ابطال یک فرضیه بورسی


از بخشهای مهم و زیر بنایی برای نگارش پیش نویس طرح تحقیقاتی ، بیان مسئله است که ضمن آشنا نمودن خواننده بـا موضـوع تحقیـق در روشن نمودن مراحل بعدی پژوهش مثل اهداف و روش ، تاثیر بسیار دارد . .

بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده

توقیف اموال محکوم علیه ، سبب انتقال مالکیت به محکوم له نمی شود و مال توقیف شده همچنان در مالکیت محکوم علیه باقی می ماند. با این حال توقیف مال سبب ایجاد محدودیت هایی برای محکوم علیه نسبت به نقل و انتقال مال توقیف شده می شود. ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر می دارد: هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی، شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. علی رغم تصریح ماده فوق الاشعار به بطلان هرگونه نقل و انتقال اموال توقیف شده، رویه های متفاوتی از ابطال یک فرضیه بورسی سوی حقوق دانان نسبت به اعتبار این قبیل معاملات اتخاذ شده است.

مستفاد از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی آن است که اگر محکوم علیه، پس از توقیف مال توسط واحد اجرای احکام، با هر عنوان و هر شرایطی، اقدام به انتقال مال توقیف شده به دیگری نماید، ذی نفع توقیف می تواند تایید بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده را از دادگاه صالح تقاضا نماید.

اعتبار معاملات نسبت به اموال توقیف شده

ظاهر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیانگر بطلان معاملاتی است که پس از توقیف، نسبت به ملک توقیف شده انجام شود. بدیهی است معاملاتی که قبل از تاریخ توقیف واقع شده صحیح است و توقیف بعدی مال خللی به اعتبار این معاملات وارد نمی آورد؛ چراکه در زمان انعقاد معامله، مال در بازداشت نبوده و انتقال قطعا و جزما واقع شده است. طرف معامله در این موارد می تواند با طرح اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، رفع توقیف از مال را تقاضا نماید. اثبات این امر که تاریخ وقوع قرارداد میان معترض ثالث اجرایی و محکوم علیه، پیش از تاریخ توقیف بوده بر عهده معترض ثالث است. معترض ثالث برای این امر می تواند علاوه بر مبایعه نامه، به شهادت شهود، تاریخ چک های صادر شده از بابت بهای معامله و … استناد نماید.

تعهد به انتقال اموال توقیف شده

ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال قطعی، شرطی و رهنی را باطل می داند؛ بنابراین انتقال مال توقیف شده توسط مالک با تنظیم مبایعه نامه عادی نیز مشمول حکم ماده اخیر الذکر است؛ اما تعهد مالک نسبت به انتقال مال، متعاقب رفع توقیف از شمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مالک مال توقیف شده می تواند ضمن قولنامه متعهد شود با پرداخت طلب ذی نفع و رفع موجبات توقیف، مال را به شخص ثالثی منتقل نماید. چنین تعهدی وعده بیع است؛ نه خود بیع و وعده بیع مفید نقل و انتقال حق مالکیت نیست بلکه صرفا موجد تعهد به انعقاد بیع پس از رفع توقیف است.

دعوای نقل و انتقال اموال توقیف شده مشاعی

همه اموال محکوم علیه به درخواست محکوم له قابل توقیف است؛ مگر آنکه قانون، برخی از اموال را غیر قابل توقیف بداند. بنابراین در صورتی که محکوم علیه، ملکی را با اشخاص دیگر مشاعا شریک باشد، توقیف سهم محکوم علیه از مال مشاع امکانپذیر است.

در چنین مواردی توقیف بخشی از ملک که متعلق به محکوم علیه است مانع تصرفات سایر مالکین مشاعی نمی باشد. فلذا محکوم علیه و سایر مالکین مشاعی می توانند مال را به دیگری انتقال دهند و این امر مغایرتی با حقوق ذی نفع توقیف ندارد و پس از فروش ملک، سهم محکوم علیه طبق نظر کارشناس نزد دادگستری تودیع و توقیف خواهد شد.

