مثال هایی از حجم مبنا


مهارت آموزی پیش نیاز ورود به کسب و کار اینترنتی بیشتر

فرمول های محاسبه حجم نمونه3

این مطالعات معمولاً به طور تیپیک دارای دو گروه مقایسه ای هستند (گروه مورد و شاهد در مطالعات مورد شاهدی، گروه مواجه یافته و غیر مواجه یافته در مطالعات کوهورت و یا گروه مداخله و مقایسه در کارآزمایی بالینی یا مطالعات مداخله ای) فلذا مبنای محاسبه حجم نمونه در این دسته از مطالعات یافتن تفاوت توزیع متغیر(های) مورد مطالعه در این دو گروه می باشد. به عنوان مثال چنانچه در یک مطالعه مورد شاهدی بخواهیم سطح سرمی روی در مادران دارای نوزاد با ناهنجاری مادرزادی نقص لوله عصبی را با سطح سرمی روی در مادران با نوزاد سالم (گروه کنترل) مقایسه کنیم، مبنای محاسبه حجم نمونه تفاوت دو میانگین سطح سرمی روی در دو گروه مورد و شاهد خواهد بود. در این دسته از مطالعات نیز مشابه مطالعات تصیفی، براساس نوع متغیر(های) مطالعه که کمی یا کیفی باشد فرمول ها مرتبط با محاسبه حجم نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. نکته حائز اهمیت دیگر در محاسبه حجم نمونه این دسته از مطالعات این است که خطای نوع دوم نیز در محاسبه لحاظ می گردد:

ب-1) فرمول محاسبه حجم نمونه در شرایطی که متغیر(های) مطالعه کیفی باشد:

P1 ـ نسبت یا سهم پیامد مورد نظر در گروه اول (مورد ـ مواجهه یافته یا مداخله)

P2 ـ نسبت یا سهم پیامد مورد نظر در گروه دوم (شاهد، غیر مواجهه یافته یا مقایسه)

α- خطای نوع اول که معمولاً در سطح 05/0 ثابت در نظر گرفته می شود.

β- خطای نوع دوم که معمولاً در سطح 20/0 ثابت درنظر مثال هایی از حجم مبنا گرفته می شود.

چنانچه توجه نمائیم تفاوت دو نسبت در دو گروه در واقع همان دقت برآورد در این مطالعه است.

مثال: در یک مطالعه مقایسه ای به منظور مقایسه شیوع افسردگی در مثال هایی از حجم مبنا دانشجویان پزشکی با جامعه عادی، براساس مطالعات قبلی شیوع افسردگی در جامعه دانشجویان و جامعه عادی به ترتیب 40 درصد و 20 درصد بود. با فرض خطای نوع اول و دوم 05/0 و 20/0 به چه حجم نمونه ای برای این مطالعه نیازمندیم؟

دقت نمائید که این حجم نمونه متعلق به هر گروه می باشد، بنابراین در مطالعات مقایسه ای چنانچه بخواهیم دو گروه تحت مطالعه داشته باشیم باید این تعداد را دو برابر کنیم بنابراین در مثال فوق مجموعاً به 160 نفر نیاز داریم.

ب ـ 2) فرمول محاسبه حجم نمونه در شرایطی که متغیر (های) مطالعه کمّی باشد:

مثال: مثال هایی از حجم مبنا در یک کارآزمایی بالینی با هدف ارزیابی اثر درمانی داروی X بر روی قند خون بیماران دیابتی و مقایسه آن با درمان استاندارد به چه حجم نمونه ای در هر گروه کارآزمایی نیاز داریم؟ براساس بر روی متون میانگین قندخون و انحراف معیار در افراد درمان شده با داروی X و درمان استاندارد به ترتیب برابر با 20±130 و 20±140 می باشد و خطای نوع اول و دوم به ترتیب 05/0 و 20/0 در نظر گرفته شده است.

