایه‌‌گذاران اتر سال‌ها است که آن را اجرا می‌کنند.

در این استراتژی، سرمایه‌گذاران یا کسانی که از ۸۰۰ دلار به اتر ورود کرده‌اند، به هولد کردن دارایی خود ادامه می‌دهند چرا که امید دارند بعد از ارتقا و در بلند‌مدت، اتریوم پیشرفت خواهد کرد.

استراتژی دیگری که وجود دارد، نگه داشتن یک موفقیت کوتاه در بازار معاملات فیوچرز یا آپشن است که به شما این امکان را می‌دهد تا در صورت کاهش شدید اتریوم، ضرر جبران‌ناپذیری متحمل نشوید و اگر توکن‌های جدیدی در کار باشند، می‌توانید با ضرر ناچیزی دارایی‌ خود را خارج کنید.

در استیبل‌کوین‌ها بمانید و فقط با موج همراه شوید

برخی از سرمایه‌گذاران قطعاً علاقه‌ای به ریسک کردن دارایی‌های خود ندارند و نمی‌خواهند برای توکن‌های احتمالی تمام دارایی ‌خود را از دست بدهند.

این دسته از سرمایه‌گذاران صرفاً می‌توانند دارایی‌های خود را در استیبل‌کوین‌ها محفوظ نگه دارند و تغییرات اتریوم را زیر نظر بگیرند. در این استراتژی، تریدر یا شروع به خرید و فروش روزانه می‌کند و یا منتظر روندهای کوتاه‌مدت می‌ماند. بسیاری از تریدرها می‌گویند که ارتقا ادغام صرفاً به لطف خبرها و هیاهوی حول آن است که باعث افزایش قیمت توکن اتر شده است و پیش‌بینی می‌کنند که پس از اجرای ارتقا ادغام، قیمت توکن اتر به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.