توافق طرفین مبنی بر نقل و انتقال اموال توقیف شده

توقیف اموال محکوم علیه مستلزم درخواست محکوم له است و بقاء توقیف نیز موکول به اراده محکوم له است. بنابراین در صورتی که محکوم له از ادامه توقیف منصرف شود، از مال رفع توقیف می شود و محکوم علیه به عنوان مالک، حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد. نقل و انتقال مال توقیف شده اگر با توافق طرفین صورت گرفته باشد صحیح است.

تنظیم سند رسمی نسبت به املاک توقیف شده

الزام مالک به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از آثار بیع صحیح املاک است و در صورتی که وقوع بیع به نحو صحیح محل تردید باشد، الزامی برای مالک در مورد تنظیم سند رسمی وجود ندارد. بنابراین دعوای خریدار اموال توقیف شده به خواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت قابل استماع نمی باشد.

در صورتی که دادگاه به هر علتی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت املاک توقیف شده صادر نماید و این حکم منجر به صدور اجرائیه یا صدور سند رسمی مالکیت شود، ذی نفع می تواند جهت ابطال اجرائیه و یا ابطال سند رسمی مالکیت طرح دعوا نماید.

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به املاک توقیف شده

توقیف ملک، خللی به حقوق مستاجر وارد نمی کند و به همین جهت در صورتی که محکوم علیه پیش از توقیف ملک، محکوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با مستاجر شده باشد، حکم مذکور لازم الاجرا است و توقیف ملک پس از صدور حکم، مانع اجرای حکم نخواهد شد.

اگر توقیف ملک به نفع محکوم له مقدم بر رابطه استیجاری باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره قابل رسیدگی نیست و در صورتی که به هر علت، چنین حکمی از دادگاه صادر شود، ذی نفع توقیف می تواند به عنوان معترض ثالث اجرایی، اعتراض خود به حکم صادره را مطرح نماید.

اجاره املاک توقیف شده

توقیف املاک منجر به توقیف منافع ملک نمی شود؛ بنابراین محکوم علیه اصولا می تواند علی رغم توقیف عین، منافع ملک را از طریق قرارداد اجاره واگذار نماید. نفوذ قرارداد اجاره در اغلب موارد نیازمند رضایت محکوم علیه نیست؛ چراکه برقراری اجاره نسبت به ملک توقیف شده منافاتی با حقوق محکوم له ندارد.

البته در صورتی که انعقاد قرارداد اجاره از سوی محکوم علیه نسبت به ملک توقیف شده، موجب کاهش شدید ارزش ملک شده یا فروش آن را غیر ممکن کند، صحت چنین اجاره ای محل تردید است. برای مثال اگر محکوم علیه، مالک یک گاراژ باشد که توسط قسمت اجرا توقیف شده، نمی تواند سرقفلی مغازه های موجود در گاراژ را منتقل نماید؛ چراکه در این صورت، عرصه ملک ارزش مالی چندانی نخواهد داشت و این امر به وضوح در تعارض با حقوق توقیف کننده است.

غیر نافذ بودن تعهدات نسبت به اموال توقیف شده

ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد : هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود، نافذ نخواهد بود؛ مگر این که محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

تفکیک موارد شمول ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی حائز اهمیت فراوانی است؛ چراکه اگر موضوع تابع حکم ماده 56 باشد، باطل و بلا اثر است؛ در حالی که ماده 57، هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ می داند.

به نظر می رسد حکم بطلان مذکور در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به قراردادهایی است که موجب نقل و انتقال حقوق راجع به مال توقیف شده می شود؛ اما ماده 57 بر قراردادهایی حاکم است که صرفا موجد تعهد نسبت به مال توقیف شده است و سبب نقل و انتقال این اموال نمی شود. برای مثال انعقاد عقد بیع نسبت به ملکی که توقیف شده، مشمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکوم به بطلان است؛ اما در صورتی که محکوم علیه نسبت به ملک توقیف شده، قرارداد تعمیرات یا قرارداد مشارکت در ساخت منعقد نماید، قرارداد مزبور غیر نافذ است و در صورت اعلام رضایت از سوی محکوم له صحیح خواهد بود.

شایسته تذکر است حکم عدم نفوذ مذکور در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی منوط به این است که انعقاد قرارداد یا برقراری تعهد مذکور، مضر به حقوق توقیف کننده باشد. فلذا در صورتی که قرارداد یا تعهد، ضرری به حقوق توقیف کننده نرساند بدون نیاز به رضایت محکوم له، معتبر و صحیح تلقی می شود.