به عبارت دیگر در دو گروه این کارآزمایی 64 بیمار باید انتخاب شوند (مجموعاً 128 بیمار)

از آنجا که در اکثر مطالعات مشاهده ای تحلیلی یعنی مطالعات مورد شاهدی یا کوهورت و یا حتی مطالعات مقطعی اندازه هایی از قبیل نسبت برتری (odds Ratio) یا نسبت خطر (Risk Ratio) در نتایج مطالعات گزارش می گردد، فلذا فرمول محاسبه حجم نمون ب -1 را می توان براساس این اندازه ها نیز بازنویسی نمود. در این موارد از ارتباطات زیر استفاده می نمائیم:

تعریف دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس

دامنه نوسان
منظور از دامنه نوسان، حداکثر افزايش يا کاهشي است که قيمت سهام شرکت، در يک روز مي تواند داشته باشد. در حال حاضر، دامنه نوسان قيمت سهام در بورس تهران، 4 درصد و دامنه نوسان قيمت سهام در فرابورس، 5 درصد است (کنترل شود)، به اين معنا که مثلا اگر قيمت سهم الف در بورس تهران، در ابتداي روز 200 تومان باشد، قيمت اين سهم در پايان ساعت معاملات حداکثر مي تواند 8 تومان افزايش و يا 8 تومان کاهش داشته باشد (8=0.04*200). دامنه نوسان با اين هدف تعيين شده است که در مواقع بحراني يا در مواردي که بازار، تحت تأثير رفتارهاي هيجانـي برخي سهامداران، بويژه سهامداران خرد قرار دارد، از بروز نوسانات شديد در قيمت سهام و در نتيجه، ضرر و زيـان هنگفت سهامداران جلوگيري شـود.
البته شرکت هايي که نماد آنها مدتـي متوقف شده است، پس از بازگشايـي نماد مشمول دامنه نوسان نمي شونـد، زيـرا اطلاعات با اهميتي که نماد شرکت به خاطـر آن متوقف شده است، ممکن است تأثيري، بيش از دامنه نوسان تعيين شده بر قيمت سهم داشته باشد و طبيعي است که براساس سازوکار حراج، بايد اجازه داده شود تا اطلاعات، تأثير واقعي خود را بر ميزان عرضه و تقاضا و در نتيجه قيمت سهام بگذارد، هرچند اين تأثيـر بيشتـر از دامنه مجـاز نوسـان روزانه باشد.
حجم مبنـا
حجم مبنـا، حداقل تعداد سهام يک شرکت است که بايد در طول روز، معامله شود تا قيمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزايش يا کاهش يابد. بنابراين، درصورتي که تعداد سهام معامله شده يک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت درصد نوسان قيمت آن سهم نيز کاهش خواهد يافت. در حال حاضر، حجم مبناي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس، 0008/0 (هشت ده هزارم) است (اين عدد کنترل شود)، بنابراين، اگر به عنوان مثال تعداد کل سهام يک شرکت پذيرفته شده در بورس 20 ميليون سهم باشد، تنها درصورتي قيمت سهام اين شرکت در طول يک روز مي تواند 4 درصد افزايش يا کاهش داشته باشد که حداقل 16 هزار سهم شرکت الف در طول روز، مورد داد و ستد قرار گيرد.
16000=0.0008*20000000
هدف از تعيين حجم مبنا، اين است که سرمايه گذاران اطمينان داشته باشند نوسانات قيمت سهام، در نتيجه خريد و فروش تعداد مشخص و قابل توجهي سهام صورت گرفته است، چراکه در غير اينصورت، معامله حتـي چند عدد سهم يک شرکت، مي تواند قيمت سهام اين شرکت در بورس را تحت تأثير قرار داده و منجر به ايجاد قيمت هاي غيرواقعي و کاذب در بورس شود.

مقالات مرتبط

همکاری منطقه ای پیش نیاز توسعه اقتصادی بیشتر

مهارت آموزی پیش نیاز ورود به کسب و کار اینترنتی بیشتر

الفبای بازی با پول بیشتر

تاثیر حذف حجم مبنا و دامنه نوسان بر بازار سهام تشریح شد

به گزارش پایگاه خبری عصر مالی به نقل از سنا، بهزاد گلکار – مدیر عامل گروه مالی بین المللی رها با اشاره به اینکه رفع برخی محدودیت ها مثل حجم مبنا و دامنه نوسان اتفاق خوبی می تواند باشد، گفت: چنین تصمیم هایی در صورتی که منجر به تسهیل فرآیند داد و ستد شود می تواند عامل خوبی برای تحریک بازار سرمایه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: حذف حجم مبنا و تغییر مدل دامنه نوسان باعث می شود سهامی که به لحاظ ارزش بازار و اندازه سرمایه کوچک هستند رشدهای منطقی را تجربه کنند.

