دفتر ثبت معاملاتی چیست؟


آثار ثبت ملک در دفتر املاک

همین که ملکی طبق مقررات در دفتر املاک ثبت شد با توجه به ماد ٢٢‏ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده ‏یا ملک مزبور از مالک رسمی به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.
در این ماده ‏از واژه ‏دولت به معنی اعم آن؛ یعنی حاکمیت استفاده ‏شده ‏است.
از آنجایی که سند مالکیت مطابق مندرجات دفتر املاک صورت می گیرد؛ چنانچه بین مندرجات سند مالکیت و دفتر املاک اختلاف و تفاوتی باشد، دفتر املاک ملاک تشخیص و رفع اختلاف خواهد بود.
ثبت ملک در دفتر املاک شامل ثبت املاک موقوفه هم می شود که در این صورت ملک موقوفه هم در دفتر املاک ثبت می شود و هم در دفتر ثبت موقوفات.
در خصوص ملک موقوفه با توجه به ماده ۵٩٧‏ قانون مدنی مقرر می د‏ارد: تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیبت. همچنین طبق ماده ۶۴ قانون مدنی: وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد؛ نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد و خواه جزایی. ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشانه خاتمه جریان ثبتی می باشد. پس از ثبت ملک در دفتر املاک کلیه اسناد مربوط به معاملات راجع به ملک ثبت شده و حقوق ثبت نشده در دفتر املاک باید به ثبت رسمی برسد (ماده ۴۶ قانون ثبت). همچنین اسناد عادی راجع به معاملات املاک ثبت شده نیز باید به ثبت برسد، چنانچه به ثبت رسمی نرسد ارزش و اعتبار قانونی ندارد و در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود و مراجع مذکور حق ندارند بدان ترتیب اثر دهند (ماده ۴٨‏ قانون ثبت). چنانچه نسبت به املاک ثبت نشده معامله رسمی انجام و یا وصیت نامه رسمی نسبت به املاک مزبور تنظیم شود؛ خلاصه آن نیز همانند خلاصه معامله راجع به املاک ثبت شده باید به اداره ثبت ارسال شود ولیکن خلاصه مزبور در دفتر املاک به ثبت نخواهد رسید زیرا هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده تا در ذیل ثبت مزبور نقل و انتقالات راجع به آن نیز به ثبت برسد، بلکه خلاصه مزبور به بایگانی محل ارسال می شود تا در پرونده ثبتی ملک مزبور ضبط گردد.
البته قانون مدنی در ماده ١٨٣‏، عقد را این گونه تعریف می کند که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد و در ماده ١٩٠‏ قانون مذکور شرایط اساسی صحت معاملات را ١‏- قصد و رضای طرفین ٢‏- اهلیت طرفین ٣‏- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴‏- مشروعیت برای معامله می داند و در ماده بعد تحقق عقد را منوط به قصد انشاء دانسته به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند؛ همچنین در باب سوم قانون مدنی که در خصوص عقود معینه و فصل اول آن به بیع اختصاص دارد، در ماده ٣٣٨‏ (قانون مدنی) بیع را تملیک عین به عوض ،معلوم تعریف نموده است و در نهایت در ماده ٣٣٩‏ (قانون مدنی) می گوید: پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود و حتی ممکن است به داد و ستد نیز واقع گردد.
از مجموعه مواد معنونه به ابن نتیجه می رسیم که قانون مدنی توافق دو اراده را چه در خصوص اموال منقول و چه اموال غبر منفول با عنایت به سابر شرایط مدرک می داند، حتی برای کتابت به صورت عادی و غیر عادی و غیر رسمی نیز قانع به موضوعیت نمی با شد. لیکن فانون به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلآ در دفتر املاکثبت شده با شد و همجنبن در نقاطی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی برای کلیه عقود و معاملات راجع به عین با منافع اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد، صلحنامه و هبه نامه را به عنوان ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اجباری دانسته است. این گونه موارد در ماده ۴٨‏ قانون ثبت اشعار می دارد: سندی که مطابق مواد قانونی باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ بک از ادارات و محاکم پذیرفنه نخواهند شد؛ اما با توجه به نظر شورای نگهبان، محاکم در رسیدگی به دعاوی طرح شده به ا‏سناد عادی نیز عنابت می نمایند که در هنگام ثبت ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت مورد توجه و عمل واقع شود.
نکته: در رویه قضایی طبق ماده ٢٢‏ قانون ثبت، مالک کسی است که ملک به نام او در دفترخانه املاک به ثبت رسیده باشد.
نکته: در رویه قضایی به موجب قانون ثبت، دولت کسی را که ملک به او انتقال داده شده و در دفتر ثبت اسناد ثبت شده باشد به عنوان مالک می شناسد. در صورتی می توان به مالکیت چنین شخصی خدشه وارد کرد که ثابت شود ملک برخلاف قانون به اسم او ثبت شده است.
‏نکته. بنا بر حکم این ماده و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره ۴٣‏ تاریخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ اگر تاریخ سند عادی انتقال ملک بر تاریخ سند رسمی مقدم باشد، در این صورت حکم به تنفیذ معامله واقع شده با سند عادی انتقال ملک، بر تاریخ وقوع معامله آن سند مقدم بر تاریخ سند رسمی مقدم بوده است، البته به این شرط که در آن نقاط ثبت اسناد معاملات اجباری نشده باشد که در این صورت حکم به تنفیذ معامله با سند عادی موخرالتاریخ صحیح خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک

تفاوت عمده املاک ثبت شده و املاکی که به ثبت نرسیده اند این است که در مورد دسته دوم مبنای مالکیت وضع ید و تصرف است که در صورت وجود ادعای معارض با ارائه سند مالکیت عادی استقرار می یابد در حالی که در املاک ثبت شده آنچه اهمیت دارد سابقه ثبتی آنها در دفترخانه ثبت املاک می باشد. نکته ای که در حقوق انگلیس جالب و در عین حال بحث انگیز به نظرمی رسد وضعیت دوگانه ای است که گاهی موجب ابهام و سردرگمی می گردد.