دعوای تایید بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده

ذی نفع توقیف، یعنی شخصی که دادگاه به درخواست او نسبت به توقیف مال اقدام نموده، در موارد مذکور در قانون می تواند جهت تایید بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده مبادرت به طرح دعوا نماید.

رسیدگی به موضوع مستلزم درخواست ذی نفع است و در صورت انصراف او از طرح دعوا، سایر اشخاص حقی در اعلام بطلان این قبیل معاملات ندارند.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تایید بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده

چنانچه مال توقیف شده از جمله اموال غیر منقول باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است و در غیر این صورت، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

در این پایان نامه ارتباط بازده حسابداری و بازده بازاری سهام مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه بررسی شده شامل اطلاعات ماهانه 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد که برای سالهای ابطال یک فرضیه بورسی 1370 تا 1374 جمع آوری شده است . در آزمون گرانجر بکار برده شده از دو سری بازده حسابداری و بازده بازاری سهام استفاده شده است . این آزمون عینا برای اولین بار توسط اوهلین در انگلستان در سال 1991 بکار برده شد و سپس در سال 1995 توسط گروهی به نام های دیویدآلن، پال کانگ پورلین و گری مک دونالد بکار برده شده است . در هر صورت این تحقیق حمله ای است علیه تورش احتمالی با استفاده از قیمتهای سهام و سغی در محاسبه سریهای بازده بازاری سهام بوسیله اطلاعاتی که در گزارشات سه ماهه آورده شده است . علت آن این است که معمولا یک تاخیر سه ماهه بین زمان انتشار اطلاعات و پراکنده شدن واقعی آن وجود دارد. ما در این تحقیق می خواهیم تاخیرهای ماهانه را مورد بررسی قرار دهیم که در این جهت سریهای بازده بازاری سهام در برابر تمام تغییرات سرمایه ای تعدیل می شوند. قبل از آزمون گرانجر کوشش ما بر این است که همگرایی داده ها را بوسیله انجام آزمون دیکی - فولر مشخص کنیم. نتایج ارائه شده آزمون دیکی - فولر برای توجیه آزمون گرانجر است . ما از آن بعنوان یک راهنما کلی یاد می کنیم و معتقدیم در صورتیکه متغیرها از درجات متفاوتی همگرا باشند (کفته می شود i , i) انتظار عدم وجود ارتباط بین متغیرها وجود خواهد داشت . آزمون علیت گرانجر مستلزم انجام رگرسیونهایی است که از یک شکل محدود شروع و به اشکال نامحدود ادامه می یابد. بهرحال وقتی ابطال یک فرضیه بورسی احتمالات بدست آمده از دو آزمون رگرسیون موضوع آزمون mann-whitney u قرار گیرند ما نمی توانیم دو فرضیه پوچی که آزمونها به آن منتهی نشده اند را رد کنیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط بین جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

جریان سرمایه صندوق‌ها عبارتست از ارزش صدور و ارزش ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و همچنین خالص ارزش صدور و ارزش ابطال که به خالص وجه نقد موسوم است. از خالص وجه نقد به صندوق‌ها ابطال یک فرضیه بورسی به‌عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری احساسات بازار استفاده می‌شود. البته این در شرایطی است که بین خالص وجه نقد و بازده بازار ارتباط معنادار وجود داشته باشد. این پژوهش روابط متقابل مجموع جریان سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و باز.

بررسی تأثیر متغیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران به تأثیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام پرداخته شده است و برای اندازه گیری دقیق تأثیر مازاد بازده بازار از متغیرهایIMV ، SMB و HML استفاده گردیده است. همچنین در این تحقیق برای کاهش همبستگی بین متغیرها روش تشکیل پرتفوی بکار رفته است. این تحلیل در یک الگوی سری زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند 1384 انجام گرفته است. در نه.

تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)

در این مقاله‌ رابطه‌ی بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره‌ی حاصل از مدل‌های شرطی طبقه‌ی ، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس‌های بین المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی این رابطه از روش‌شناسی خارج از نمونه استفاده می‌شود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده‌ی خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده می‌شود. نت.

تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل)

In this article the relationship between market return and volatility is examined by applying out- of- sample methodology and ARCH (M) class models in the Tehran Stock Exchange (TSE) and international stock exchanges. The results are inconsistent with portfolio theory implications in NASDAQ, ISE and TSE. However I found only negative relationship between unexpected volatility and monthly return.

بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده غیرعادی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نحوه تأمین­ مالی(ساختارسرمایه) و بازده­غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس­ اوراق ­بهادارتهران می­باشد. قلمرو زمانی پژوهش ازسال 1389تا1393 می­باشد که درمجموع 133 شرکت در قالب 23 صنعت مختلف نمونه پژوهش را تشکیل داده­اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، پس رویدادی می‌باشد. برای آزمون مدل‏ها.

بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام به تفکیک صنایع درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران در بورس با پراکندگی و حجم بالایی از اطلاعات مواجه هستند که می بایست از این اطلاعات برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری های خود استفاده کنند، چگونگی انتخاب اطلاعات منوط به نوع نگرش و رویکرد فکری و نیاز آنها می باشد. در تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تصمیم گیری از طریق مطالعه روند ها و روابط مربوطه در فرضیات پژوهش که شامل بررسی روابط بین رشد فروش خالص، رشد سود عملیاتی، و رشد سود خالص با با.

ابطال یک فرضیه بورسی

تیم متفکران نوین مالی با سرپرستی دکتر تفتیان در مسیر موفقیت مالی و حسابداری، در ارتقای سطح دانش و مهارت مالی و حسابداری در سطوح مختلف جامعه سهیم است.

- رسالت و هدف تیم متفکران نوین مالی

- مشارکت تیم متفکران نوین مالی

- بیوگرافی دکتر تفتیان

  • جدیدترین مطالب
  • پر بازدیدترین
  • پربازدیدترین اخبار

سایر پژوهش ها (تطبیقی، تاریخی، میدانی) و ویژگی های آن

در پژوهش تطبیقی پژوهشگر در صدد آن است که دو یا چند پدیده اعم از کشور، سازمان، تئوری و یا اندیشه را از منظر مختلف مثلا همسانی ها و ناهمسانی ها مورد مقایسه قرار دهد. .

انواع مورد پژوهی و مراحل آن

جدی ترین تمایز در انواع مطالعات مورد پژوهی به این نکته بر می گردد که قرار است یک مورد را مطالعه کنیم یا چند مورد را. براین اساس مورد پژوهی به دو دسته اصلی زیر تقسیم بندی می شود.

مورد پژوهی،‌اهداف و ویژگی های آن

پژوهشگر موردی یک مورد را انتخاب و آنرا از جنبه های مختلف بیشمار بررسی می کند. مورد پژوهی مطالعه ای است که طی آن اولا، یک مورد( مورد پژوهی تک موردی) یا ابطال یک فرضیه بورسی تعداد محدودی از موردها (مورد پژوهی تطبیقی) در شرایط واقعی خود مطالعه شده، دوما یافته های حاصل از این مطالعه به شیوه کیفی مورد تحلیل قرار می گیرد. .

ویژگی های پژوهش کیفی و مراحل انجام آن

مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.

پژوهش های کیفی و اهداف آن

تحقیق کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های ابطال یک فرضیه بورسی ابطال یک فرضیه بورسی حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه، کار میدانی و . استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می شود. .

طبقه­ بندی متغیرها بر حسب ماهیت متغیر (متغیر گسسته و پیوسته)

کار پژوهشگر، جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از متغیرهاست. همان­طور که قبلاً ذکر شد، متغیرها به وسیلۀ عدد یا ارزش، مشخص می­شوند. کار پژوهشگر، جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از متغیرهاست. همان­طور که قبلاً ذکر شد، متغیرها به وسیلۀ عدد یا ارزش، مشخص می­شوند. .

جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان

جدولی که به نام جدول کرجسی و مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. .

چگونه یک پروپزال بنویسیم؛ بیان مساله

از بخشهای مهم و زیر بنایی برای نگارش پیش نویس طرح تحقیقاتی ، بیان مسئله است که ضمن آشنا نمودن خواننده بـا موضـوع تحقیـق در روشن نمودن مراحل بعدی پژوهش مثل اهداف و روش ، تاثیر بسیار دارد . .

