استراتژی کاهش ریسکریسک و احتمال خطر ادراک شده عبارت است از یک عدم اطمینان در فضای خرید؛ جایی که ممکن است مصرف کنندگان در نظر بگیرند که خرید، اهمیت و نتایج جدی در رابطه با آنها یک اشتباه یا تصمیم نامناسب است. این عدم امنیت معمولا از نگرانی بر خسران اقتصادی یا ناقص بودن خدمات و ویژگی های موردنیاز کالا ناشی می شود. پیامدهایی که براثر تحلیل ذهنی پیش بینی شده و بر تصمیم تأثیرگذاری مستقیم دارد.

استراتژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام

هدف: سود و نحوه اندازه‌گیری آن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام و همچنین معیاری برای محاسبه ریسک شرکت است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل‌کنندگی ریسک سیستماتیک در استفاده از رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر ارزش بازار سهام می‌باشد.
روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش داده‌های 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1396 به شیوه داده‌های تابلویی و روش داده‌های اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا دو فرضیه تدوین و برای اندازه‌گیری مدیریت سود تعهدی از روش مک‌نیکولز و برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی از روش رویچودهری استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین رویکرد مدیریت سود تعهدی و واقعی با ارزش بازار سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد و شرکت‌ها از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام واقعی جهت تاثیر مثبت بر ارزش بازار سهام استفاده می-کنند و این موضوع ارتباطی با ریسک شرکت ندارد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده تاثیر متغیر ریسک سیستماتیک موجب کاهش ضریب متغیر مدیریت سود تعهدی و واقعی در رابطه با ارزش بازار سهام شده است. به عبارت دیگر سطح ریسک سیستماتیک شرکت اثر تعدیل‌کنندگی بر رابطه میان رویکردهای مدیریت سود و ارزش بازار سهام نداشته است. عدم کارایی بازار سرمایه و ناتوانی سرمایه‌گذاران در تحلیل و تفسیر درست محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ریسک شرکت از یکسو و توانایی و فرصت‌طلبی مدیران جهت دستکاری در سود و تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران موجب استراتژی کاهش ریسک شده تا ریسک سیستماتیک تاثیری در انتخاب رویکردهای مدیریت سود نداشته باشد.
دانش‌افزایی: در این پژوهش برای نخستین بار است که نقش ریسک سیستماتیک در انتخاب رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر عملکرد و ارزش بازار سهام مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر آن یافته‌های پژوهش حاضر درصدد است دلایل عدم توجه به ریسک سیستماتیک را از منظر سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها

 • مدیریت سود تعهدی
 • مدیریت سود واقعی
 • ریسک سیستماتیک
 • بازده غیرعادی سهام
 • ارزش بازار سهام

عنوان مقاله [English]

Companies’ Strategies towards the Selection of Earnings Management Approaches: Risk Reduction or Increased Stock Market Value

نویسندگان [English]

 • mohamad firouzian nezhad 1
 • mohamad ramezan ahmadi 2
 • alireza jorjorzadeh 3
 • Ahmad kaab omeir 4

1 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz

Purpose: Earnings and its measurement methods are among the most important determinants of the stock market value and the measures of calculating the corporate risk. As a result, increasing the modifications in the future earnings heightens the risk, affecting the investors’ decisions. Therefore, analyzing the moderating role of systematic risks in using the earning management approaches for influencing the stock market value was the overarching purpose of this is to research.
Methods: Data collected on 131 listed companies from 2008 to 2017 was tested using the panel data method and the fixed effects method to test the research hypotheses. To this end, two hypotheses were formulated and the McNichols was used to measure the accrued earnings. The Roychowdhury method was used to measure the real earnings.
Results: The findings from this research showed the positive and significant relationship between the accrued and real earning management approaches and the stock market value. Besides, companies use the optional accrued and real earnings approach to positively affect the stock market value, which is not associated with the corporate risk.
Conclusions: Based on the present research results, the variable effect of the systematic risk reduces the variable coefficient of the accrued and real earning management in relation to the stock market value. In other words, the corporate systematic risk does not have a moderating effect on the relationship between the earning management approaches and the stock market value. The capital market inefficiency and investors’ failure to correctly analyze and interpret the information in financial statements and corporate risks, as well as managers’ ability and opportunistic attempts to change the earning data and the investors’ expectations, have suppressed the effect of systematic risks on the selection of the earning management approaches.
Contribution: In this research, the role of the systematic risk in the selection of the earning management approaches for influencing the stock market value and performance is researched for the first time. Furthermore, the findings from the present research may explain the reasons for the company managers and investors’ negligence in taking systematic risk into account.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Earning Management
 • Real Earning Management
 • Systematic risk
 • Stock Market Value

