افرایش نقدینگی در بورس


افرایش نقدینگی در بورس

خلاصه :
پایه پولی در سال ۱۳۹۸ معادل 32 درصد رشد را تجربه کرده است. رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۸ عمدتاً به دلیل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در افرایش نقدینگی در بورس سال ۱۳۹۸ خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که از این رقم 38 هزار میلیارد تومان (حدود 9 میلیارد دلار) ناشی از کاهش بدهی های خارجی بانک مرکزی (بازپرداخت بدهی های خارجی) بوده و 81 هزار میلیارد تومان (حدود 19 میلیارد دلار) بابت افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی طی 11 ماه ابتدایی سال افزایش یافته، لکن در اسفندماه به دلیل تسویه تنخواه و همچنین افزایش موجودی حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی، شاهد کاهش 95 درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به اسفندماه 1397 بوده ایم. از سوی دیگر شاهد کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 27 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ بوده ایم که مهم ترین علت آن افزایش پایه پولی از سایر محل ها و جدیت بانک مرکزی در تسویه اضافه برداشت ها بوده است. به عبارت دیگر بانک ها به دلیل افزایش ذخایر احتیاطی موجود در کل نظام بانکی، امکان استقراض از بازار بین بانکی و تسویه اضافه برداشت ها را پیدا کردند.
رشد پایه پولی سال ۱۳۹۸ با افزایش سهم سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی همراه بوده است. سهم سپردههای دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی) از پایه پولی در سال ۱۳۹۸ بیش از دوبرابر شده و سهم آن از پایه پولی از 2/7 درصد در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ به 6/2 درصد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است. افزایش سهم سپردههای دیداری بهدلیل عدم تمایل بانک ها در انبساط فعالانه ترازنامه در شرایط رکودی و نااطمینانیهای موجود در اقتصاد و همچنین شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده است. البته افزایش قابل توجه عرضه ذخایر (پایه پولی) نیز در وقوع این پدیده مؤثر بوده است.
نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۸ همچون نیم سال قبل، روند صعودی داشته و در پایان سال 1398 به بیشترین نرخ رشد در سال های اخیر رسیده است.
رشد بدهی بخش غیردولتی (عموماً مانده تسهیلات اعطایی) به شبکه بانکی در سال 1398، 7 واحد درصد کمتر از رشد کل نقدینگی بوده است. بررسی ها نشان می دهد روند ترکیب مصارف نقدینگی به نفع خالص دارایی خارجی تغییر کرده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی سال ۱۳۹۸، شبکه بانکی به طور متوسط ماهیانه 7700 میلیارد تومان و روزانه 256 میلیارد تومان سرمایه از دست داده و بر عمق ناترازی اش افزوده شده است.
تنها بانک های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک های غیردولتی با 77- هزار میلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده اند. البته به نظر می رسد در صورتی که ارزشگذاری دارایی های بانک ها دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت شود، حجم ناترازی شبکه بانکی بیشتر از این مقدار باشد.
اگرچه تسهیلات اعطایی بیشترین درآمد را برای بانک های بورسی ایجاد کرده و کانال اصلی درآمدی شبکه بانکی محسوب می شود، اما نتوانسته هزینه سود سپرده ها و جریمه اضافه برداشت بانک ها را پوشش دهد و درنهایت بانک های بورسی در نیم سال 1398 معادل 13 هزار میلیارد تومان زیان کرده اند.
نرخ سود بین بانکی در سال 1398 یک روند نزولی را طی کرده و در اسفند ماه 1398 به نرخ 18/34 درصد رسیده است. علت اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی افزایش عرضه ذخایر در بازار بین بانکی است که درپی افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق افتاده است.
مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در سال 1398 معادل 309 هزار میلیارد تومان و معادل 24 درصد افزایش یافته است. مقایسه رشد مانده تسهیلات با تورم تولیدکننده نشان می دهد که ارزش واقعی منابع مالی در اختیار بخش غیردولتی، کاهش یافته است.