وی با اشاره به اینکه حذف حجم مبنا تغییر قابل توجهی را در روند بازار ایجاد نخواهد کرد، گفت: در خصوص دامنه نوسان موضوع کاملا متفاوت است باید ریسک سرمایه گذاران را پس از این تغییر بررسی کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر دامنه نوسان از دو درصد تا 5 درصد افزایش یافت، گفت: این تغییرات بر ریسک سرمایه گذاری در بازار تاثیر گذار است.

وی معتقد است اگر قرار است امسال سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر تغییراتی در محدودیت های بازار سرمایه ایجاد و در جهت رفع محدودیت ها حرکت کند باید در کنار حذف حجم مبنا و دامنه نوسان ابزارهای جدیدی در کنار معاملات سهام تعریف کند.

گلکار ادامه داد: به عنوان مثال باید به بازار آتی سهام رونق بیشتری داده شود و مزیت هایی برای این بازار تعریف شود تا فعالان بازار سرمایه تمایل بیشتری برای ورود به بازار آتی سهام داشته باشند چراکه تغییر دامنه نوسان نیازمند ابزارهایی است که ریسک سرمایه گذاری را مدیریت کند.

وی با اشاره به اینکه در بازارهای سهام دنیا تغییر دامنه نوسان به سمت مثبت و منفی مرزهای متفاوتی دارد، گفت: دامنه نوسان در بازارهای سهام دنیا مرزهای متفاوتی در سمت مثبت یا منفی دارد به این ترتیب که به سمت منفی کمتر و به سمت مثبت بیشتر است.

گلکار با اشاره به اینکه بعضی از نماد ها در برخی از بازار های سرمایه جهان دامنه نوسان ندارند، گفت: قواعد معاملات در بازار های سرمایه متفاوت است و به طور مثال در بورس نیویورک برخی شاخص ها دامنه نوسان ندارند.

مدیر عامل گروه مالی بین المللی رها در خصوص وضعیت بازار سهام گفت: در مرحله اول وضعیت فعلی بازار سرمایه متاثر از روند اقتصادی کشور و در گام بعدی متاثر از رفع محدودیت های حجم مبنا و دامنه نوسان خواهد بود. قطعا در 6 ماهه دوم امسال روند اقتصادی معنا و مفهوم جدیدی پیدا می کند و با پایان فصل مجامع شرکت های بورسی، شرایط بازار سرمایه تغییر و در نیمه دوم سال با وضعیت متفاوتی روبرو خواهیم شد.

مثال هایی از حجم مبنا

پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد کنند.

حجم مشکوک معاملات

حجم مشکوک زمانی اتفاق می افتد که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم که معمولا نشانه ای از تغییر در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن می باشد.

عملکرد سهام داران عمده

اصولا بازار به عملکرد سهام داران عمده یک سهم واکنش نشان می دهد. این سهام داران در مواقعی تعداد سهام خود در یک نماد را افزایش یا کاهش می دهند. تشخیص به موقع این موضوع در بازار برای فعالین بازار سرمایه بسیار مهم است.

روند معاملات روزانه سهم

اطلاعات صفهای خرید و فروش، روند قیمت و حجم معاملات ، تعداد و قدرت خریداران و فروشندگان ، عملکرد حقیقی ها و حقوقی ها، میزان ورود و خروج پول حقیقی به سهم از پارامترهای مهم در انتخاب سهم و تابلو خوانی بشمار می روند.

سابقه عملکرد سهم در گذشته

مطالعه رفتار سهم در روزهای گذشته از نظر قیمت ، حجم معاملات و بازدهی در فواصل زمانی مختلف به شما کمک می کند تا با اطمینان بیشتری حرکت آینده سهم را پیش بینی نمایید.