ویژگی های سند ثبتی

سند ثبتی دارای خصوصیاتی است که هر کدام باعنوان اصل در حقوق انگلیس پایه گذاری شده است. به موجب اولین اصل سند ثبتی ملک باید آینه تمام نمای حقوق و تعهداتی باشد که بر ملک ثبت شده تعلق گرفته است و صراحت این اطلاعات به گونه ای باشد که برای مثال مشتری با رجوع به آن بتواند از احقاق حق نماید.

انواع ثبت :

۱- اولین ثبتی که به وجود آمد ثبت عادی و اختیاری بود یعنی مردم در ثبت اختیار داشتن و چون حالت اختیاری بود استقبال از آن نشد.

۲- ثبت عمومی ( اجباری) : که مردم را مجبور کرد به ثبت اسناد خود. و دارای ضمانت اجرایی است و اگر کسی ملک خود را به ثبت نرساند هیچ دفتر اسناد رسمی هیچ معامله ی نسبت به آن سند نمی تواند داشته باشد.(م ۴۶,۴۷,۴۸ ق.ث) نکته: اگر مردم در مدت قانونی ملک خود را به ثبت نرسانند هزینه ثبت دو برابر میشود. نکته: اگر معامله ی در بنگاه انجام شده باشد هیچ دفتری نمیتواند آن سند را مورد معامله قرار دهد. اهداف ثبت اسناد و املاک :

۱- اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد نهایتاً باعث صدور سند مالکیت خواهد شد طبق ماده (۲۲ ق.ث. ) , دولت کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت به نام آن شخص است و سند رسمی از حکم دادگاه بالاتر است.

۲- با ثبت ملک دیگر میل پیدا نخواهندکرد که ملکشان را به چند نفر بفروشند و اسناد مالکیت معارضی در جامعه بوجود بیاید چرا که اداره ثبت اسناد و املاک بانک اطلاعاتی املاک است همه ی املاک شماره گزاری می شود دارای پرونده ثبتی است آخرین مالک ملک مشخص است و دفاتر اسناد رسمی با پرسش از ادارات ثبت که مالکیت این ملک متعلق به چه کسی است به راحتی مبادرت به انجام معامله می کنند.

۳- با ثبت ملک و ثبت معاملات برای اقرارها , معاملات توسط این دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت ,دلایل بسیار محکم و قوی تهیه میشود که در دادگاه حرف اول را خواهد زد . می دانیم که در روابط قضایی تهیه دلیل کاری بسیار مشکل است و کسی که سند مالکیت یا سند معامله رسمی در ید دارد دارای خیال آسوده است چون سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد. سابقاً به اسناد ملکه دلایل می گفتند و اداره بسیار وسیع به نام اداره امور اسناد صرفاً به مباحث اسناد رسیدگی می کرد. در سال ۶۸ شورای نگهبان یک نظریه ارائه داد و ق.م اصلاح شد و حال این سند با این اهمیت را بوسیله شهادت که بینیه شرعی است می توان باطل کرد.

۴- ق.ث بیشتر به جنبه های حقوقی توجه دارد ولی جنبه های مالی نیز دور از ذهن نیست لذا با ثبت املاک و ثبت معاملات , حق ثبت هنگفتی به خزانه دولت واریز می شود در بعضی از آمارها حق ثبت از صادرات غیر نفتی ایران بیشتر می شود.

*ماده ۱ ق.ث

در هر حوزه ابتدای به اقتضای اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسنادو املاک تاسیس میشود که ممکن است هر ادراه یا دایره دارای شعبی باشد این حوزه ابتدای یعنی حوزه قضایی.( تعریف شعبه: در هر اداره ی اگر یک قسمتی به یک کار مخصوصی بپردازد آن قسمت را شعبه گویند. مثلا شعبه اجرای اسناد رسمی یعنی اگر کسی مهریه ی را بخواهد وصول کند اجرایه صادر شده و به این شعبه مراجعه میشود. چون مهریه سند لازم الا جراست مثل چک. تعریف دایره: مجموع چند شعبه و مجموع چند دایره را اداره نامند.)

قسمت های اداره ثبت:۱- املاک ۲- اسناد

۱.املاک: در ادرات ثبت اسناد و املاک هر شهرستانی ادغام میشود.

۲.اسناد: تفویض شده است به دفاتر اسناد رسمی ازدواج ( مسئولین این دفاتر کارمند دولت نیستند ولی تابع مقررات دولت هستند)

اداره ثبت اسناد ابتدائاً جزء وزارت عدلیه ( دادگستری ) بود در سال ۱۳۳۲ به صورت یک اداره کل در آمد و تا سال ۱۳۵۲ به این صورت بود بعد از انقلاب تابع شورای عالی انقلاب شد و نهایتآ در بازنگری قانون اساسی جزء قوه قضایه قرار گرفت ودر حال حاضر رئیس سازمانی ثبت زیر نظر قوه قضایه است.