تقویت حکمرانی حوزه ریال در جهت افزایش شفافیت و قابلیت رصد تراکنش های بانکی می تواند بدون تغییر قوانین فعلی، ضمانت اجرا و اثربخشی سیاست ها در حوزه های مختلف را، اعم از نظارت بر بانک ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، پیشگیری از قاچاق کالا و. ، به شدت افزایش دهد؛ زیرا عمده فعالیت ها و تعاملات اقتصادی، مابه ازایی در تراکنش های ریالی دارد و از رصد و کنترل آن می توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.
تصویب بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1398، ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و ابلاغ دستورالعمل شفافیت تراکنش های اشخاص، سه رویداد مهم قانونی این حوزه در سال 1398 بوده است. مهم ترین اقداماتی که به منظور پیشبرد اهداف فوق، باید در سال 1399 دنبال شود، عبارتند از: الزام بانک مرکزی و بانک ها به عدم ارائه خدمت به حساب های فاقد شناسه یکتای شهاب، منوط شدن پرداخت وجه چک های عادی و رمزدار و کارسازی کلیه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی (به استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت) به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده در هنگام صدور دستور پرداخت، تمایز قائل شدن بین حساب های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب های تجاری از محدودیت های حساب های شخصی.
در سال 1398 شاخص های گوناگون بازار سرمایه روند صعودی داشته است. شاخص کل بورس تهران کمی بیش از 187 درصد رشد و شاخص فرابورس ایران در همین زمان رشدی حدود 195 درصد داشته است. ارزش ریالی بازار سهام بورس تهران و فرابورس ایران طی سال 1398 افزایش قابل توجهی داشته است. درمجموع ارزش بازاری بورس تهران و فرابورس ایران که مجموع ارزش بازار سهام را تشکیل می دهد؛ حدود 226 درصد رشد داشته و از 865 هزار میلیارد تومان به 2456 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در سال 1398 بیش از 100 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی صورت گرفته که سهم بخش غیردولتی (شهرداری ها و بنگاه ها) از این مبلغ تنها 12/41 درصد بوده است. نرخ اوراق بدون کوپن دولتی (اسناد خزانه) برابر با حدود 22 درصد و نرخ اسمی اوراق کوپن دار (صکوک) دولتی برابر با حدود 18 درصد بوده است که البته باید هزینه های مربوط به ارکان تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی را به هزینه های تأمین مالی از طریق صکوک دولتی افزود. نرخ اوراق کوپن دار (صکوک) غیردولتی نیز حدود 18 درصد بوده است که با توجه به هزینه های مربوط به ارکان ضمانت، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی، هزینه تأمین مالی برای بنگاه های غیردولتی حدود 25 تا 27 درصد است.
سهام 23 شرکت در سال 1398 عرضه عمومی اولیه شده است که درمجموع بیش از 5300 میلیارد تومان برای این بنگاه ها از این طریق جذب منابع مالی صورت گرفته است. ارزش عرضه های عمومی اولیه در سال 1398 در مقایسه با سال 1397 حدود 174 درصد رشد کرده است. مشارکت در عرضه های عمومی اولیه نیز به شدت افزایش یافته است. در اولین عرضه عمومی اولیه سال 1398 که شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین بود؛ حدود 427 هزار نفر مشارکت داشتند؛ اما در آخرین عرضه عمومی اولیه سال 1398 که سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بوده است؛ 1.675 میلیون نفر (حقیقی و حقوقی) یعنی حدود 4 برابر تعداد اولین عرضه اولیه سال 1398 شرکت کرده اند.
ارزش کل صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1398 با 29 درصد افزایش به 194 هزار میلیارد تومان رسیده است که 183/2 هزار میلیارد تومان آن به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اختصاص داشته است. میزان سپرده گذاری و سرمایه گذاری در گواهی سپرده توسط صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، با شیب ملایمی درحال کاهش است و در انتهای سال 1398 به میزان 50/12 درصد رسیده است. با این حال لازم است تا صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت سهم بیشتری از سبد سرمایه گذاری خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت تخصیص دهند و سهم سپرده گذاری در بانک ها را کاهش دهند.