مراجع

انصاری، عبدالمهدی، و خواجوی، حسین(1390). بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبتهای مالی. پژوهش­های حسابداری مالی،(2): 33-49.

افلاطونی، عباس(1392).تجزیه و تحلیل آماری با EVIEWS در تحقیقات حسابداری و مدیرت مالی. چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

آشتاب، علی، و حقیقت، حمید و کردستانی، غلامرضا(1397). مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت­های بحران زده و شرکت­های سالم، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 8(30): 345- 362.

برادران حسن زاده، رسول. و محرومی،رسول(1396). تاثیر افشای ریسک بر پیش­بینی قییمت سهام به­وسیله سود و ارزش شرکت­ها، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 19: 189-209.

بولو، قاسم، و لطفی، نسیم(1393). مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی جاری و غیرحاری عملاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(44):1- 35.

تجویدی، الناز، و عامری، حسین(1397). بررسی اثر بازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلندمدت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری،(29): 23-38.

ثقفی، علی(1392). نظریه­های حسابداری، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

ثقفی، علی، و بولو، قاسم(1388). هزینه حقوق صاحبان سهام و هموار سازی سود. تحقیقات حسابداری و حسابررسی،(2): 4-29.

جرجرزاده، علیرضا، و نیکبخت نصرآبادی، زهرا(1396). تاثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی،(31): 91-104.

حساس­یگانه، یحیی، و باریری، سمانه(1396). نقش پراکندگی بازده در تفسیر ناهنجاری های اقلام تعهدی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،(33): 33- 52.

رضازاده، جواد، و ظاهری، شریف(1391). اقلام تعهدی اختیاری، ریسک سیستماتیک و ناتوانی مالی شرکت. دانش حسابدرای مالی، 4: 27-40.

شمس زاده، باقر، سیف، علی اصغر، و داود آبادی فراهانی، حسن(1395). بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابررسی و شرکاء حسابررسی با کیفیت حسابررسی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری مالی، (1): 135-156.

قائمی، محمد حسین، مرادی پور، مصطفی و کریمی، محمد.باقر(1391). تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه غاملی فاما- فرنچ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10(35): 93-106.

محمود آبادی، حمید، و زمانی، زینب(1395). بررسی رابطه بین رسک پذیری شرکت و عملکرد استراتژی کاهش ریسک مالی آتی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، (19): 141- 170.

مهرانی، ساسان و اسدی،قربان و گنجی،حمیدرضا(1393). رابطه بین کیفیت سود، هموار سازی سود و ریسک سهام، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 42، 117-139.

نصیری، محمد، و حسن نژاد، محمد(1397). بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت های واقعی و تاثیر آن بر آگاهی و ادراک سرمایه گذاران، تحقیقات حسابدرای و حسابررسی،(39): 149-166.

نمازی، محمد و همکاران(1396). تاثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی. بررسی­های حسابداری مالی و حسابرسی،(34): 1-30.

یعقوب نژاد، احمد، و بنی مهد، بهمن، و شکری، اعظم(1391). ارائه الگو برا یکشف سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، 25: 1-16.