نکات:۱- در اداره ثبت کارشناسان به نام نمایندگان ثبت معروف هستند وجود دارد. در ادارات ثبت ابزار کار یک سری دفاتر قانونی است که در ماده ۷ و آیین نامه ۱۲ دفتر قانونی تعریف شده است این دفاتر است که به اسناد معاملات, شرکت ها و غیره , نکاح , طلاق جنبه رسمی میدهد. مثل دفتر اسناد رسمی یا دفتر گواهی امضاء.

۲- هر سازمانی یک محل استقراری دارد , ادارات ثبت و دفاتر در هر شهرستانی برای انجام کار مراجعین ایجاد شده است.

دفتر ثبت معاملاتی چیست؟

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

منوی اصلی

منوی فوتر

 • شناسه : 11126
 • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷
 • 6512 بازدید

آثار ثبت ملک در دفتر املاک

آثار ثبت ملک در دفتر املاک همین که ملکی طبق مقررات در دفتر املاک ثبت شد با توجه به ماد ٢٢‏ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده ‏یا ملک مزبور […]

آثار ثبت ملک در دفتر املاک

همین که ملکی طبق مقررات در دفتر املاک ثبت شد با توجه به ماد ٢٢‏ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده ‏یا ملک مزبور از مالک رسمی به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.
در این ماده ‏از واژه ‏دولت به معنی اعم آن؛ یعنی حاکمیت استفاده ‏شده ‏است.
از آنجایی که سند مالکیت مطابق مندرجات دفتر املاک صورت می گیرد؛ چنانچه بین مندرجات سند مالکیت و دفتر املاک اختلاف و تفاوتی باشد، دفتر املاک ملاک تشخیص و رفع اختلاف خواهد بود.
ثبت ملک در دفتر املاک شامل ثبت املاک موقوفه هم می شود که در این صورت ملک موقوفه هم در دفتر املاک ثبت می شود و هم در دفتر ثبت موقوفات.
در خصوص ملک موقوفه با توجه به ماده ۵٩٧‏ قانون مدنی مقرر می د‏ارد: تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیبت. همچنین طبق ماده ۶۴ قانون مدنی: وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد؛ نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد و خواه جزایی. ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشانه خاتمه جریان ثبتی می باشد. پس از ثبت ملک در دفتر املاک کلیه اسناد مربوط به معاملات راجع به ملک ثبت شده و حقوق ثبت نشده در دفتر املاک باید به ثبت رسمی برسد (ماده ۴۶ قانون ثبت). همچنین اسناد عادی راجع به معاملات املاک ثبت شده نیز باید به ثبت برسد، چنانچه به ثبت رسمی نرسد ارزش و اعتبار قانونی ندارد و در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود و مراجع مذکور حق ندارند بدان ترتیب اثر دهند (ماده ۴٨‏ قانون ثبت). چنانچه نسبت به املاک ثبت نشده معامله رسمی انجام و یا وصیت نامه رسمی نسبت به املاک مزبور تنظیم شود؛ خلاصه آن نیز همانند خلاصه معامله راجع به املاک ثبت شده باید به اداره ثبت ارسال شود ولیکن خلاصه مزبور در دفتر املاک به ثبت نخواهد رسید زیرا هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده تا در ذیل ثبت مزبور نقل و انتقالات راجع به آن نیز به ثبت برسد، دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ بلکه خلاصه مزبور به بایگانی محل ارسال می شود تا در پرونده ثبتی ملک مزبور ضبط گردد.
البته قانون مدنی در ماده ١٨٣‏، عقد را این گونه تعریف می کند که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد و در ماده ١٩٠‏ قانون مذکور شرایط اساسی صحت معاملات را ١‏- قصد و رضای طرفین ٢‏- اهلیت طرفین ٣‏- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴‏- مشروعیت برای معامله می داند و در ماده بعد تحقق عقد را منوط به قصد انشاء دانسته به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند؛ همچنین در باب سوم قانون مدنی که در خصوص عقود معینه و فصل اول آن به بیع اختصاص دارد، در ماده ٣٣٨‏ (قانون مدنی) بیع را تملیک عین به عوض ،معلوم تعریف نموده است و در نهایت در ماده ٣٣٩‏ (قانون مدنی) می گوید: پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود و حتی ممکن است به داد و ستد نیز واقع گردد.
از مجموعه مواد معنونه به ابن نتیجه می رسیم که قانون مدنی توافق دو اراده را چه در خصوص اموال منقول و چه اموال غبر منفول با عنایت به سابر شرایط مدرک می داند، حتی برای کتابت به صورت عادی و غیر عادی و غیر رسمی نیز قانع به موضوعیت نمی با شد. لیکن فانون به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلآ در دفتر املاکثبت شده با شد و همجنبن در نقاطی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی برای کلیه عقود و معاملات راجع به عین با منافع اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد، صلحنامه و هبه نامه را به عنوان ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اجباری دانسته است. این گونه موارد در ماده ۴٨‏ قانون ثبت اشعار می دارد: سندی که مطابق مواد قانونی باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ بک از ادارات و محاکم پذیرفنه نخواهند شد؛ اما با توجه به نظر شورای نگهبان، محاکم در رسیدگی به دعاوی طرح شده به ا‏سناد عادی نیز عنابت می نمایند که در هنگام ثبت ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت مورد توجه و عمل واقع شود.
نکته: در رویه قضایی طبق ماده ٢٢‏ قانون ثبت، مالک کسی است که ملک به نام او در دفترخانه املاک به ثبت رسیده باشد.
نکته: در رویه قضایی به موجب قانون ثبت، دولت کسی را که ملک به او انتقال داده شده و در دفتر ثبت اسناد ثبت شده باشد به عنوان مالک می شناسد. در صورتی می توان به مالکیت چنین شخصی خدشه وارد کرد که ثابت شود ملک برخلاف قانون به اسم او ثبت شده است.
‏نکته. بنا بر حکم این ماده و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره ۴٣‏ تاریخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ اگر تاریخ سند عادی انتقال ملک بر تاریخ سند رسمی مقدم باشد، در این صورت حکم به تنفیذ معامله واقع شده با سند عادی انتقال ملک، بر تاریخ وقوع معامله آن سند مقدم بر تاریخ سند رسمی مقدم بوده است، البته به این شرط که در آن نقاط ثبت اسناد معاملات اجباری نشده باشد که در این صورت حکم به تنفیذ معامله با سند عادی موخرالتاریخ صحیح خواهد بود.