برچسب ها :
نقش ها :
جستجوی سریع
جزئیات گزارش

نظر شما

الله

مرکز پژوهش ها

 • درباره ما
 • تماس با ما
 • ساختار سازمانی
 • دفاتر
 • گزارش‌های کارشناسی
 • اندیشکده‌های حکمرانی استانی
 • اخبار
 • گزارش تصویری
 • بایگانی فصلنامه های مجلس و راهبرد
 • کتب
 • کتب الکترونیکی
 • پژوهش نامه

سامانه قوانین

 • طرح ها و لوایح
 • قوانین و مقررات
 • قانون اساسی ایران
 • سیاست های کلی نظام
 • سند چشم انداز
 • تقویم تاریخ قوانین
 • سامانه قوانین و مقررات

مجلس شورای اسلامی

راه‌های ارتباطی

آدرس مرکز: تهران خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران(ضلع جنوبی)، پلاک 802

پیش‌بینی بورس برای فردا شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱/ تاثیر رشد نقدینگی بر بازار

بورس در هفته‌ای که گذشت بیش از دو درصد رشد کرد. به گفته کارشناس، بازار سرمایه این هفته می‌تواند روند صعودی به خود بگیرد.

پیش‌بینی بورس برای فردا شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱/ تاثیر رشد نقدینگی بر بازار

به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، بورس در هفته اخیر از محدوده یک میلیون و ۵۲۹ هزار واحدی به سطح یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحد رسید. شاخص کل بازار سرمایه در این هفته ۲٫۲ درصد رشد کرد.

در هفته‌ای که گذشت شاخص هم وزن ۳.۸ درصد رشد داشت. به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ عمدتا متعادل و شرکت‌های کوچک عمدتا مثبت بودند. شاخص فرابورس نیز مشابه شاخص کل بورس با رشد ۲٫۲ درصدی همراه بود.

پیش‌بینی بورس هفته آینده

ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: به طور کلی معاملات هفته آینده مثبت است. علت این موضوع، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، رشد دلار، رشد تراز نقدینگی خرد در معاملات بورسی، افزایش ارزش معاملات، سفر انریکه مورا به تهران، افزایش یارانه و حذف ۱۰ درصدی جامعه از دریافت یارانه و موج جدید تورم است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: اگرچه بازار های جهانی کمی اصلاح داشتند، اما به نظر می‌رسد ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های خودرویی می‌تواند باعث رشد شاخص کل در موج جدید باشد. همچنین گروه خودرویی و قطعات نیز می‌توانند پیشتاز باشند.

تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها

وی توضیح می‌دهد: افزایش نرخ‌هایی که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته در کنار موج جدید تورم افرایش نقدینگی در بورس و یارانه ۱۰ برابری، همینطور رشد نرخ پول در سال جدید، باعث تسریع حرکت قیمت در تمامی بازارها شده است. بورس نیز اقتصاد بیمار ما را نشان می‌دهد. چه خوشمان بیاید چه نه، موج جدید نقدینگی در بازارها سرازیر می‌شود.

رئیسی با اشاره به سفر انریکه مورا می‌گوید: این سفر فعلا تعدیل کننده رشد دلار است و به نظر برگشتی به سطح مقاومتی که شکسته شده داشته باشیم.

نکات مهم برای افرادی که در بورس ضرر کردند

با افزایش نقدینگی در امسال و بر مسند نشستن علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به نظر می رسد که افراد بیشتری به سمت سرمایه گذاری در بازار سهام هدایت شوند. این را می توان از زیان برخی بانک ها مبنی بر افزایش پرداخت سود به نسبت سود تسهیلات دریافت. همچنین مردم بر اساس تجربه ای که کسب کرده اند به خوبی می دانند که نه بانک ها دیگر توان افزایش قابل تامل نرخ سود را دارند و نه با ثبت تورم ۵۸ درصدی ماهانه عقلانی است که سرمایه خود را در بانک و با سودهای کم نگه داشت؛ لذا به نظر میرسد که سیاست گذار پولی به دنبال هدایت منابع به بخش مولد برود و چه جایی بهتر از بورس برای تامین سرمایه های فعالیت های جدید؟ اما این موضوع اگر چه خوب و مفید به نظر می رسد با این حال نگرانی هایی هم وجود دارد مبنی بر تکرار تجربه تلخ سال گذشته و ذوب شدن دارایی های مردم در بورس. برای این که گذشته تکرار نشود چه باید کرد؟

ما در این یادداشت سعی می کنیم به شما یادآوری کنیم که چگونه با رعایت چند قانون ساده، دیگر گرفتار تجربه تلخ سال گذشته نشوید و پول زیادی را از دست ندهید. شاید اگر اکنون از کسانی که سرمایه سنگینی از دست داده اند بپرسید که چه اشتباهاتی را مرتکب شده اید، به خوبی این موارد زیر را برای شما بازگو کنند.