الگوهای تکنیکال مهم

در مبحث تحلیل تکنیکال پارامترها ، اندیکاتورهای پایه ای وجود دارد که فعالین بازار چه با استراتژی کوتاه مدت و چه بلند مدت، قبل از ورود و خروج به سهم آنها را در نظر می گیرند، بطور مثال سطوح فیبو ، RSI ، MFI ، تقاطع میانگین های متحرک و .

دیده بان شاهین همه موارد بالا را به همراه دهها پارامتر دیگر همزمان و بصورت لحظه ای ، بر روی تمام بازار و در یک صفحه در معرض دید شما قرار می دهد!

 • فیلترهای کاربردی: پول هوشمند، حجم مشکوک ، تغییر سهامداران ، کف قیمتی ، رنج مثبت ، مستعد رشد، احتمال اصلاح ، الگوی تیک ، ورود پول حقیقی و .
 • فیلترهای عمومی: ترین های بازار از نظر حجم و عرضه و تقاضا
 • قیمت : تعیین انواع پارامترها برروی قیمت مثال هایی از حجم مبنا پایانی و آخرین قیمت
 • حجم معاملات و جریان پول: ساخت فیلتر بر اساس قدرت خریدار به فروشنده ، حجم به حجم مبنا ، حجم به میانگین حجم ماه ، حجم به میانگین n روزه، میزان ورود پول به سهم و .
 • فیلترهای تکنیکال : تقاطع میانگین متحرک (10و30)، کندل چکش صعودی ، کندل های پوششی و .
 • فیلترهای بنیادی :‌اندازه شرکت ، گروه صنعت ، EPS و P/E
 • فیلترهای بازدهی :بر اساس بازدهی سهم در گذشته
 • و .

در هر لیستی از نمادها، بصورت خودکار و بر اساس الگوریتمهای تعریف شده در دیده بان شاهین مثال هایی از حجم مبنا ، هشدار هایی بصورت آیکون گرافیکی کنار نماد به شما نمایش داده میشود. برخی ازین هشدارها عبارتند از:

 • ورود پول حقیقی
 • ورود پول هوشمند
 • افزایش قدرت خریدار به فروشنده
 • حجم مشکوک
 • افزایش حجم معاملات نسبت به 10 روز یا 40 روز گذشته
 • تغییر در سهام داران عمده‌
 • کد به کد حقوقی به حقیقی
 • رنج کشی در سهام‌
 • ورود پولهای درشت‌
 • الگوهای کندلی مهم مانند: الگوی تیک صعودی ، چکش صعودی ، پوششی صعودی و نزولی‌
 • کف قیمتی سهام
 • احتمال باز شدن صف خرید یا فروش
 • مستعد رشد یا اصلاح
 • و .

کافی ست موس را بر روی هر یک نگه دارید تا توضیحات کامل و اعداد و ارقام نیز در آن مورد بخصوص به شما نمایش داده شود.

 • تعداد، حجم و قیمت سه ردیف اول عرضه و تقاضا
 • تعداد خریداران حقیقی و حقوقی و درصد از کل معاملات
 • میزان ورود یا خروج پول حقیقی به نماد
 • سرانه خرید و فروش حقیقی
 • قدرت خریدار به فروشنده
 • ارزش صف خرید یا فروش‌

 • حجم امروز به حجم مبنا (درصدی و گرافیکی)
 • حجم امروز به میانگین حجم ماه(درصدی و گرافیکی)
 • حجم امروز، میانگین حجم ماه ، سه ماه و سال
 • حجم امروز به میانگین 10 روزه
 • حجم مبنا

دیده بان شاهین برای هر نماد گزارشی از وضعیت اندیکاتورهای مهم به شما ارائه میدهد. علاوه بر مشاهده مقادیر تعدادی از این اندیکاتورهای پرکاربرد، جمع بندی از حدود 30 اندیکاتور و سیگنال خرید، فروش و یاخنثی را در قالب گرافیکی خواهید دید که میتواند تاییدیه ای سریع برای ورود و یا خروج به سهم از نظر تکنیکال باشد.

این اندیکاتورها عبارتند از: RSI(14)، MFI(14) ، CCI(14) ، WR(14) ،میانگین های متحرک ساده و نمایی 5،10،30،50 و 100 روزه (SMA,EMA) ، MACD Value،MACD Signal , ADX(14) , RV(90) , ایچیموکو(9،26،52،26) ، باندهای بولینگر(20)و .