استراتژی کاهش ریسک

بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ادراک شده مصرف کننده

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر
دوره ۲، شماره ۲، بهار ۹۵

معصومه خلیل زاده * (الف) – پیمان غفاری (ب)

در دنیای پر رقابت امروز که سرعت ورود رقبای جدید و عرضه محصولات متنوع بسیار بالاست، داشتن شناخت و آگاهی لازم از نحوه واکنش مصرف کنندگان نسبت به محصول و ارائه راهکارها و ویژگیهایی برای متمایز کردن کالا و خدمات جهت کاهش مخاطره و افزایش احتمال خرید مصرف کننده ها امری بدیهی و لازم به نظر می رسد.
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ادراک شده مصرف کننده بر اساس ۵متغیر شهرت برند ، کیفیت ، قیمت ،سطح اطلاعات مثبت و خدمات پس از فروش با روش علی انجام گردید . پس از ارائه چارچوب کلی تحقیق ۵ فرضیه تدوین و برای آزمون فرضیات ارائه شده ۳۰۶ پرسشنامه شامل ۲۳سوال طراحی و در شهر خرم آبادتوزیع گردید.این جامعه در بر گیرنده استفاده کنندگان از برند دل می باشد .فرضیه های مطرح شده از طریق تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL تأییدگردیدند. پس از تحلیل نتایج ، پیشنهاداتی در خصوص نتایج تحقیق، ارائه شده است.

واژگان کلیدی: استراتژی های کاهش ریسک ، ریسک ادراک شده مصرف کننده، لپ تاپ دل

کاهش ریسک در بورس

همچون همه بازارهای مالی، بازار بورس نیز دارای ریسک است. با وجود اینکه هیچ‌کس تمایلی به ضرر و ریسک غیرمنطقی ندارد، اما برای کسب سود باید به صورت مدیریت شده ریسک کرد. بنابراین سوالی که ممکن است ذهن بسیاری از شما را درگیر خود کند این است که چه طور می‌توانیم با کاهش ریسک در بورس سرمایه‌گذاری موفقیت آمیزی داسته باشیم. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید تا متوجه شوید چگونه می‌توان تا حد امکان ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش داد.

کاهش ریسک در بورس به چه معناست؟

پیش از بررسی مفهوم کاهش ریسک در بورس باید به چیستی ریسک در بازارهای مالی بپردازیم. در بازارهای مالی ریسک به معنی نوسانات بازدهی مورد انتظار است. به زبانی ساده اختلاف میان میزان بازده واقعی و بازده مورد انتظار را ریسک می‌نامیم. به همین دلیل زمانی که از ریسک بازار بورس یا یک سهم سخن می‌گوییم، در واقع درمورد اختلاف احتمالی بازدهی آن صحبت می‌کنیم. اما سوال اصلی این است که کاهش ریسک چیست؟ کاهش ریسک در بورس اساسا به فرآیند تشخیص، شناسایی، تحلیل و کنترل فاکتورهایی که احتمالا منجر به ضررهایی در سرمایه‌گذاری شوند، گفته می‌شود. در واقع کاهش ریسک در بورس زمانی ممکن است که یک شما به عنوان سرمایه‌گذار، پتانسیل ضررهای بازار بورس را بررسی و تحلیل کرده باشید و تلاش کنید با توجه به اهداف سرمایه‌گذاری‌تان، استراتژی‌های لازم را اتخاذ و عملکرد لازم را انجام دهید.

چگونه می‌توان ریسک را ارزیابی کرد؟

برای کاهش ریسک در بازار بورس باید در اولین گام بتوانید ریسک را ارزیابی کنید. برآورد ریسک در ۳ گام شناسایی ریسک، میزان تاثیر و تعیین استراتژی صورت می‌گیرد.

شناسایی ریسک

اولین قدم برای ارزیابی ریسک در بورس، تشخیص و شناسایی نوع ریسک است. در این گام می‌توانید متوجه این شوید که تا چه میزان میتوان ریسک را کنترل کرد. برای مثال ریسک‌های سیستماتیک ایجاد شده از اتفاقات اقتصادی از آن دسته از ریسک‌هایی است که از کنترل شما به عنوان سرمایه‌گذار خارج بوده و نمی‌توان از آن دوری کرد.

میزان تاثیر

زمانی که نوع ریسک‌ها و نوع‌شان را شناسایی کردید، باید اهمیت آن‌ها را ارزیابی کرد. در این مرحله باید ریسک‌های پیش‌بینی شده را به ترتیب احتمال وقوع اولویت بندی کنید.