۱- استفاده از اهرم بالا ممنوع

اهرم استراتژی استفاده از پول قرض گرفته شده برای سرمایه گذاری در سهام خاصی است که اصطلاح انگلیسی آن لوریج است. به منظور افزایش بازده بالقوه سرمایه گذاری نباید پول قرض گرفت. زیرا انتظار سود بالاتر همراه با ریسک بالاتر است و اهرم بیشتر ممکن است منجر شود هزینه ها و ضررهای بالاتر را متحمل شوید. موارد زیادی ب از طریق تلفن به خبرگزاری بازار گزارش شده است که فرد اکنون نه تنها یک مقروض بانکی است بلکه زندگی مشترکش نیز از هم پاشیده است.

کارشناسان توصیه می کنند از اهرم با احتیاط استفاده کنید و فقط پولی را برایتان از دست دادنش خیلی مهم نیست را به خطر بیاندازید و سرمایه گذاری های معقول را در دستور کار قرار دهید.

۲- تمام پول خود را در یک دارایی سرمایه گذاری نکنید

سرمایه گذاری در بازار سهام خطرناک است، بنابراین سرمایه گذاران عاقل تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن ریسک ها انجام می دهند. وقتی فردی تمام پول خود را در یک شرکت سرمایه گذاری می کند، نه تنها خطر از دست دادن آن را افزایش می دهد، بلکه فرصت کسب درآمد بیشتر را نیز با سرمایه گذاری در صنایع مختلف از دست می دهد، بنابراین کارشناسان توصیه می کنند که پول را در دارایی های مختلف سرمایه گذاری کنید. حتی امروزه با توجه به تجربیات گذشته پیشنهاد می شود سبد دارایی های خوود را در صنایع و بخش های مختلف سرمایه گذاری کنید.

۳- از استراتژی زمان بندی بازار اجتناب کنید

اگر به به عنوان یک حرفه ای و تریدر دربلازار بورس فعال نیستید اسیر جو ها و بالا و پایین بودن بازار نشوید. بسیاری از سرمایه گذاران منتظر زمانی هستند که قیمت سهام افزایش یا کاهش یابد، برای فروش یا خرید، اما بازار سهام بسیار بی ثبات است و آنچه پیش می آید غیرقابل پیش بینی است، بنابراین اتکاء سرمایه گذاران به این استراتژی فرصت های زیادی را از دست می دهد.

۴- از خرید سهام صرفاً به دلیل سودآوری اجتناب کنید

بسیاری از سرمایه گذاران به خرید سهام در زمانی که قیمت ها رو به افزایش است توجه بسیار دارند. اما خریداران باید بدانند که اگر یک سهام مثلا ۲۰ درصد در یک ماه ویا سه ماه گذشته سود داده الزاما این روند سود دهی دائمی نیست و نباید انتظار سود فوری از ان داشت؛ بلکه به این معنی است که احتمالا این سهام اماده تثبیت و یا حتی افت شده است.

کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه می کنند که در صورت کاهش قیمت، سهام بیشتری خریداری کنند و سهام سودآور بلند مدت را حفظ کنند.

۵- از سرمایه گذاری در کوتاه مدت خودداری کنید

اگر فردی پول خود را در شرکتهایی با ترازنامه قوی، سابقه عملکرد عالی و بدون هیچ گونه اهرم مالی سرمایه گذاری می کند، باید سهام خود را حفظ کند و حتی در صورت کاهش قیمت آنها را نفروشد، زیرا اغلب سهام ممتاز همیشه بازیابی می شوند. لذا برای این کار همیشه در خرید سهام به شاخص هایی مانند سود شرکت، و نسبت P/E توجه کنید.

۶- زیاد به تحلیلگران اعتماد نکنید

بسیاری از تحلیلگران مالی و مدیران صندوق ها هستند که توصیه های خود را در مورد بازار سهام به اشتراک می گذارند و اگرچه توصیه های تحلیلگران مفید است، اما کاملاً دقیق نیستند و ممکن است این توصیه ها برخاسته از تمایلات شخصی و یا خدای ناکرده حتی نجات سهام سرمایه گذاری شده وی باشد.

کارشناسان به مردم توصیه می کنند که خود بازار را تحلیل کنند، از شاخص های فنی برای انتخاب سهام مناسب استفاده کنند و بر حرکت قیمت سهام نظارت کنند.