انواع فرضیه

فرضیه بر اساس ملاک­های مختلفی طبقه­بندی شده است. اما در یک طبقه­بندی کلی، فرضیه به دو دسته تقسیم می­شود: .

انواع تحقیق زمینه یابی، مزایا و معایب آن

اسامی اعضاء جامعه مشاوران رسمی.

اسامی اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران دارای کارت عضویت معتبر.

سواد مالی و مدیریت هزینه

مهم نیست که کجا یا چطور خرید می کنید، وسوسه ی خرید بیشتر همه جا ما را دنبال می کند. .

مزیت سرمایه گذاری

برخی افراد به جای سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند پول ابطال یک فرضیه بورسی خود را در حساب‌های بانکی با سود. .

اهداف سرمایه گذاری

هیچ راهکار یا رویکرد سرمایه گذاری وجود ندارد که برای همه مناسب باشد. هر. .

دلایل ابطال معامله ایران خودرو در نمای دور و نزدیک

این عرضه بیش از آنکه دلایل تخصصی داشته باشد دارای بار روانی است چون ابطال این معامله هیچ ضربه ای به روند فعالیت ایران خودرو نمی زند و با فراهم شدن شرایط این بلوک دوباره عرضه خواهد شد به عبارت دیگر حضور این ترکیب از خریداران باعث ایجاد تحولات شگرف در مجموعه ایران خودرو نمی شد که حالا نبود آنها زیان بار تلقی شود و شرکت هم در چرخه تولید و فروش همچون گذشته به فعالیتش ادامه می دهد پس مشکل کجاست ؟

خبر ابطال معامله بلوک 18% ایران خودرو سبب بهت همگان در بازار سرمایه شد و این حیرت باعث گردید که سهامداران شرکت ایران خودرو و زیر مجموعه هایش پس از شنیدن این خبر و تایید آن توسط سازمان خصوصی سازی و بورس اقدام به عرضه سهام در تالار حافظ کنند و حتی گروه سایپا هم از این خبر بی نصیب نماند.البته این عرضه بیش از آنکه دلایل تخصصی داشته باشد دارای بار ابطال یک فرضیه بورسی روانی است چون ابطال این معامله هیچ ضربه ای به روند فعالیت ایران خودرو نمی زند و با فراهم شدن شرایط این بلوک دوباره عرضه خواهد شد به عبارت دیگر حضور این ترکیب از خریداران باعث ایجاد تحولات شگرف در مجموعه ایران خودرو نمی شد که حالا نبود آنها زیان بار تلقی شود و شرکت هم در چرخه تولید و فروش همچون گذشته به فعالیتش ادامه می دهد پس مشکل کجاست ؟

نمای نزدیک – چاشنی اول

مشکل از آن جا آغاز شد که معامله ایران خودرو در ماراتن کوتاه مدت ( پنج روزه ) و با قیمت 3687 ریال انجام شد اما معامله بلوک 18% سایپا پس از ماراتن نفس گیر ( بیست روزه ) که باعث به تعویق افتادن مجمع عادی سالیانه شرکت شد در قیمت 8460 ریال صورت گرفت .

از همین نقطه رایزنی ها برای ابطال معامله بلوک ایران خودرو آغاز شد و زمزمه های آن در بازار بگوش می رسید چون طبق اظهار نظر کارشناسان از جمله مدیر عامل سابق ایران خودرو ( دکتر منطقی ) سهام ایران خودرو بسیار ارزشمندتر از سایپا تلقی می شد و واگذاری آن به قیمت 3687 ریال یعنی حدود 40 % ارزش معامله بلوک سایپا به نوعی ارزان فروشی نام گرفت و سازمان خصوصی سازی هم از این بابت مورد انتقادهای محفلی واقع شد .

کارشناسان بیان می کردنند که ایران خودرو با از رده خارج کردن پیکان و انجام هزینه های فراوان برای ورود به عرصه خودروسازان جهانی دارای کیفیت و شرایط بهتری است اما سایپا در صورت از رده خارج کردن پراید تازه به نقطه قبلی ایران خودرو باز می گردد و برای عبور از این مرحله حداقل به چهار یا پنج سال زمان نیاز دارد از سوی دیگر وجود بانک پارسیان تحت مدیریت ایران خودرو دیگر برگ برنده این شرکت نسبت به رقیب دیرینه خود است این اعتقاد تا آن جا پیش رفت که گروه بهمن که در ترکیب مدیریتی خود از دکتر منطقی به عنوان رییس هیات مدیره بهره می برد پس از انجام معامله 8460 ریالی بلوک سایپا با خریدار این بلوک وارد مذاکره شد و حاضر به عرضه حدود 18% از سهام بهمن در گروه سایپا به قیمت 5350 ریال یعنی 3110 زیر قیمت عرضه خصوصی سازی شد .