تعیین استراتژی

زمانی که ریسک‌های شناسایی شده‌تان را بر اساس احتمال وقوع اولویت ‌بندی کردید، باید برای کاهش آن‌ها استراتژی‌های مناسبی رای اتخاذ و به کار ببرید.

روش‌های کاهش ریسک در بازار بورس

سوال مهم این است که چگونه در ریسک به تعادل برسیم و تا حد امکان ریسک را کم کنیم. مجموعه‌ای از اقدامات وجود دارند که شما به عنوان سرمایه‌گذار بازار بورس با رعایت و اجرای آن‌ها می‌توانید ریسک معاملاتتان در بازار سرمایه را کاهش دهید.

تنوع در سرمایه‌گذاری

یکی از اصولی که توجه به آن از قواعد اصلی کاهش ریسک در بازار بورس است، این است که سبدی متنوع از شرکت‌ها و صنایع مختلف داشته باشید. جمله‌ی معروف « همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید » اساس و پایه این رویکرد است. برای کاهش ریسک در بازار بورس به یاد داشته باشید که هرگز تک سهم نشوید. چراکه با تخصیص همه دارایی‌تان به یک نماد، فرصت استفاده از دیگر سهم‌ها را از دست می‌دهید. بنابراین با ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌تان، تا حد امکان ریسک را کم و از دیگر موقعیت‌های استفاده کنید.

مدیریت تعداد سهم‌های سبد

از اصلی‌ترین نکات درباره کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری، تعداد سهام می‌باشد. افرادی که سعی در کاهش ریسک سبد بورسی‌شان دارند، اصولا تعداد زیادی از سهام شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس را در سبد سرمایه‌گذاری خود قرار می دهند. به طور کلی، سبدگردانان حرفه‌ای بورس بین ۳ تا ۷ سهم را برای یک پرتفو قرار می‌دهند. داشتن سبدی با بیش از ۷ سهم نیز ریسک را افزایش و مدیریت سبد شما را دشوار می‌کند.

تعیین حد سود و حد ضرر

تعیین حد ضرر حد سود در فرایند تشکیل سبد سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات‌تان را به کم‌ترین سطح برسانید. با مشخص کردن حد ضرر ریسک قابل تحمل خود را مشخص می‌شود و در بازارهای ریزشی از ضرر سنگین اجتناب می‌کنید. تعیین حد سود نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه پس از مشخص شدن حد سود، به عنوان سرمایه‌گذار می‌دانید که در چه زمانی از معامله خارج شوید و از این که بازار سودتان را از شما پس بگیرد، جلوگیری می‌کنید و به این ترتیب از همه جهات ریسک سبدتان کاهش می‌یابد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس با حداقل ریسک، فعالیت در بازار بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. اگر به هر دلیلی تخصص و زمان لازم برای رصد بازار را ندارید، می‌توانید از یکی از خدمات کارگزاری اقتصاد بیدار استفاده کنید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع سرمایه افراد را جمع می‌کنند و زیر نظر مدیر صندوق، در صنایع و شرکت‌های پرپتانسیل سرمایه‌گذاری می‌کنند و طبق زمان مشخص شده در قرارداد، سود هر سرمایه‌گذار را متناسب با سرمایه‌اش، پرداخت می‌کنند.

سبدگردانی

یکی دیگر از خدمات جذاب کارگزری اقتصاد بیدار سرمایه‌گذاری از طریق سبدگردانی است. استفاده از قابلیت سبدگردانی، ریسک سبد سرمایه‌گذاری را به پایین حد ممکن می‌رساند چرا که سبد شما توسط متخصصینی تشکیل می‌شود که سال‌ها فعالیت حرفه‌ای را در رزومه کاری‌شان دارند. در سرمایه‌گذاری به روش سبدگردانی، متخصصین کارگزاری بر اساس ریسک‌پذیری شما، سبدی از بهترین صنایع و شرکت‌‎ها را برای شما انتخاب می‌کنند و چون انتخاب آن‌ها بر اساس تحلیل و بررسی است، ریسک بسیار پایینی دارد.