۷- محرک های بازار سهام را نادیده نگیرید

اگر چه افرادی در جهان با تکیه بر تحلیل های تکنیکال بسیار موفق عمل کرده اند اما بازار سرمایه در ایران بسیار متاثر از محرک های اطلاعات و اخبار است. این محرک های اطلاعاتی می توانند بر حرکت قیمت سهام تأثیر بگذارند، از جمله اخبار فوری، توصیه های تحلیلگران، گسترش شرکت، تغییر مدیریت و رویدادهای جهانی.

هر چند ثابت شده که مشوق های بازار سهام در بیشتر موارد مدت زیادی دوام نمی آورند، اما ممکن است سرمایه گذار از آنها سود ببرد، فرصت های معاملاتی خوبی پیدا کند و از ضرر پول در بازار سهام جلوگیری کند.

۸- از فروش وحشت زده خودداری کنید

اکثر سرمایه گذاران وقتی بازار سهام پایین می آید یا قیمت سهام کاهش می یابد وحشت می کنند و در سریع ترین زمان سهام خود را می فروشند و به همین دلیل پول زیادی از دست می دهند. این جمله به قدری برای افرادی که پارسال در بازار بورس ورود کرده اند قابل درک است که نیازی به هیچ توضیح اضافه نیست. ریزش های متناوب و نمادهای بسته تجربه ای تلخ درسال قبل بود که به راحتی آن را نمی توان از یاد برد. از همین رو است که کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه می کنند هنگام کاهش بازارها آرامش خود را حفظ کنند، زیرا وحشت تمرکز خود را از دست می دهد و در عوض بهتر است وضعیت را ارزیابی کرده و سعی کنید از آن به بهترین نحو استفاده کنید.

بسیاری از فعالان بازار بر ای نباور بودند که اگر رفتار گله ای وحشت زده در سال گذشته رخ نمی داد، شاخص تا این اندازه ریزش نداشت.

۹- وقتی نمی توانید ریسک کنید، از معامله بپرهیزید

اگرچه بازار سهام دارای پتانسیل عظیمی برای سود است، اما از سوی دیگر با عدم قطعیت مواجه شده و خصلت اصلی ان است. بنابراین کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه افرایش نقدینگی در بورس می کنند در صورت عدم تحمل خطرات، از معاملات خودداری کنند. درپایان لازم است یادآوری کنیم که برای حضور در بازار سهام هدف تعیین کنید. یعنی حد ضرر و حدسود در نظر بگیرید تا دچار سو گیری های متعدد نشوید.

علت رشد نقدینگی در بورس چیست؟

علت رشد نقدینگی در بورس چیست؟

طی روزهای اخیر قیمت سهم‌ها در بورس اوراق بهادار با رشد فزاینده‌ای همراه بود. معاون نظارت بر ابزارها و نهادهای مالی می‌گوید افزایش قیمت دلار و حذف سقف رقابت محصولات فولادی و پتروشیمی در جذب نقدینگی در بورس تاثیر داشته است.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایسنا، سعید فلاح‌پور، درباره عوامل رشد نقدینگی بورس طی هفته‌های گذشته، اظهارکرد: بورس در طی ماه‌های اخیر توانسته نقدینگی بیشتری را جمع کند و در طی این مدت جذب نقدینگی با روند معنی‌داری رخ داده است.

وی در پاسخ به اینکه عوامل جذب نقدینگی طی ماه‌های جاری در بورس چیست؟ ‌ گفت: یکی از عوامل موثر در جذب نقدینگی افزایش قیمت دلار بوده است، البته جذب نقدینگی چند دلیل دیگر هم دارد که از جمله آن ارزش جایگزینی است، همچنین قیمت بازارهای کالایی با برداشتن سقف رقابت محصولات فولادی‌ و پتروشیمی‌ در جذب نقدینگی تاثیر داشته است.

معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: واقعی شدن قیمت‌ها جلوی فساد و رانت را گرفته است. همچنین سرمایه‌گذاران انتظار دارند با توجه به تحولات ماه‌های اخیر سود شرکت‌ها افزایش پیدا کند و این موضوع نیز باعث جذب نقدینگی شده است.

فلاح‌پور اضافه کرد: برای برداشتن سقف رقابت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، سازمان بورس و مجلس پیگیری‌ها و تلاش زیادی کردند. این موضوع در روند معاملات نیز تاثیرگذار است.