مثال هایی از حجم مبنا

طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با تغییر حجم و تعداد تولید

منظور از طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با تغییر حجم و تعداد تولید طبقه بندی چیست؟

در این طبقه بندی که خود به سه گروه تقسیم می شود که می توان برای خرید عمده کتاب از انتشارات که ارتباط تغییر هزینه با تغییر در حجم تولید بررسی می گردد . باید بدانید برخی از هزینه ها تغییر مقدار و تعداد تولید اثری بر آنها نخواهد داشت و برخی دیگر با تغییر در حجم تولید تغییر خواهند کرد که با توجه به این شرایط هزینه ها به 3 گروه

) هزینه های ثابت ب ) هزینه های متغیر ج ) هزینه های نیمه متغیر تقسیم می شوند .

- 3) هزینه های ثابت

هزینه های ثابت هزینه هایی می باشند که با تغییر حجم تولید تا سطح مشخصی از تولید تغییر نخواهند کرد . باید بدانید که به طور کلی هزینه های ثابت دارای مشخصاتی می باشد که هرگاه این خصوصیات در هزینه مشاهده شد می توان آنرا به عنوان این گروه از هزینه ها طبقه بندی کرد .

آنکه : این هزینه ها در سطوح مختلف تولید در کل ثابت می باشند .

آنکه : سهم هزینه ثابت یک واحد کالا با افزایش تعداد تولید کالا کاهش می یابد و برعکس

سوم آنکه : کنترل وقوع این هزینه ها از طریق مدیران اجرایی صورت می پذیرد .

بارز و مشخص این هزینه ها : حقوق مدیران تولید، استهلاک ساختمان و ماشین آلات، بیمه ساختمان و ماشین آلات، اجاره محل کارخانه و سایر موارد مشابه می باشد .

درک بیشتر ویژگیهای هزینه های ثابت موارد ذکر شده زیر را بررسی می نمائیم .

کنید هزینه اجاره کارخانه ای ماهیانه 150000 ریال می باشد اولاً هزینه اجاره در کل ثابت است یعنی چه یک عدد کالا تولید شود چه 1000 عدد کالا هیچگونه تغییری در کل این هزینه به وجود نخواهد مثال هایی از حجم مبنا آمد .

با افزایش تولید سهم هزینه هریک واحد کالا کاهش پیدا می کند . فرض کنید تولید کارخانه 100 عدد باشد اگر بخواهیم بگوییم سهم هر واحد کالا از کل 150000 ریال هزینه اجاره مثال هایی از حجم مبنا چه قدر است به این صورت عمل می شود . ( 1500-100÷ 150000) که سهم هرکالا 1500 ریال خواهد شد .

اگر 250 عدد کالا تولید شود سهم اجاره هریک واحد کالا چقدر ریال خواهد شد

600= 250 ÷ 150000

سهم هر واحد 600 ریال تعیین می شود ملاحظه شد که با افزایش تعداد تولید سهم یک واحد کالا از هزینه ثابت کاهش پیدا کرد .

تأکید می شود هزینه های ثابت در کل در سطوح مختلف تولید ثابت است ولی با افزایش تولید سهم هریک واحد تولید کاهش خواهد یافت و برعکس با کاهش تولید سهم هریک واحد تولید از هزینه ثابت افزایش می یابد .

رخ دادن هزینه های ثابت و مبلغ آنها در اختیار و وابسته به تصمیم گیری مدیران اجرایی دارد .

- 3) هزینه های متغیر

هزینه های متغیر هزینه هایی می باشند که کل مبلغ آنها با تغییر در سطح تولید و میزان تولید تغییر می کند . یعنی با افزایش مقدار تولید و حجم تولید این هزینه ها در کل افزایش می یابند و با کاهش در میزان تولید این هزینه ها در کل کاهش خواهند یافت . نمونه مشخص این هزینه ها مواد مستقیم و دستمزد مستقیم می باشند .

های متغیر نیز ویژگی و مشخصه ای دارند که برای تشخیص این هزینه ها می توان آنها را به صورت زیر برشمارد .