بررسی نقدشوندگی سهام

یکی از نکاتی که کم‌تر مورد توجه سرمایه‌گذاران بازار بورس است اما از اهمیت بالایی برخوردار است، بررسی نقدشوندگی و حجم معاملات نماد مورد نظر است. اگر نمادی که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید دارای حجم معاملات بسیار استراتژی کاهش ریسک پایینی است، این بدان معناست که ممکن است هنگام فروش به مشکل برخورد کنید و خریدار قوی برای سهم‌های شما وجود نداشت باشد. به خصوص اگر حجم سرمایه‌گذاری‌تان بالا باشد. بهتر است سهمی که انتخاب می‌‎کنید در هر شرایطی نقدشوندگی خوبی داشته باشد تا در شرایط خاص، در صف فروش نمانید.

جمع‌بندی

در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بورس یه یکی از اصلی‌ترین روش‌ها برای حفظ ارزش پول و دارایی مردم در برابر تورم تبدیل شده است. فعالیت در هر بازار مالی دارای ریسک‌های سیستمی و غیرسیستمی است که گاهی اوقات اجتناب ناپذیر هستند. تلاش برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس نیازمند رعیات مجموعه‌ای از نکات و قوانین است که در این مقاله بررسی شد.

کاهش ریسک در فارکس چه استراتژی هایی دارد؟

فارکس به عنوان یک کار بسیار پر خطر و ریسکی شناخته می شود. معمولا معامله گران تازه وارد تشویق می شوند که ریسک ها را آسان گرفته و مشغول به کار شوند. در کل سیستم معاملات فارکس به صورتی است که رفتارهای پر خطر و ریسکی را تشویق می کند، بنابراین اگر می خواهید در این سیستم کار کنید و بتوانید از آن درآمد خوبی کسب نمایید، باید راه های کاهش ریسک در معاملات فارکس را بشناسید تا بتوانید از خود و سرمایه خود در برابر خطرات محافظت کنید.

 • 1. روش های کاهش ریسک معاملات در فارکس
  • 1.1. روش اول برای کاهش ریسک در فارکس
  • 2.1. روش دوم
  • 2.2. روش سوم برای کاهش ریسک در فارکس

  روش های کاهش ریسک معاملات در فارکس

  روش اول برای کاهش ریسک در فارکس

  کاهش ریسک

  اولین کاری که می توانید برای مدیریت و کاهش ریسک در معاملات فارکس انجام دهید، این است که هرگز میزان پولی که در صورت باخت قادر به پرداخت آن نیستید را معامله نکنید. گاهی اوقات ممکن است افراد این موضوع را نادیده گرفته و با خود فکر کنند که این اتفاق برای من نخواهد افتاد. اما باید بدانید که این امر در واقع بر عملکرد معامله شما تاثیر گذار خواهد بود.

  اگر میزان پولی را معامله کنید که در صورت باخت قادر به پرداخت آن نیستید، و آن معامله را ببازید، و یا با تهدید و خطر باخت مواجه شوید، قدرت تصمیم گیری شما مختل خواهد شد و ممکن است معاملات اشتباهی را انجام دهید.

  نقد کردن درآمد فارکس

  اگر از جمله افرادی هستید که در معاملات فارکس فعالیت می کنید و قصد نقد کردن درآمد حاصل از آن و تبدیل آن به ریال و واریز به حساب بانکی خود را دارید، می توانید از طریق دکمه زیر به بخش نقد کردن درآمدهای ارزی در اکسچنج 98 وارد شده و به هر میزان که مورد نظرتان است، درآمد خارجی خود را به حساب بانکی خود در ایران انتقال دهید.

  روش دوم

  فارکس

  دومین نکته مهمی که در تجارت فارکس باید رعایت کنید تا بتوانید ریسک های فارکس را کاهش دهید، این است که در معاملات زیاده روی نکنید، و یا به اصطلاح معروف لقمه را به اندازه دهان خود بردارید. این جمله به این معنا است که باید از کم شروع کنید. حجم معامله خود را به تناسب موجودی حساب خود تنظیم کنید.

  برخی بروکرها یا کارگزاری ها، به معمامله گران این توانایی را می دهند که از لوریج یا اهرم استفاده کنند. با استفاده از لوریج، معامله گر می تواند با مبلغی، بیش از آن چه در حساب خود موجودی دارد، به انجام معامله بپردازد. اما به خاطر داشته باشید که ارائه شدن این ویژگی به این معنا نیست که حتما باید از آن استفاده کرده و در معاملاتتان زیاده روی کنید.