وی همچنین درباره محدودیت‌هایی که اخیرا در بازار آتی سکه رخ داده بود، گفت: در بازار آتی سکه هیچ کار خارج از مقرراتی انجام نشد و آن محدودیت‌هایی که اعمال شد با توجه به دستورالعمل‌ها از قبل پیش‌بینی شده‌ بودند. مثلا بورس کالا با توجه به شرایط، زمان‌هایی وجه تضمین را افزایش یا کاهش می‌دهد.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ با رشد فزاینده قیمت دلار و یورو، قیمت سهم‌ها در بورس اوراق بهادار تهران نیز با رشد فزاینده‌ای همراه شد به طوری که شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس هر روز کانال شکنی کرده و در تراز جدیدی می‌ایستاد.

در این روزها نیز فعالان بازار سهام شاهد افزایش فزاینده شاخص کل هستند به طوری که برخی معتقدند این شاخص به زودی کانال ۲۰۰ هزار واحدی را نیز پشت سر می‌گذارد.

کنترل تورم با هدایت نقدینگی به بورس در جهت افزایش تولید و اقتصاد ملی

بورس

تهران – ایرنا – عضو هیات مدیره بورس تهران گفت: ضرورت دارد نقدینگی و منابع تورم‌زا در سطح کشور به گونه‌ای به سمت بورس هدایت شود که موجب افزایش شاخص‌های تولید و اقتصاد ملی شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بورس تهران، «مهدی امیری» به رشد بورس و کنترل تورم اشاره کرد و اظهار داشت: رابطه رشد بورس با تورم نیازمند بررسی در مدل‌های اقتصادی و اقتصاد سنجی است تا بتوان به صورت علمی در این خصوص اظهار نظر کرد.

وی افرایش نقدینگی در بورس ادامه داد: در پی خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن افزایش نرخ ارز از یک سو و افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی در کشور از سوی دیگر انتظارات تورمی را نزد همگان افزایش داد.

امیری خاطرنشان کرد: در آن مقطع حساس زمانی بازار سرمایه توانست با جذب بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی موجود در سطح کشور از رشد تساعدی کالاها جلوگیری کند، اما عارضه‌ای که در این خصوص شکل گرفت رشد تقاضای خرید سهام شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی و سودآوری بود.

عضو هیات مدیره بورس تهران اظهار داشت: این امر موجب شد برخی از شرکت‌ها بیش از ارزش ذاتی در بورس معامله شده و پول حاصل حاصل از این رشد در صورت خروج از بازار سرمایه موجب افزایش تورم شد.

وی هدایت نقدینگی در بورس با هدف کمک به رونق تولید را موجب کنترل تورم دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد نقدینگی و منابع تورم‌زا در سطح کشور به گونه ای به سمت بورس هدایت شود که موجب افزایش شاخص‌های تولید و اقتصاد ملی شد و بجای رشد و رونق ظاهری تحت تأثیر افزایش تولید و سودآوری، شاهد رونق و رشد بازار سهام باشیم، در این صورت انتظارات کنترلی تورم محقق خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در چند روز گذشته «مهدی تقوی»، کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: با مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت آن به بازارهای مولدی چون بورس، تولید نیز رونق می‌گیرد و تورم سیر نزولی به خود خواهد گرفت.

وی افزود: بورس نه تنها باعث افزایش تورم نمی شود بلکه بازدهی و گردش پول در بخش صنعت و در نتیجه میزان تولید را افزایش می دهد که این نیز به نوبه خود در کاهش تورم اثرگذار خواهد بود.

از طرفی چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی کشور، باعث تورم و افزایش قیمت کالاها می شود.

 • خاطره تلخ شورای رقابت تکرار می‌شود؟
 • منتظر تغییر نرخ کرایه تاکسی باشید
 • زمین‌گیری ۴۰ درصد ناوگان هوایی/ تاخیر پروازی ۲۵۶ روزه در یک ماه!
 • سهمیه تماشاگران ایرانی در جام جهانی اعلام شد
 • رئیسی و مکرون دیدار کردند
 • شورای رقابت سراغ افرایش نقدینگی در بورس تاکسی های اینترنتی رفت
 • پیش بینی بورس چهارشنبه ۳۰ شهریور/ شاخص کل بدون توقف تا …
 • امکان واردات کالا با رمز ریال فراهم شد
 • نسخه الکترونیک روزنامه عصراقتصاد؛ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱
 • یازدهمین نمایشگاه ماینکس آغاز به کار کرد
 • سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی منصوب شد
 • افزایش واردات نفت چین از ایران، ونزوئلا و روسیه

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.