دفتر کل در حسابداری چیست ؟ آموزش ثبت دفتر کل

یکی از زیرمجموعه‌های سیستم‌ حسابداری، دفتر کل در حسابداری است که از آن جهت تهیه و تنظیم نمودن صورت‌های مالی و ترازنامه کمک گرفته می‌شود. واحدهای تجارتی هر شرکت و کسب و کار، اگرچه ممکن است از انواع مختلفی از دفاتر در حوزه کاری خود استفاده نمایند، اما هر واحد تجاری موظف است که یک دفتر کل داشته باشد که این دفتر شامل تمامی حساب‌های دارایی، بدهی و حساب‌های حقوق صاحبان سهام است. از اصلی ‌ترین کاربردهای دفتر کل، مرتب نمودن و خلاصه کردن رویدادهای مالی رخ داده است که نحوه ثبت نمودن آن به شیوه حساب‌های بدهکار و بستانکار است.

مطابق با قانون تجارت، صاحبان مشاغل و کسب و کارها، می‌بایست تمامی رویدادهای مالی خود را پس از اینکه در اسناد حسابداری ثبت نمودند و توسط مدیریت مورد تایید قرار گرفت، در محل مناسبی که توسط قانون تعیین شده است ثبت و نگه داری نمایند که این‌ها همان دفاتر قانونی حسابداری هستند که به صورت پلمپ هستند، به همین دلیل صحیح درج نمودن در دفاتر حسابداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نباید هیچ گونه خطا و اشتباهی در آن رخ دهد. همچنین در صورتی که شرکتی دفاتر حسابداری را دریافت و تکمیل ننماید جریمه خواهد شد. از این رو با توجه به اهمیتی که دفتر کل در حسابداری دارند قصد داریم که در مقاله پیش رو به طور جامع و کامل تمامی مباحث مربوط به دفاتر قانونی و به ویژه دفاتر کل حسابداری را شرح دهیم.

تعریف دفاتر حسابداری یا دفاتر قانونی

در خصوص دفاتر حسابداری یا دفاتر قانونی، به طور کلی می توان گفت دفاتر حسابداری در حسابداری از فعالیت های اولیه و اساسی است که حسابداران باید بر آن مسلط شده و آشنایی کامل داشته باشند. هر حسابدار باید تحت نظارت مدیران مالی به صورت روزانه اسناد و اطلاعات حسابداری شرکت و سازمان خود را در این گونه دفاتر قانونی ثبت نماید.

لازم است که تمامی رویدادهای مالی ابتدا در اسناد حسابداری ثبت گردند و پس از بررسی و تایید شدن از جانب مدیریت مجموعه، در مرحله بعدی در دفاتر حسابداری و قانونی نیز ثبت شوند. از آن جا که دفاتر حسابداری توسط قانون تهیه و تنظیم می‌گردند و در اختیار شرکت‌ها قرار داده می‌شوند، از این رو به دفاتر حسابداری، دفاتر قانونی هم گفته می‌شود.

انواع دفاتر حسابداری یا قانونی

انواع دفاتر حسابداری یا قانونی که طبق ماده 6 قانون تجارت وضع گردیده‌اند به شرح زیر هستند:

از بین دفاتر قانونی ذکر شده در بالا، تنها تهیه نمودن دفتر کل و دفتر روزنامه ضرورت دارد و دفاتر دارائی و کپیه جزو موارد اختیاری هستند. در طبقه بندی دیگری دفاتر حسابداری در دو دسته اصلی زیر جای می‌گیرند:

دفاتر رسمی یا قانونی:

دفاتر رسمی که به آن دفاتر قانونی نیز گفته می‌شود، همان گونه که از آن نام آن پیداست، لازم و ضروری است که حتما تهیه و تنظیم آن‌ها مطابق با قانون صورت گیرد و در صورتی که تنظیم آن‌ها مطابق با قوانین و مقررات تعیین شده نباشد، مورد قبول نبوده و مشمول جریمه هم خواهند گردید. این گونه دفاتر خود به دودسته دفتر کل و دفتر روزنامه طبقه بندی می‌گردند.