البته در برخی خبرگزاری ها این جملات نیز به چشم می خورد که عینا نقل می شود " بنا به خبرهای رسیده گروه بهمن و تامین اجتماعی و نهادهای از این دست تلاش خود را به کار گرفته اند تا با خرید بلوک 18 درصد سهام ایران خودرو حضور خود را در این خودروسازی تحکیم بخشیده و مجددا شاهد حضور منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرودر هیات مدیره این خودروسازی باشیم . "

نمای نزدیک – چاشنی دوم

با نگاهی به ترکیب سهامداران ایران خودرو در آخرین مجمع که طبق جدول ذیل نمایش داده شده است به این نتیجه می رسیم که هرگونه تغییر در ترکیب سهامدارای این شرکت باعث قدرت گرفتن گروهی در این کارخانه می شود که به شرح آن می پردازیم .

چرا بورس به فضای افت نسبی ورود کرد؟

چرا بورس به فضای افت نسبی ورود کرد؟

دنیای‌اقتصاد نوشت : بازار سهام در هفته گذشته شاهد رکود و عقب‌نشینی کلی سمت تقاضا بود به‌نحوی‌که با توقف رشد سهام کوچک‌تر به‌عنوان وجه‌تمایز رونق بازار در هفته‌های گذشته، کل بورس به فضای افت نسبی وارد شد.

به این ترتیب، با کاهش بیش از سه درصدی، شاخص کل در زیر سطح ۴/ ۱ میلیون واحدی جا خوش کرد. در همین حال، تحقق میانگین ارزش داد و ستد روزانه در محدوده ۱۵هزار میلیارد تومان کماکان نشان از حضور نقدینگی در سطح بازار دارد.

همچنین‌ حضور سرمایه‌گذاران حقوقی در سمت تقاضا به‌ویژه در روند منفی و در سهام بزرگ‌تر پررنگ بوده به‌نحوی که در هفته گذشته منجر به تغییر مالکیت بیش از ۳هزارمیلیارد تومانی سهام بورسی و فرابورسی از سبد سهامداران حقیقی به پرتفوی حقوقی شده است. با این وجود به‌نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل شامل ثبات نرخ‌ارز، مهار انتظارات تورمی، چشم‌انداز تحولات سیاسی و نیز تثبیت نسبی نرخ‌های جهانی دست‌به‌دست هم داده تا مهم‌ترین توجیه یک‌سال گذشته جهش سهام که عبارت از رشد مستمر و پرشتاب درآمد فروش شرکت‌ها بوده تضعیف شود و جای خود را به فضایی باثبات‌تر و آرام‌تر به لحاظ افق تورمی بدهد؛ فضایی‌که هرچند ممکن است در نگاه اول خوشایند فعالان بازار سهام نباشد اما از منظر کلان، شرایط مطلوب‌تری به لحاظ بستر تحولات اقتصادی به‌شمار می‌رود.