آنکه : این هزینه ها در کل در ارتباط مستقیم با تولید می باشند یعنی با افزایش تولید افزایش و با کاهش تولید در کل کاهش می یابند .

آنکه : هزینه متغیر یک واحد کالا ثابت می باشد حتی اگر تعداد تولید نیز کاهش یا افزایش پیدا کند .

آنکه : به شکل ساده و آسان قابل تخصیص به دایره تولیدی می باشند .

شد نمونه بارز این هزینه ها مواد مستقیم مصرفی تولید و دستمزد مستقیم می باشد که سعی می کنیم در ادامه مشخصه های هزینه های متغیر را در این نمونه ها بررسی کنیم .

کنید برای ساخت 6 عدد میز 4 متر مربع چوب نیاز است حال اگر بخواهیم 12 عدد میز تولید کنیم حتماً 8 متر مربع چوب که مواد اولیه و مستقیم تولید محسوب می شود نیاز می باشد می بینید که با افزایش میزان تولید هزینه مواد مستقیم در کل نیز افزایش پیدا خواهد کرد . ولیکن باید توجه داشته باشید برای ساخت یک میز 5/1 متر مربع چوب نیاز است ( 5/1= 4÷6) که هیچگاه با افزایش تولید، میزان مواد مستقیم ساخت یک واحد تغییر نمی کند یعنی ساخت یک عدد میز حتماً 5/1 متر مربع چوب نیاز دارد و با چوب کمتر و یا با چوب بیشتر نمی توان میز ساخت . بنابراین هزینه مواد مستقیم در یک واحد ثابت می باشد .

ضمن این هزینه به راحتی قابل پیشگیری در ساخت محصول می باشد و می توان هزینه چوب مصرفی را در ساخت میز مشاهده نمود .

-3) هزینه های نیمه متغیر

برخی از هزینه ها از دو قسمت متغیر و ثابت تشکیل شده اند این هزینه ها به شکلی می باشند که تا حد مشخصی از تولید با افزایش یا کاهش تولید بخش ثابت آنها تغییر نمی کند و این در صورتی است که بیش از حد مشخص تولید با تغییر در حجم تولید این هزینه ها افزایش یا کاهش خواهند یافت .

مثال می توان به برق مصرفی کارخانه اشاره کرد . برقی که جهت روشنایی سالن کارخانه به کار می رود تقریباً ثابت است چه تولید کم و چه زیاد باشد ولیکن برق مصرفی ماشین آلات با تغییر در حجم و میزان تولید تغییر خواهد کرد . بنابراین هزینه برق مصرفی کارخانه می تواند نیمه متغیر باشد .

شد که هزینه ها براساس ارتباط آنها با تغییر در حجم تولید به گروه هزینه های ثابت، هزینه های متغیر و هزینه های نیمه متغیر تقسیم می شوند که به طور کامل توضیح داده شدند . در ضمن باید توجه داشته باشد هزینه های ثابت خود به 3 دسته تقسیم می شوند .

الف - 3) هزینه های ثابت ظرفیت کارخانه

الف - 3) هزینه های ثابت بهره برداری

الف - 3) هزینه های ثابت برنامه ای

الف -3) هزینه های ثابت ظرفیت کارخانه : هزینه های ثابت ظرفیت کارخانه هزینه هایی می باشند که با تجهیزات و امکانات تولیدی کارخانه رابطه مستقیم دارند هزینه های استهلاک ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات نمونه هایی از هزینه های ثابت کارخانه می باشند .

الف -3) هزینه های ثابت بهره برداری : هزینه هایی می باشند که با کاربری و بهره برداری از تجهیزات تولیدی ارتباط مستقیم دارند . مانند هزینه های بیمه ساختمان و تجهیزات و ماشین آلات

الف - 3) هزینه های ثابت برنامه ای : هزینه های ثابتی می باشند که با اتخاذ تصمیمات مدیران کارخانه مرتبط بوده و در راستای برنامه ریزی آینده ایجاد می شوند مانند هزینه های تحقیق و پژوهش، هزینه های تبلیغات و بازاریابی .

بخواهیم هزینه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر را در قالب نمودار نشان دهیم به شکل صفحه بعد خواهند بود

این کاربر 13 مطلب منتشر شده دارد.

به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.