  تنها با آن مقداری به معامله بپردازید که در توان شما هست. به این معنی که اگر در حساب شما تنها 2000 دلار موجودی هست، نباید یک معامله 100 هزار دلاری انجام دهید. لازم نیست که هر روز درصد زیادی به پول خود بیافزایید. چرا که ممکن است این کار منجر به از دست دادن تمام سرمایه شما شود.

  داشتن سود ثابت، بسیار مهم تر از داشتن چند سود زیاد است.

  روش سوم برای کاهش ریسک در فارکس

  کاهش ریسک در فارکس

  از گزینه توقف ضرر هوشمندانه استفاده کنید. توقف ضرر، یک نوع دستور است که دقیقا همان کاری را انجام می دهد که از نام آن بر می آید؛ این دستور از از دست رفتن پول هایی که در حساب شما موجود است، جلوگیری می کند، و نمی گذارد پول بیشتری از دست بدهید.

  همیشه معاملات آن طور که انتظار می رود، و آن طور که شما دوست دارید پیش نمی روند، و در این صورت شما به یک چتر نجات نیاز خواهید داشت که از ضرر شما و از دست رفتن پولتان جلوگیری نماید. ترفند استفاده از این روش برای کاهش ریسک در معاملات فارکس این است که توقف ضرر را در نقطه ای قرار دهید که مطمئن هستید تنها اگر ایده شما برای معامله بسیار نا صحیح باشد، معامله به آن حد خواهد رسید.

  استفاده بهتر از گزینه توقف ضرر

  گزینه توقف ضرر باید به عنوان خروج اضطراری شما از معامله در نظر گرفته شود. این گزینه را باید برای زمان هایی تنظیم کرد که تجارت شما بسیار بسیار بد پیش می رود.

  بسیاری از معامله گران هستند که نقطه توقف ضررشان را در جایی قرار می دهند که احساس کنند معامله اشتباهی را انجام داده اند، و یا حتی بدتر از این، در جایی که احتمال کمی برای اشتباه بودن معامله قرار دارد.

  اگر نقطه توقف خود را بسیار نزدیک به قیمت خود تنظیم کنید، شک نکنید که معامله شما به نقطه توقف خواهد رسید. این قانون مورفی (Murphy’s law) است!

  جمع بندی

  کاهش ریسک در فارکس

  انجام معامله با مقدار پولی که در بدترین حالت در صورت باخت معامله قادر به پرداخت آن باشید، انجام معامله با حجم معامله منطقی و عدم زیاده روی در معاملات، و کنترل ریسک ها و خطرات معاملات با استفاده از گزینه توقف ضرر، می تواند از روی دادن یک فاجعه معاملاتی در تجارت فارکس شما جلوگیری نماید.

  مراحل و روش هایی که در این مقاله بیان کردیم، از باخت شما و از دست رفتن پول و سرمایه تان جلوگیری نمی کنند، بلکه به شما فرصت و شانسی می دهند که در صورت باخت، بتوانید از معاملات جان سالم به در برده و با کمترین ضرر و زیان از آن ها خارج شوید.

  تعداد بسیار زیادی از معامله گرانی که معامله در فارکس را شروع می کنند، رویکرد غرب وحشی را برگزیده و بدون هیچ احتیاطی به معامله می پردازند. این روش ممکن است برای مدتی، چه کوتاه چه بلند، پاسخگو باشد و معامله گران را به سود برساند، اما زمانی که دیگر این روش پاسخگو نباشد و آن ها با ضرر و زیان مواجه شوند، کار آن ها واقعا تمام است. اکثریت این معامله گران با حساب های کاملا خالی، معاملات فارکس را ترک می گویند.

  انجام تجارت و معامله در فارکس با کاهش خطرات و ریسک های معامله، ادامه کار و فعالیت شما در فارکس را تضمین کرده و همچنین علاوه بر آن، برای شما سود آوری نیز خواهد داشت. تجارت فارکس یک تجارت قانونی و معتبر است، اما باید مراقب تنظیمات فارکس باشید، و همواره در معاملات خود احتیاط لازم و کافی را رعایت کنید. اگر در معاملات فارکس ریسک ها و خطرات را با احتیاط بپذیرید و از این طریق به نابودی کشیده نشوید، می توانید پول خوبی از فارکس به دست آورید.