بی‌تفاوتی سهامداران به گزارش‌های خوب

یکی از بحث‌های داغ روز بورس تهران عبارت از واگرایی رفتار قیمتی سهام بزرگ و بنیادی با محتوای گزارش‌های عملکردی و سودآوری شرکت‌های مزبور در هفته‌های اخیر است. این واگرایی به اندازه‌ای بوده که برخی از کم‌اعتبارشدن تحلیل بنیادی به‌عنوان یکی از روش‌های کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری سخن گفته‌ و گروهی نیز رفتار سهامداران عمده این شرکت‌ها را در ایجاد وضع موجود موثر دانسته‌اند. با این وجود، نگاهی عمیق‌تر نشان می‌دهد که نگاه بنیادی اتفاقا توضیحاتی در توجیه رفتار کنونی بازار دارد. باید توجه داشت نگاه ارزش‌گذاری بنیادی همواره متمرکز بر چشم‌انداز آتی است و اکنون، بازار در حال دریافت گزارش‌های مطلوب عملکرد گذشته است. یک فرضیه برای تخمین سودآوری ۱۲ ماه آینده شرکت‌ها عبارت از عدم‌رشد نرخ ارز از سطوح کنونی، تعدیل انتظارات تورمی و هم‌زمان رشد هزینه‌ها متناسب با رشد عمومی هزینه‌هایی نظیر دستمزد و سربار است. نکته دیگر به جذاب‌شدن دوباره سود بدون‌ریسک به‌عنوان بازار رقیب دارایی‌ها بازمی‌گردد. واقعیت این است که در یک سال گذشته، یک عامل مهم خارج‌شدن بازار پول از گردونه رقابت سرمایه‌گذاری، کاهش مستمر ارزش پول ملی و عدم‌توان پوشش ارزش واقعی دارایی سپرده‌گذاران بوده است؛ عاملی که توجیه‌کننده ارزش‌گذاری‌های بالاتر بازار سهام نسبت به سود ثابت سپرده به‌عنوان سپر تورمی بود. در حال‌حاضر اما معادله مزبور تا حدی معکوس شده به‌نحوی که احتمالا سپرده‌گذاران بانکی در کوتاه‌مدت قادر به کسب سود واقعی دلاری از محل این سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز خود خواهند بود. با این ترتیب ریشه بی‌تفاوتی قیمت‌های سهام به گزارش‌های خوب شرکت‌ها تاحدی می‌تواند به تغییر پارادایم متغیرهای کلان اقتصادی و چشم‌انداز متفاوت حاکم بر رفتار آنها نسبت ابطال یک فرضیه بورسی به یک‌سال گذشته باشد.

خبر خوش آزادسازی‌ها

از زمان تصدی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، نشانه‌هایی از رویکرد تازه مبنی بر حذف موانع قیمت‌گذاری و آزادسازی بیشتر به‌چشم می‌خورد که هم از منظر شرکت‌های بورسی و هم از جهت حذف رانت‌ها و سلامت اقتصاد کلان، رویداد مبارکی است. در همین راستا، نرخ محصولات فولادی، به‌رغم اختلافات ایجادشده درخصوص شیوه قیمت‌گذاری کماکان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کشف می‌شود و در هفته گذشته نیز در کلیه محصولات شامل شمش، ورق و مقاطع رکوردهای جدید قیمتی ناشی از افزایش نرخ جهانی به ثبت رسید. به این ترتیب، ارزش معاملاتی محصولات در حال نزدیک شدن به معادل جهانی با احتساب هزینه حمل و صادرات است. در حوزه محصولات پتروشیمی هم رویکرد مشابهی به‌چشم می‌خورد و به‌رغم رشد نرخ قابل‌ملاحظه ارزش برخی گریدهای محصولات و پلیمرها در اثر افزایش نرخ جهانی، پیروی از مکانیزم کشف آزاد قیمت در دستور کار بوده است. حوزه حساسیت برانگیز خودرو نیز با سیاست‌های اعمال شده از سمت وزارت، در حال حرکت به سمت قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات بر اساس حاشیه بازار است. نکته جالب اینکه بزرگ‌ترین خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو در ماه گذشته با فاصله زیادی رکورد بهترین فروش ماهانه را ثبت کرد؛ نشانه‌ای از اینکه آزادسازی نرخ‌های فروش در نهایت مشوق تولید بیشتر و در نهایت کنترل رشد بی‌رویه قیمت‌هاست. هم‌زمان، در حوزه سنگ‌آهن هم شنیده‌ها از پیگیری برنامه عرضه در بورس و حذف روش قیمت‌گذاری کنونی حکایت می‌کند که هم به نفع شرکت‌ها و هم به نفع شفافیت و کشف نرخ عادلانه در زنجیره فولاد است. در حوزه کالای مصرفی هم آزادسازی نرخ‌ها ادامه دارد و چشم‌انداز حذف سیاست پر دردسر ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ‌گذاری بر اساس آن را بیش از گذشته در دسترس می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت اقتصاد ایران، به‌رغم عبور از یک دوره سخت و پرتلاطم، با واکنش صحیح سیاست‌گذار، در حال تطبیق با تعادل جدید بر اساس قبول مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف طبیعی قیمت بیشتر کالاهاست؛ روندی که انتظار می‌رود با تداوم آرامش ارزی و ثبات فضای کلان، در ماه‌های آتی تسریع شود و از رهگذر آن، با حذف واسطه‌ها و رانت موجود، بخش مهمی از تولیدکنندگان بورسی و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج مثبت آن بهره‌مند شوند.