دفاتر غیر رسمی یا کمکی:

برخی از دفاتر الزام قانونی ندارند و برای سازمان امور مالیاتی ضروری نیستند. دفاتر حسابداری غیر رسمی یا کمکی تنها برای یاری رساندن به حسابداران و مدیران مالی به کار می روند تا دقت در کار افزایش یافته و فعالیت ها و امور حسابداری سهل تر و آسان تر انجام گیرند. این امر کمک می نماید تا تدوین اظهارنامه‌ها و تکالیف مالیاتی با سرعت و دقت بالاتری صورت گیرد. دفتر معین جزو معروف ترین دفاتر غیر رسمی است. دفتر تامین نیز نمونه دیگری از دفاتر غیررسمی یا کمکی است.

دفتر کل در حسابداری چیست ؟

همان طور که گفته شد یک نمونه از دفاتر حسابداری، دفتر کل است که به دلیل اینکه به مسائل مالی و اقتصادی شرکت‌ها و موسسات نظم می‌دهد، از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا به دلیل این نظمی که دارد در پایان هر دوره مالی می تواند کمک شایانی در مورد مسائل مالی به شما کند. در واقع حساب ها پس از این که طبقه بندی می‌گردند، به صورت مجزا در دفتر کل نگهداری می شوند. مطابق با قوانین تجارت در کشور ایران استفاده نمودن از دفتر کل به صورت کارت مجاز نیست بلکه تنها به صورت صفحاتی از یک دفتر قابل ارائه هستند.

در یک سیستم حسابداری بخشی وجود دارد به نام دفتر کل که برای تهیه، تدوین و تنظیم صورت های مالی و یا ترازنامه از آن استفاده می گردد. یادآور می گردیم شیوه نگارش اطلاعات و داده های مالی در دفاتر کل همانند ترتیب و شیوه ثبت اطلاعات در ترازنامه است.

دفتر کل به چه شیوه‌ای نوشته می‌شود؟

هر صفحه در دفتر کل به یک حساب اختصاص داده می‌شود که رویدادهای رخ داده در رابطه با آن حساب در آن صفحه ثبت می‌گردد. مثلا مشخص می‌گردد که آن حساب خاص در چه تاریخی بدهکار و در چه تاریخی بستانکار گردیده است و مانده نهایی به چه میزان است. لذا دفتر کل شامل ستونی برای تاریخ، ستونی جهت شرح حساب، ستون بستانکار دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ و ستونی جهت نشان دادن مبلغ باقی مانده است. لازم است ذکر گردد که پس از ستون شرح حساب معمولا ستون کوچکی تحت عنوان ستون عطف وجود دارد که در آن شماره صفحه دفتر روزنامه که در آن رویداد مالی رخ داده است درج می‌گردد.

فرم حساب‌های دفتر کل از چه بخش های تشکیل شده است؟

دفتر کل عموما یک فرمT شکل است، یعنی این که از چندین ستون تشکیل شده است که در زیر هر ستون حساب‌ها آورده می‌شوند. لازم است جهت ثبت و درج نمودن حساب‌ها در دفتر کل، قوانین و مقررات تعیین شده مد نظر قرار داده شود. هر حساب در یک صفحه از دفتر کل درج می‌گردد که علاوه بر حساب می‌بایست تمامی جزئیات و رویدادهای مربوط به آن از جمله تاریخ بدهکار و بستانکار شدن و … در آن درج شود.

نام اصلی حساب: نام و شماره اصلی حساب می‌بایست در بالای صفحات هر حساب دفتر کل نوشته شود.

ستون درج تاریخ: بعد از این که حساب‌ها در دفتر روزنامه ثبت گردیدند، در واقع تاریخ ثبت به عنوان تاریخ وقوع معامله در نظر گرفته می‌شود. ستون درج تاریخ هم خود به دو زیر ستون مجزا تقسیم می‌گردد که در یکی از ستون‌ها روز و در ستون دیگر ماه درج می‌شود.

شماره دفتر روزنامه یا ستون عطف: در ستون عطف، شماره صفحه‌ای از دفتر روزنامه درج می‌گردد که رویداد مالی در آن نوشته شده است. در واقع در مقابل هر کدام از موارد درج شده ، شماره صفحه مربوط به آن در دفتر روزنامه باید نوشته شود.

بخش شرح حساب: در بخش شرح حساب می‌بایست به صورت کوتاه و مختصر، شرحی از معاملات در این بخش درج گردد. لازم به ذکر است که حسابداران قادر هستند که تنها عبارت ” به شرح دفتر روزنامه ” را در این ستون درج نمایند.

بخش مبلغ: در بخش مربوط به مبلغ، مبالغ بدهکار و بستانکار در دو ستون درج می‌گردند.

ترتیب و نحوه آوردن حساب‌ها در دفتر کل

نحوه و ترتیب وارد کردن حساب‌ها در دفتر کل به همان ترتیبی است که صورت‌های مالی تهیه و تنظیم گردیده‌اند. به این صورت که ابتدا حساب دارایی وارد شده و به دنبال آن حساب‌های بدهی، سرمایه ملک، برداشت مالک، درآمدها و هزینه‌ها درج می‌گردند. لازم به ذکر است که به منظور راحتی دسترسی به حساب‌ها، تمامی حساب‌ها شماره گذاری می‌گردند.

قوانین مربوط به دفاتر کل حسابداری

ماده 5 آئین نامه دفاتر موضوع( ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم)

عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه مطابق با سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها در صفحات مخصوص دفتر کل درج و ثبت می‌گردد، بدین صورت که این امکان وجود داشته باشد که تنظیم صورت سود و زیان و ترازنامه هم در صورت نیاز انجام گیرد.