  در مقاله ای جداگانه به بیان معایب فارکس و همچنین مزایای زیاد فارکس پرداخته ایم که اگر می خواهید تجارت در این پلتفرم را آغاز کنید، باید از این موارد آگاهی کامل داشته باشید.

  اهمیت استراتژی های بازاریابی در کاهش ریسک

  اگر مصرف کننده را نقطه عطف تمامی برنامه های بازاریابی بدانیم و تحلیل رفتارهای وی را جزء لاینفک پارامترهای تحقیقاتی در نظر بگیریم، مسلما باید عوامل مثبت و منفی تأثیرگذار بر مخاطب را درک کنیم. مصرف کننده درجاتی از تحلیل ذهنی را همراه با پردازش مدام اطلاعات با خود دارد که در نهایت منجر به تصمیم گیری می شود.

  با درک این شرایط است که می توان کالا یا خدمات مناسبی را در اختیار او قرار داد. عدم اطمینان کافی از تصمیم به خرید بر مبنای اطلاعات واکاوی شده و ترس از نتایج منفی بالقوه در خرید کالا یا خدمات، که به عنوان یک عامل تعیین کننده دخالت دارد، ممکن است دلایل و عوامل متعددی داشته باشد که بر مبنای همان تحلیل ذهنی پدیدار می شود و در حقیقت ریسک یک خرید را ایجاد کرده و به آن درجه می بخشد.


  ریسک و احتمال خطر ادراک شده عبارت است از یک عدم اطمینان در فضای خرید؛ جایی که ممکن است مصرف کنندگان در نظر بگیرند که خرید، اهمیت و نتایج جدی در رابطه با آنها یک اشتباه یا تصمیم نامناسب است. این عدم امنیت معمولا از نگرانی بر خسران اقتصادی یا ناقص بودن خدمات و ویژگی های موردنیاز کالا ناشی می شود. پیامدهایی که براثر تحلیل ذهنی پیش بینی شده و بر تصمیم تأثیرگذاری مستقیم دارد.

  این تحلیل ذهنی معمولا به صورت یک مفهوم با ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. کاپفرر معتقد است جنس اطلاعات و شکل پردازش آنها در ذهن مشتری هیچ گاه در قالب یک خط فکری باقی نمی ماند، بنابراین تحلیل یک جانبه، نتیجه صحیحی نخواهد داشت.

  بر این اساس پنج مدل برای تحلیل ذهنی مشتری که در حقیقت ریسک های خرید یک محصول را نیز دربر می گیرد، در نظر گرفته می شود. علاقه مخاطب به کالا یا خدمات، ارزش مبتنی بر لذت، ارزش های نمادین، احتمال ریسک و اهمیت ریسک. اما در کنار این پنج مدل، مصرف کننده از سه منظر درگیری ذهنی خواهد داشت؛ درگیری ذهنی با محصول، درگیری ذهنی خرید و درگیری ذهنی تبلیغات. در حقیقت از این سه روزنه درصدد تحلیل آن پنج دغدغه خود خواهد بود. علاوه بر اینها گاهی سه دسته دیگر را نیز تعریف می کنند که شامل درگیری ذهنی موقعیتی، پایدار و واکنشی است.

  همانطور که گفته شد با جهت دهی به این درگیری ها و تحلیل های مصرف کننده است که می توان رفتار خرید وی را جهت داده و آن را مدیریت کرد و در صورتی که ریسک های مشتری، ارزش بالایی برای وی داشته باشد، بازاریابی و در نهایت فروش محصول با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد. دقیقا با این تفاسیر می توان به نقش موقعیت بازاریابی در فرآیند فروش، تغییر نگرش مشتری نسبت به ریسک های موجود و در واقع مدیریت ریسک اشاره کرد.