رصد اثر کرونا در معاملات

شیوع ویروس‌کووید-۱۹ در کنار برهم زدن بخش بزرگی از تعادل حیات اجتماعی انسان‌ها، در حوزه بازارهای مالی نیز واجد آثاری شگرف و عجیب بوده است. در سطح کلان اقتصادی، اکثر بانک‌های مرکزی دنیا در واکنش به این بیماری مسیر انبساط‌پولی را درپیش گرفتند که بیش از آنکه در عرصه واقعی اقتصاد موثر باشد به‌صورت سرریز شدن منابع مالی به سمت خرید سهام و دارایی‌های ریسک‌پذیر خود را نمایان کرد. در بورس تهران نیز شمه‌ای از اثر مزبور پس از تسهیل پولی فصل بهار در زمینه اعطای وام کرونا به خانوارها قابل‌رصد بود که البته به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی کشور، کمی بعد به شکل التهاب ارزی در فصل تابستان آثار مخرب خود را آشکار کرد. بُعد دیگر تاثیر کرونا اما به پیامدهای رفتاری آن بازمی‌گردد. واقعیت این است که شیوع ویروس در سطح وسیع منجر به بیکاری یا دورکاری بخش مهمی از افراد جامعه شد که حالا دیگر مانند سابق درگیر امور روزانه شغلی خود نبودند. همچنین کرونا قسمت مهمی از تفریحات و تعاملات اجتماعی را تعطیل کرد تا شرایط زندگی افراد در منازل به نحو فزاینده‌ای کسالت‌بار شود. رصد تحقیقات میدانی به‌ویژه در غرب نشان می‌دهد که ترکیب دو عامل فوق موجب شده تا توجه قشر بزرگی از مردم در این فضا به ابطال یک فرضیه بورسی سمت بازارهای مالی جلب شوند.

در این فضا، دسترسی آسان و آنلاین به پلت‌فرم‌های معاملاتی از یک‌سو و هیجان مستتر در نوسانات بازارها از سوی دیگر، بخش مهمی از افراد غیرحرفه‌ای را برای اولین‌بار جذب این حوزه کرد. مصداق این پدیده در ماه‌های گذشته در ماجرای مشهور رونق پلت‌فرم معاملاتی «رابین‌هود» و رفتار عجیب و توده‌ای سرمایه‌گذاران حقیقی در خرید سهام زیان‌ده و نامرغوب قابل‌شناسایی بود. در بورس تهران، مطالعه مشخصی درخصوص آثار شیوع کرونا بر جذب مخاطبان بیشتر در بورس صورت نپذیرفته است اما بر اساس قرائن میدانی، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از افراد ابطال یک فرضیه بورسی حقیقی در سال ۹۹ برای اولین‌بار به این عرصه قدم گذاشته و همگام با رونق فزاینده چند ماه اول سال، سرمایه خود را وارد بورس کردند. یک نشانه جالب دیگر می‌تواند ارتباط اعلام قرنطینه با روند معاملات باشد به‌نحوی که هرچه محدودیت‌ها بیشتر شده، فضای فعالیت شغلی و اجتماعی محدودتر و در نتیجه علاقه به معامله در بورس افزایش یافته است. با فرض صحت نسبی این تئوری می‌توان این گمانه را مطرح کرد که با بازگشت جهان به زندگی عادی پس از کرونا، بخشی از معامله‌گران هیجان‌طلب این روزهای بازارهای مالی و نیز بورس تهران از این «سرگرمی موقت کرونایی» فاصله بگیرند و به عرصه فعالیت اصلی خود بازگردند؛ وضعیتی که هرچند می‌تواند واجد آثار رکودی در حوزه بازارهای مالی باشد اما به‌زعم برخی، باقی‌ماندن شیرینی هیجان معاملات اخیر منجر به ماندگاری بخشی از فعالان جدید در همین عرصه در طولانی‌مدت خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.