ماده 8 قانون تجارت

در واقع تاجر می‌بایست تمامی معاملات مربوطه و انجام شده را حداقل هفته‌ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج نموده و انواع مختلف آن را تشخیص داده و تفکیک نموده و پس از جداسازی آن‌ها، هر نوع از آن در صفحه مخصوص به خود در دفتر کل به صورت خلاصه‌وار ثبت نماید.

در چه صورت دفتر کل ممکن است رد شود؟

دفاتر قانونی از جمله دفتر کل در حسابداری در صورتی که با الزامات قانونی منطبق نبوده و موارد قانونی تعیین شده را رعایت نکرده باشند ممکن است از نظر کارشناس مالی مربوطه تایید نشده و پذیرفته نگردد که اصطلاحا به آن ” رد دفاتر” گفته می‌شود. از جمله مواردی که ممکن است موجب رد شدن دفتر کل گردد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • استفاده نمودن از دفاتر سال‌های قبل
 • ثبت نمودن اطلاعات غیر واقعی و غلط
 • ثبت نکردن فعالیت و اطلاعات مربوط به دیگر شعب شرکت مربوطه
 • عدم ثبت نمودن یک یا چند فعالیت
 • تراشده شدن، پاک شدن، محو شدن و مخدوش شدن مندرجات دفتر
 • خارج شدن دفتر از پلمپ و فاقد یک یا چند برگ بودن
 • سفید گذاشتن بیش از حد یا کامل صفحات دفتر

جریمه‌های مربوط به دفاتر کل در حسابداری

عدم ارائه نمودن دفاتر قانونی دارای جریمه‌ای معادل 20 در صد مالیات است، همچنین در صورتی که دفاتر قانونی رد گردند، جریمه‌ای معادل با 10 در صد مالیات را مشمول خواهند گردید.

پلمپ دفاتر قانونی چیست؟

هر شرکت، مجموعه و سازمانی که ملزم به پرداخت مالیات در حوزه کاری خود است، وظیفه دارد که از طریق وب سایت اداره ثبت شرکت ها، دفاتر قانونی سال جاری را در سال قبل پلمپ نموده و در این دفاتر تمام رویدادهای مالی سال جاری شرکت خود را ثبت نماید و بعد از اینکه تمامی رویداده را ثبت و تکمیل نمود، در موعد رسیدگی به اداره امور مالیاتی تحویل گردد. همچنین مودیان موظفند که در اظهارنامه‌ای که به سازمان امور مالیاتی ارسال می کنند، تعداد و شماره ثبت دفاتر قانونی که برای ارسال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند را ذکر نمایند.

زمان اقدام جهت اخذ دفاتر کل حسابداری

زمان اقدام جهت اخذ دفاتر کل حسابداری مربوط به هر سال مالی، سال قبل از آن یعنی قبل از شروع سال مالی جدید است، و در صورتی که بعد از این زمان جهت اخذ دفاتر قانونی پلمپ شده اقدام گردد، جریمه شامل می‌گردد. همچنین در صورتی که صفحات دفتر زودتر از این موعد اتمام گردند نیز می‌توان سریع‌تر جهت اخذ این دفاتر اقدامات مربوطه را انجام داد.

علت نیاز به دفتر کل در حسابداری

دسترسی به تمامی اطلاعات حساب‌های درج شده در دفتر روزنامه امکان پذیر نیست، از این رو جهت رفع نمودن این امر از دفتر کل استفاده می‌گردد. در واقع ساختار دفتر کل به گونه‌ای است که با انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل، به راحتی می‌توان به اطلاعات مورد نیاز مربوط به هر رویداد مالی دسترسی پیدا نمود. از جمله مواردی که علت نیاز به دفتر کل در حسابداری را نشان می‌دهد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • نشان دهنده وضعیت هر یک از حساب‌ها از نظر بدهکاری، بستانکاری و مانده حساب
 • سند رسمی جهت کاهش دادن اشتباهات حسابداری در رابطه با عدم ثبت معاملات و رویدادهای مالی و یا ثبت تکراری آن‌ها و چک نمودن آن‌ها مطابق با نیاز است.
 • نشان دهنده کلیه جزئیات مربوط به یک رویداد مالی از قبیل تاریخ، میزان معامله صورت گرفته، نام طرف معامله، میزان بدهکاری و بستانکاری.
 • طبقه بندی نمودن اطلاعات مالی به ترتیب تاریخ و سهولت دسترسی‌ به اطلاعات

علت اهمیت دفتر کل در حسابداری

همان طور که شرح داده شد، در دفتر کل برای هر حساب خاص، یک صفحه اختصاص داده می‌شود تا تمام رویدادهای مالی مربوط به آن حساب که در دفتر روزنامه ثبت گردیده‌اند به ترتیب تاریخ وقوع رویداد مالی، به صفحه مختص خود در دفتر کل منتقل گردد. لذا با توجه به اینکه تمامی حساب‌های یک شرکت یا مجموعه اقتصادی به صورت مجزا در دفتر کل ذکر شده، این دفتر قانونی را می توان جزو یکی از پراهمیت‌ترین دفاتر قانونی شرکت‌ها و موسسات در نظر گرفت. انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل برای هرکسی می‌تواند دارای زمان متفاوتی باشد و مطابق با حجم اطلاعات مجموعه، به صورت هفتگی، ده روز یک بار یا دو هفته یک بار و … باشد.