  به نظر می رسد مفاهیمی چون آمیخته بازاریابی هم اکنون جزو بدیهیات برنامه بازاریابی باشد. پس برای مثال به تأثیر تصمیم گیری ها و استراتژی آمیخته بازاریابی بر مدیریت ریسک می توان بسنده کرد تا ارزش استراتژی های بازاریابی، حتی در قدم های ابتدایی آن روشن شود.

  درگیری ذهنی محصول اهمیت بالایی نزد مخاطبان دارد. میزانی که مصرف کننده به تحقیق در خصوص محصول می پردازد، نوع نگرش و ترجیحات، طبقات محصول و حتی میزان وابستگی و وفاداری وی را نمایان می سازد. در حقیقت علاقه و درک وی نسبت به یک محصول براساس همین بخش از تحلیل ذهنی حاصل می شود. در آمیخته بازاریابی زمانی که شما پارامترهای محصول را طراحی می کنید و فلسفه وجودی آن و رفع نیازی را که حاصل ارائه محصول است در نظر می گیرید، در حقیقت در حال شکل دهی دلخواه خود به تحلیل ذهنی مشتری هستید. از طرف دیگر مفاهیم برند و استراتژی آن می تواند در این بخش از تحلیل جایگاه ویژه ای داشته باشد. مسلما درگیری ذهنی مصرف کننده بر محصول از میزان اهمیت محصول نزد وی خبر می دهد؛ استراتژی کاهش ریسک اهمیتی که می توان با استفاده از پارامترهای بازاریابی بر آرامش مصرف کننده افزود.

  هاوکینز می گوید درگیری ذهنی خرید عبارت است از سطحی از علاقه و توجه به فرآیند خرید که به دلیل نیاز فرد به یک خرید خاص تحریک می شود. ایجاد تحریک، حاصل خلق فضایی است که در آن یک خرید خاص اتفاق می افتد و این تنها به کمک پارامترهای بازاریابی امکان پذیر است. برای نشان دادن چنین موقعیتی، صنعت بیمه را به عنوان یک نمونه مثال می زنیم. محصول این صنعت خدمات است و ریسک های مشتری در درگیری های ذهنی او بی شک تا حد زیادی مالی و از جنس سرمایه گذاری است. ریسک، مشخصه و ویژگی ذاتی انواع سرمایه گذاری های مالی است زیرا این احتمال وجود دارد که بازده واقعی در یک سرمایه گذاری کمتر از بازده مورد انتظار باشد.

  ریسک پذیری، اعتماد، خودکارآمدی، دانش و نگرش به سرمایه گذاری از عوامل تأثیرگذار بر درک مشتریان از ریسک در صنعت بیمه است. ناگفته پیداست که تا چه حد متغیرهای آمیخته بازاریابی می تواند بر میزان درک ریسک بر مصرف کنندگان تأثیرگذار باشد. سیاست های قیمتی مبتنی بر عملیات مالی و سرمایه گذاری مسلما حس پرخطر بودن فرآیند و ترس از عدم بازدهی مناسب را تعیین می کند. از طرفی سیاست های ترویجی (تبلیغی) اثر مستقیمی بر میزان دانش و خودکارآمدی مخاطب دارد. همه اینها در کنار یک برند مطمئن که فاکتور اعتماد را محکم می کند بر ایجاد درک بهتری از ریسک می افزاید.

  مصرف کننده ناخودآگاه علاقه مند به درگیری با ارتباطات بازاریابی است و درگیری ذهنی تبلیغاتی وی از اینجا ناشی می شود. یک برنامه ارتباطات بازاریابی پیوسته (IMC) می تواند پیام صحیح استخراج شده از محصول و ماموریت شرکت را به درستی به مخاطب برساند و او را در جهت مناسبی راهنمایی کند.

  تمام توضیحات بالا نشان می دهد هر چند ریسک در فرآیندهای مختلف تجاری علی الخصوص در برنامه های سرمایه گذاری جایگاه ویژه ای دارد و مطالعات تخصصی بسیاری در این باره صورت می گیرد اما استراتژی های بازاریابی و سیاست های درست در این خصوص می تواند تا حدی راهگشا باشد. در واقع هدف از نگارش این سطور جلب توجه بیشتر فعالان و متخصصان در اثرگذاری برنامه های بازاریابی در تمامی ابعاد یک فروش موفق است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.