سخن پایانی

با پیشرفت تکنولوژی و تمایل به سرعت هر چه بیش‌تر و پیچیدگی هر چه کم‌تر در تمامی جنبه‌های دنیای این روزها از جمله حوزه حسابداری، استفاده نمودن از نرم افزارهای حسابداری مربوطه کمک بسیار شایان توجهی جهت صرفه جویی در وقت و هزینه است. در رابطه با دفاتر کل حسابداری هم می‌توان از نرم افزارهایی که به این منظور تعبیه شده اند استفاده نمود و به جای ثبت دستی در دفاتر مختلف حسابداری، جهت ثبت نمودن حساب‌ها از این گونه نرم افزارها کمک گرفت.

دفتر ثبت معاملاتی چیست؟

معامله مى‌باشد قید شود؛

 • هرگاه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه به تجارت خارجى اشتغال داشته باشد باید معین نماید که واردکننده است

یا صادرکننده یا حق‌العمل‌کار یا هر سه .

نکته: هر تاجرى به استثناى کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگرى را که وزارت عدلیه به موجب نظام‌نامه،

قائم‌مقام این دفاتر قرار مى‌دهد را داشته باشد.

ثبت دفتر تجاری

پس تهیه و تنظیم اظهارنامه و درج نکات، به ثبت دفتر تجارى تحویل مى‌شود. آنگاه متصدى دفتر مکلف است

ظرف ده روز مفاد اظهارنامه را در دفتر خود ثبت و روى هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ و اسم ثبت دفتر تجارى

را قید کند و یک نسخه را با تصدیق به اینکه اظهارنامه به ثبت رسیده است امضاء و مهر ‌نماید و به اظهارکننده

تحویل دهد و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانى ارسال کند. سپس تاجر یا نماینده او براى گرفتن پروانه تجارتى

مى‌تواند به وزارت بازرگانى و یا اطاق بازرگانى مراجعه کند و با ارائه آن تقاضاى صدور کارت بازرگانى نماید.

براى این منظور باید مدارک لازم را اعم از عکس و کپى شناسنامه و برگ عدم سوء‌پیشینه و سایر مدارکى که

براى این موضوع لازم است تهیه نماید و با مبلغى که براى صدور کارت بازرگانى تعیین گردیده است به‌ حساب

مربوطه واریز کند، تا در مورد صدور کارت بازرگانى وى اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

سامانه تخصصی ثبت شرکت و ثبت علائم تجاری (های ثبت) یک شرکت معتبر که شامل کارشناسان مجرب در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند، کارت بازرگانی، اخذ جواز، تغییرات شرکت ، طراحی سایت وخدمات مربوط می باشد و آماده ارائه خدمات به صورت تضمینی به مشتریان محترم خواهد بود. هدف ما ارئه خدمات VIP و مشاوره رایگان به مدیران محترم شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری با بهره گیری از بهترین فناوری های اطلاعاتی، ارتباطی، اتوماسیون و نیروهای انسانی متخصص و کارآمد است.

آدرس : تهران خیابان حقاني خیابان آفريقا به سمت میدان آرژانتين نبش خیابان ٢٥پ٦٢ واحد c1

دفتر ثبت معاملاتی چیست؟

صفر تا صد صورت معاملات فصلی (گزارش فصلی) را اینجا بخوانید

مالیات

سازمان امور مالیاتی، میزان مالیاتی که هر شرکت باید بپردازد را بر اساس رویدادهای مالی آن شرکت تعیین می‌کند.

رویدادهای مالی نیز باید توسط شرکت در فرم‌های مربوطه تکمیل و به سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا این سازمان بر اساس این مدارک (دفاتر روزنامه، دفتر هزینه و درآمد، صورت حساب سود و زیان و غیره) وضعیت مالیاتی شرکت را تعیین کند.

یکی از اقدامات مهمی که افراد مشمول مالیات باید انجام دهند ارسال فهرست معاملات فصلی در موعد مقرر قانونی است که در ادامه این مقاله قصد داریم به طور مفصل آن را مورد بررسی قرار دهیم.

صورت معاملات فصلی چیست؟

صورت معاملات فصلی با نام‌های دیگری از جمله گزارش فصلی خرید و فروش، گزارشات فصلی، معاملات فصلی خرید و فروش و دیگر موارد شناخته می‌شود.

تعریف گزارش معاملات فصلی به زبان ساده این است که صاحبان کسب و کار و مشاغل که خرید و فروش انجام می‌دهند، بر اساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم موظف هستند که صورت معاملات کلیه خرید و فروش‌های خود را طی یک گزارش به صورت فصلی (هر سه ماه یکبار) به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

به این صورت که این مودیان حقیقی و حقوقی بر اساس ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هر 90 روز یکبار باید فهرست معاملات فصلی یا گزارش فصلی را تکمیل کنند و در تاریخ تعیین شده به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

طبق ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم « اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند ».

در سال 94 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد و این متن با عنوان ماده 169 مکرر جایگزین آن شد: « ماده 169 مکرر: به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند، مکلف­اند بر اساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق ‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند .

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌ طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل 10‌درصد مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود ».

بنابراین همانطور که از متن این ماده قانونی مشخص است تمام افراد حقیقی و حقوقی باید خرید و فروش‌های خود را طی یک فصل به صورت گزارشی کامل به سازمان مالیاتی ارسال کنند.

تطابق گزارش خرید و فروش فصلی با دیگر گزارش‌ها

نکته قابل توجهی که در مورد گزارش معاملات فصلی وجود دارد تطابق آن با دیگر گزارش‌های ارسالی به سازمان امور مالیاتی است.

به صورت که گزارشی که با عنوان معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود نباید مغایرتی با مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی داشته باشد و در این سه گزارش باید مبالغ مورد معامله در خرید و فروش و درآمد یکسان باشد.

به بیان دیگر جمع درآمد و هزینه‌ها و مبالغ خرید و فروشی که در چهار گزارش فصلی به سازمان مالیاتی ارسال می‌شود باید با اظهارنامه مالیاتی که به صورت سالانه ارسال می‌شود مطابقت داشته باشد.

زمان ارسال گزارش معاملات فصلی

طبق قانون، حداکثر مهلت زمانی که برای ارسال گزارش معاملات فصلی در نظر گرفته شده، 45 روز پس از پایان هر فصل است.

به طور مثال آخرین مهلت ارسال گزارش معاملات فصلی برای پاییز 99 تا 15 دی ماه سال 99 می‌باشد.

هر سه ماه یکبار افراد مشمول باید مدارک مورد نیاز را از طریق سامانه تعریف شده سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

چه کسانی باید گزارش فصلی ارسال کنند؟

بر اساس قوانین و مقررات تعریف شده درباره معاملات گزارش فصلی، افرادی که مشمول این ماده قانونی می‌شوند و مکلف به ارسال گزارش خرید و فروش فصلی هستند به شرح زیر است:

 • تمام اشخاص حقیقی مشمول گروه اول آیین نامه ماده 95 قانون مالیات مستقیم
 • تمام اشخاص حقوقی
 • تمام اشخاص حقیقی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده
 • و تمام مشاغل خاصی که در فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 95 جدید قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره شده است.

نکته دیگری که وجود دارد این است که تا سال 1394 اشخاص حقیقی که تنها به انجام خدمات مشغول به کار بودند از انجام ارسال گزارش معاملات فصلی معاف بودند و نیازی به ارسال این گزارش از سوی آنها نبود؛ اما در اصلاحیه جدید این قانون مقرر شد که از فروردین ماه سال 1395 این گروه نیز اقدام به اجرای قانون کنند و گزارش معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

نحوه ارسال گزارش معاملات فصلی چگونه است؟

برای تسهیل در ارسال گزارش معاملات فصلی، سازمان امور مالیاتی کشور یک سامانه الکترونیکی را راه‌اندازی کرد تا مشمول این قانون بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری در موعد مقرر اقدام به ارسال گزارش فصلی کنند.

مشمولان فرصت دارند تا 45 روز پس از پایان هر فصل گزارشات خود را از طریق این سامانه به صورت آنلاین یا آفلاین ارسال کنند.

طبق توضیحات سازمان امور مالیاتی «روش برخط ( online ) برای آن دسته از مودیانی می‌باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیان، حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکات پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده‌اند. برای این دسته از مودیان با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم‌ها برحسب نوع اطلاعات فراهم می‌باشد».

همچنین در ادامه عنوان کرده «در روش غیر برخط ( offline ) مودیانی که از سیستم‌های رایانه‌ای خرید و فروش استفاده می‌نمایند، می‌توانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت و در قالب مذکور وارد (Import) نمایند، و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند ».

سامانه گزارش معاملات فصلی

پورتال ارسال گزارش معاملات فصلی

بنابراین تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون مکلفند فهرست معاملات فصلی خود را از طریق پورتال تعریف شده سازمان به آدرس الکترونیکی http://ttms 22 .tax.gov.ir/t 23 /UserPanel.aspx ارایه کنند.

مودیان با مراجعه به این سامانه، اطلاعات خرید و فروش و پرداخت قراردادها برای سال 1395 و ماقبل آن و همچنین اطلاعات خرید و فروش، دریافت و پرداخت قراردادها و صادرات و واردات و بیمه و حمل و نقل و اجاره را برای سال 1396 و بعد از آن به ثبت می‌رسانند.

همانطور که در توضیحات عنوان شد، در روش آنلاین افراد مشمول باید در سامانه ارسال صورت معاملات فصلی ثبت نام کنند تا برای دسترسی به سامانه یک کد کاربری و رمز عبور برای آنها ایجاد شود.

مودیان پس از ورود به سامانه اقدام به ثبت اطلاعات کنند و در نهایت نیز با تایید و ثبت نهایی اطلاعات، کد رهگیری مربوطه را برای پیگیری‌های بعدی دریافت کنند.

در روش آفلاین نیز نرم‌افزار مورد نظر را بر روی سیستم فروش نصب کرده و اطلاعات مورد نیاز را در آن ثبت کنید.

سخن پایانی

در مقاله به یکی از مباحث مهم در امور مالیاتی یعنی گزارش معاملات فصلی پرداختیم.

معاملات فصلی درواقع همان جزییات خرید و فروش صاحبان کسب و کار بوده که باید در قالب یک گزارش در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

در ابتدای این مقاله قوانین مربوط به گزارش معاملات فصلی را ذکر کردیم و همچنین عنوان کردیم که در صورت عدم ارسال این گزارش، افراد مشمول چه جرایمی خواهند شد.

در ادامه نیز دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ به مهلت ارسال این نوع گزارش و همچنین افراد مشمول اجرای آن اشاره کردیم.

نحوه ارسال گزارش معاملات فصلی در پایان این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و دو شیوه‌ای که سازمان امور مالیاتی در پورتال خود برای مودیان فراهم کرده است را شرح دادیم.

برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در این زمینه می‌توانید از مشاوره تخصصی الو بیزینس استفاده کنید و بهره‌ لازم را از آن ببرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.